Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE

szukaj >
>> Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

Baza zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zarządzenia i decyzje opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych przed 03.2010 r. znajdują się tu: [>>]

Pliki do pobrania:
      Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych - Zarządzenia od nr 40 do nr 51 oraz Decyzje od nr 303 do nr 325 z roku 2017 pobierz
      Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych - Zarządzenia od nr 37 do nr 39 oraz Decyzje od nr 268 do nr 302 z roku 2017 pobierz
      Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych - Zarządzenia od nr 32 do nr 36 oraz Decyzje od nr 247 do nr 267 z roku 2017 pobierz
      Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych - Zarządzenia od nr 30 do nr 31 oraz Decyzje od nr 214 do nr 246 z roku 2017 pobierz
      Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych - Zarządzenia od nr 25 do nr 29 oraz Decyzje od nr 167 do nr 213 z roku 2017 pobierz
      Decyzja nr 313 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie nałożenia na nadleśniczych kierujących nadleśnictwami Białowieża, Hajnówka i Browsk obowiązku wydania decyzji zarządczej, uzupełniającej strukturę organizacyjną tych nadleśnictw o zespoły opiniodawczo-doradcze nadleśniczego w kwestii oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w lasach gospodarczych Puszczy Białowieskiej (GL.003.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2017 r. w sprawie stanowiska pracy brakarza regionalnego w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz doskonalenia zawodowego pracowników tworzących służbę brakarską w Lasach Państwowych (ZD.7603.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 187 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu dla użytkowników Business Objects pt. "Raportujemy na mapie" (OI.0414.13.2017) pobierz
      Decyzja nr 177 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto na 1 ha prac dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2018 roku (ZU.6007.60.2017) pobierz
      Decyzja nr 143 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: 1) nadania projektowi pt. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" statusu wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP, 2) konkretyzacji niektórych ustaleń zawartych w Decyzji nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", zwanego dalej Projektem, 3) ustalenia podziału obowiązków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi LP w realizacji Projektu (ZP.L.0210.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 142 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu doradczego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do analizy procesu wynajmu samochodów Dacia w RDLP w Poznaniu (EI.4000.7.2017) pobierz
      Decyzja nr 141 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych (EI.770.11.2017) pobierz
      Decyzja nr 140 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 7 czerwca 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.4.2017) pobierz
      Decyzja nr 139 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "XXX Mistrzostwa Leśników w Brydżu Sportowym" organizowanej przez RDLP Szczecinek (GK.166.11.2017) pobierz
      Decyzja nr 138 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia konsorcjum trzech instytucji: Taxus SI Sp. z o.o., Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, usługi badawczej pod nazwą "Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych" (OR.5001.10.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych" (EZ.272.1.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 135 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Mistrzostwa Polski w Łucznictwie 3D o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych" organizowanej przez Nadleśnictwo Warcino (GK.166.10.2017) pobierz
      Decyzja nr 131 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Fundacji Hereditas, usługi badawczej pod nazwą "Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja" (OR.5001.2.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 130 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usług badawczych: "Restytucja jodły pospolitej w Sudetach część 4" i "Opracowanie sposobów zwalczania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych" (OR.5001.8.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 129 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą "Gospodarowanie truflą letnią (Tuber aestivum Vittad.) w lasach i plantacjach. Opracowanie zasad użytkowania i promocji trufli jako specjalnego produktu leśnego" (OR.5001.7.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 128 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach Nagrody Loreta (GP.0611.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 127 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii PAN w Kórniku realizacji usługi badawczej pod nazwą "Wykorzystanie dojrzałych powierzchni proweniencyjnych do wyboru materiału dla Leśnych Gospodarstw Węglowych" (OR.5001.6.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną "Centralne obchody Święta Lasu 2017 połączone z Krajową Naradą Leśników" organizowanej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych we współpracy z RDLP Radom i Nadleśnictwem Radom (GK.166.9.2017) pobierz
      Decyzja nr 124 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.8.2017) pobierz
      Decyzja nr 123 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" (OE.7160.16.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 122 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.4.2017) pobierz
      Decyzja nr 120 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.8.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GN.2601.2.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej (EI.770.11.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu krajowym - Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi (OR.0140.2.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (ZU.6007.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa w trakcie polowań zbiorowych organizowanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (Zł.074.9.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" (zn. OF.011.3.2015) (EI.011.4.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2017-2020 (GD.000.2.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2017 rok (EP.0300.1.9.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach (OR.0141.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 119 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.7.2017) pobierz
      Decyzja nr 112 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018–2021 dla Lasów Państwowych (EP.0300.1.10.2017) pobierz
      Decyzja nr 111 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.1.8.2017) pobierz
      Decyzja nr 110 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP.0300.1.7.2017) pobierz
      Decyzja nr 109 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.1.6.2017) pobierz
      Decyzja nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP (OR.012.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.7.2017) pobierz
      Decyzja nr 106 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie trzeciego zgrupowania nadleśnictw (GM.720.3.10.2017) pobierz
      Decyzja nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie usuwania drzew zasiedlonych przez korniki oraz pozyskania drzew powodujących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, we wszystkich klasach wieku drzewostanów w nadleśnictwach Białowieża, Browsk, Hajnówka (ZU.6004.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji Programu rozwoju szkółkarstwa w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych na lata 2016-2025 (ZG.7030.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania stałego zespołu doradczego na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych polegającego na ochronie cietrzewia Lyrurus tetrix na terytorium Polski (ZP.0210.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 104 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.6.2017) pobierz
      Decyzja nr 103 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację" organizowanej przez Nadleśnictwo Spała (GK.166.7.2017) pobierz
      Decyzja nr 100 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Jedlni w dniu 4 kwietnia 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 98 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.6.2017) pobierz
      Decyzja nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" (OE.7160.16.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 96 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.5.2017) pobierz
      Decyzja nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2017–2020 (GD.000.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "X Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej" organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu (GK.166.5.2017) pobierz
      Decyzja nr 92 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków przypadających Stanowisku ds. Koordynacji Działalności Zakładów Regionalnych (OS.011.18.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2017 roku (ZO.7100.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych (EI.770.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS.0210.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP.0210.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie powołania grupy roboczej do opracowania zasad współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i Gminą Miejską Biała Podlaska w zakresie realizacji inwestycji wspólnej polegającej na zagospodarowaniu i rewitalizacji terenów Doliny Krzny (ZG.7000.4.2017) pobierz
      Decyzja nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.4.2017) pobierz
      Decyzja nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników pobierz
      Decyzja nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą "Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora)" (OR.5001.3.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, (2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową, (3) podjęcia prac nad zmianą Regulaminu organizacyjnego DGLP (OR.012.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.4.2017) pobierz
      Decyzja nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do Planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.1.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów" (OS.011.17.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia inwentaryzacji zapasu i przyrostu oraz ustalenia zasad regulacji rozmiaru użytkowania w jednostkach kontrolnych zagospodarowanych rębnią przerębową oraz rębnią stopniową udoskonaloną (ZU.6004.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 21 lutego 2017 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 52 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP" (OS.011.16.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji Międzynarodowych Zawodów Leśników w Biathlonie w 2020 roku (OE.715.1.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie działań zmierzających do utworzenia innej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych nieposiadającej osobowości prawnej o zasięgu krajowym - Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi (OR.0140.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 43 z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 30 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt.: "Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" (OS.011.15.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska" (OE.7160.13.1.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców na aukcjach internetowych w aplikacji "e-drewno": na rynkach uzupełnień oraz przez zakłady Lasów Państwowych, oraz w ramach zagospodarowywania drewna poklęskowego (ZM.800.10.2017) pobierz
      Decyzja nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.1.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe" (OS.011.15.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi" (OS.011.14.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 5 – Lista nadleśnictw uczestniczących w PLGW do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. (OS.011.10.4.2017) pobierz
      Decyzja nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej" (OS.011.13.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia załączników do Zarządzenia nr 2 z 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji, w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów państwowych, projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (OS.011.10.3.2017) pobierz
      Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 541 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą "Opracowanie systemu elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)" (OR.5001.36.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pod nazwą "Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017-2021" (OR.5001.1.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.2.2017) pobierz
      Decyzja nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji w Ożarowie Mazowieckim Krajowej Narady Leśników z udziałem ministra środowiska, parlamentarzystów, dyrektora generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naczelników marketingu, koordynatorów akcji DREWNO-16, tj. inspektorów i komendantów Straży Leśnej, zespołu weryfikacji terenowej zjawisk i procesów związanych z przerobem drewna oraz udziałem zespołu ds. kontrolingu terenowego (GS.0210.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pt. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" (ZP.0210.2.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" (ZP.0210.1.2017) pobierz
      Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.1.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (OS.011.10.2.2017) pobierz
      Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego (zn. EI.770.5.2016) (EI.770.14.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: GI.0210.21.2016) w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych (GI.0210.25.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14) (OI.0210.3.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) (EK.0210.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, znak: ZM.800.2.2016 (ZM.800.20.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS.0210.7.2016) pobierz
      Decyzja nr 574 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Jedlni w dniu 12 grudnia 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.6.2016) pobierz
      Decyzja nr 573 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji" (OS.011.21.2016) pobierz
      Decyzja nr 571 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia orientacyjnego jednostkowego kosztu netto 1 ha prac dotyczących sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przewidzianego do dofinansowania ze środków funduszu leśnego w 2017 roku (ZU.6007.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 570 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Polskie Domy Drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą" (OS.011.10.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 567 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.21.2016) pobierz
      Decyzja nr 563 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" (OE.7160.11.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 561 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.6.2016) pobierz
      Decyzja nr 560 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 552 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych Podręczników wdrażania projektu dla Projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe pn.: 1. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"; 2. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"; 3. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" (OS.082.7.2016) pobierz
      Decyzja nr 548 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.20.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach (znak:ZU.6007.2.2016) pobierz
      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49 pobierz
      Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych (znak: GI.0210.21.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu doraźnego ds. przygotowania wzoru wytycznych związanych z funkcjonowaniem obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, jakimi są leśne kompleksy promocyjne (OE.0070.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (ZM.800.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 546 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień pobierz
      Decyzja nr 545 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniająca Decyzję nr 499 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2016 r. w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: (OR.073.18.2016) pobierz
      Decyzja nr 544 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych towarzyszącej szkoleniu w zakresie posługiwania się bronią palną przez pracowników Straży Leśnej, pod nazwą własną: "IX Strzeleckie Mistrzostwa Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych" (GS.0210.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 541 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji usługi badawczej pod nazwą "Opracowanie systemu elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)" (OR.5001.36.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 538 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 535 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" (OS.011.18.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 534 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji usługi badawczej pobierz
      Decyzja nr 533 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, F.H.U. BIODATA Michał Kocik, Fundacji HEREDITAS, usługi badawczej pod nazwą "Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych" (OR.5001.30.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 532 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.19.2016) pobierz
      Decyzja nr 521 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.19.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2016 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2017 rok (EP.0300.2.23.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nieposiadających osobowości prawnej o zasięgu krajowym i regionalnym (OR.013.31.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw nowelizacji art. 40a ustawy o lasach, aktów wykonawczych, a także nowelizacji Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" (zn. OF-1-1710-9-2/14) oraz Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015-2030" (zn. OF.011.4.2015.PM) (EI.160.7.2016.PM) pobierz
      Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia przejściowych zasad dotyczących realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przed opracowaniem dokumentu kompleksowo regulującego działalność rozwojową w Lasach Państwowych (OS.011.5.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GO-021-91-1113/10 (GN.0172.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 517 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.2.22.2016) pobierz
      Decyzja nr 516 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP.0300.2.21.2016) pobierz
      Decyzja nr 515 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.2.20.2016) pobierz
      Decyzja nr 514 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie odbywającej się w Kielcach Krajowej Narady Leśników z udziałem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naczelników Wydziałów Gospodarki Drewnem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (ZM.0050.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 513 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Łączności - Państwowemu Instytutowi Badawczemu realizacji usługi badawczej pod nazwą "Opracowanie koncepcji budowy i wdrożenia modernizacji ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby leśnictwa i otoczenia" (OR.5001.32.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 512 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania Zakładowi Informatycznemu Lasów Państwowych imienia Stanisława Kostki Wisińskiego (OR.013.32.2016) pobierz
      Decyzja nr 511 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji 2 usług badawczych dotyczących leśnego materiału podstawowego (OR.5001.33.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 509 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informowania i konsultacji wydzierżawiania gruntów leśnych na cele wydobywania kruszyw naturalnych przez podmioty zewnętrzne (OS.011.13.6.2016) pobierz
      Decyzja nr 508 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie delegowania zadań do jednostek organizacyjnych PGL LP realizowanych w ramach projektu rozwojowego pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP" (OS.011.13.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 507 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pobierz
      Decyzja nr 505 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nadania sztandaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (GS.0210.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 501 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.18.2016) pobierz
      Decyzja nr 499 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2016 r. w sprawie jednolitych wzorów dokumentów i postępowań dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (OR.073.18.2016) pobierz
      Decyzja nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia (Zł.074.28.2016) pobierz
      Decyzja nr 492 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 września 2016 r. w sprawie obowiązku wprowadzania do bazy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych danych dotyczących polowań zbiorowych organizowanych w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie Lasów Państwowych (Zł.074.15.2016) pobierz
      Decyzja nr 491 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.17.2016) pobierz
      Decyzja nr 490 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 14 września 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 488 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.1122.38.2016) pobierz
      Decyzja nr 486 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 września 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 482 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa" (OS.011.7.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 481 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP" (OS.01.13.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 479 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.0050.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 478 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej wyczerpującej znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pod nazwą własną "Coroczna Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę" (GK.166.322.2016) pobierz
      Decyzja nr 476 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.16.2016) pobierz
      Decyzja nr 475 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowej Narady Leśników w Częstochowie (GD.0050.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 472 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 471 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji w roku 2016 w terminie do 31 grudnia 2016 roku wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zintegrowanego z realizacją wspólnych działań Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i doskonalenia infrastruktury leśnej w postaci dróg leśnych oraz funkcjonalnie z nią związanej infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego (EI.771.7.2016) pobierz
      Decyzja nr 470 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.15.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni Młodzieży (GS.0210.4.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS.0210.3.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (OR.5113.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu wdrożenia Zarządzenia nr 15 z dnia 8 marca 2016 roku dotyczącego systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK.166.307.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej (OR.003.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 467 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie usługi badawczej pod nazwą "Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach sosnowych wprowadzonych na tereny popożarowe" (OR.5001.31.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 466 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.15.2016) pobierz
      Decyzja nr 458 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017 (EP.0300.2.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 457 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 12 lipca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 455 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw (ZP.722.12.2015) pobierz
      Decyzja nr 453 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków rośli, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016) pobierz
      Decyzja nr 452 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym (GD.0050.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 450 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.14.2016) pobierz
      Decyzja nr 448 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej, z zakresu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej "Usługi usuwania broni oraz amunicji", w Nadleśnictwie Jawor (GI.0210.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 441 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym (ZG.7000.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 440 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą "Monitoring lasu – ocena stanu lasów w Polsce" (OR.5001.29.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 435 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.14.2016) pobierz
      Decyzja nr 412 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk usługi badawczej pod nazwą pobierz
      Decyzja nr 371 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.13.2016) pobierz
      Decyzja nr 370 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 17 czerwca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.0050.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 369 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Rolniczemu im. H. Kołłątaja w Krakowie usługi badawczej pod nazwą "Zasady kolekcjonowania zaabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakości pochodzącego z posuszowych drzewostanówświerkowych i sosnowych" (OR.5001.27.1.2016 pobierz
      Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i mienia na terenie nadleśnictw objętych obchodami Światowych Dni Młodzieży (GS.0210.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zasad wykonywania i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej realizowanej przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie (OR.5005.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Etyków przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (GD.0070.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Komisji ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwowych oraz zmiany zarządzenia nr 2 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: "(...) reaktywacji (...) Komisji Leśno-Drzewnej (...)", znak: GD.O.0070.1.2016 (ZM.800.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 343 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, usługi badawczej pod nazwą "Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych" (OR.5001.25.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 342 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.13.2016) pobierz
      Decyzja nr 336 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie Puszczy Białowieskiej (ZP.722.15.2016) pobierz
      Decyzja nr 335 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym (GD.0050.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 309 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa usługi badawczej pod nazwą "Monitoring oraz metody ograniczania liczebności populacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus i przypłaszczka granatka Phaenops cyanea w drzewostanach sosnowych" (OR.5001.26.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 308 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.12.2016) pobierz
      Decyzja nr 261 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.001.12.2016) pobierz
      Decyzja nr 260 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu zintegrowanego Lasów Państwowych pn. "Program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020" (GA.080.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 259 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.001.11.2016) pobierz
      Decyzja nr 258 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Gdańsku w dniach 17-18 maja 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.O.0050.5.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzenia lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla oceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych znak: ZP.720.3.2016 pobierz
      Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego (EI.770.5.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: (1) zmiany formuły lub/oraz formy funkcjonowania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw: 1) aplikacji mobilnych i informatyzacji stanowiska leśniczego, 2) wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych, 3) serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne), 4) serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, 5) leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych, 6) budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych oraz (2) zasad, reguł i sposobu działania tych zespołów (OI.0210.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzania nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14) (OI.0210.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2016 rok (EP.0300.1.7.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć, polegających na zmianach organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, obejmujących tworzenie, łączenie, dzielenie oraz likwidowanie nadleśnictw, a także innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych nieposiadających osobowości prawnej (OR.013.13.2016) pobierz
      Decyzja nr 172 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 162 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.O.001.10.2016) pobierz
      Decyzja nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.O.0050.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 149 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.10.2016) pobierz
      Decyzja nr 110 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017-2020 dla Lasów Państwowych (EP.0300.1.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 109 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP.0300.1.5.2016) pobierz
      Decyzja nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.1.6.2016) pobierz
      Decyzja nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.1.4.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych pobierz
      Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Leśnego Banku Genów Kostrzyca (OR.013.10.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (GS.0210.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 101 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 52 DGLP z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictw Białowieża i Browsk (ZU.0210.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: (1) ustalenia, do czasu nowelizacji regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; (2) uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową; (3) podjęcia prac nad zmianą regulaminu organizacyjnego DGLP (OR.012.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie pobierz
      Decyzja nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie przez parki narodowe (ZP.0210.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.O.0050.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.O.001.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarki leśnej w zasięgu terytorialnym nadleśnictw Białowieża i Browsk pobierz
      Decyzja nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez Inspekcję Lasów Państwowych kontroli doraźnej z zakresu zlecenia oraz realizacji tematu badawczego "Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych", realizowanego na rzecz Lasów Państwowych przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie (GI.0210.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.O.001.7.2016) pobierz
      Decyzja nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązków Inspektora Straży Leśnej (GS.0210.1.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.7.2016) pobierz
      Decyzja nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.O.001.6.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Adama Loreta (GP.0610.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie niektórych zarządzeń określających zasięgi terytorialne nadleśnictw (OR.141.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK.166.3.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowania, ze środków związanych z funduszem leśnym, niektórych działań w parkach narodowych (ZP.0210.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP.0210.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK-1100-72/12, zmienionego zarządzeniem nr 66 z dnia 29 września 2015 r., znak:GK.1100.39.2015 oraz zarządzeniem nr 92 z dnia 30 listopada 2015 r., znak: GK.1100.62.2015 (GK.1100.25.2016) pobierz
      Decyzja nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia17 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (OR.0180.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 10 marca 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.O.0050.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie narady gospodarczej dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych kierujących nadleśnictwami władającymi gruntami znajdującymi się w granicach leśnych kompleksów promocyjnych (OE.0050.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.6.2016) pobierz
      Decyzja nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.O.0050.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 26 lutego 2016 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie i innymi zaproszonymi osobami (GD.O.0050.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" (OE.7160.6.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zaawansowania realizacji oraz konkretyzacji i aktualizacji niektórych postanowień Zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie "...reaktywacji Komisji Leśno-Drzewnej..." (znak: GD.O.0070.1.2016), zwanego dalej zarządzeniem (GM.800.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych (GD.O.001.4.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej (OR.003.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zawieszenia Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Zasad zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe" (OS.011.2.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zawieszenia Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i procedur postępowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie dysponowania środkami funduszu leśnego (EP.0210.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie korekty Instrukcji Ochrony Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego z dnia 22 listopada 2011 r. oraz korekty Instrukcji Urządzania Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego z dnia 21 listopada 2011 r. (ZO.0210.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2015 roku (ZG.7020.5.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych i skreślonych w 2015 roku oraz wyłączonych drzewostanów nasiennych, dla których wydano w 2015 roku zgodę na rozpoczęcie użytkowania rębnego (ZG.7020.4.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2015 roku (ZG.7020.3.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: (1) kół emerytów i rencistów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym pobierz
      Decyzja nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym (GD.O.0050.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów LP o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji o pochodzących z wyboru działaczach samorządu terytorialnego, będących pracownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (OS.011.3.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe", znak: (GK.0186.4.2015) (GK.0186.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie: (1) ustalenia obowiązującego w Lasach Państwowych rozumienia niektórych terminów związanych z oceną prawidłowości wszelkich działań, (2) obowiązującej w Lasach Państwowych klasyfikacji aktów prawnych będących podstawą identyfikowania działań jako zgodnych z kryterium legalności, (3) obowiązującej w Lasach Państwowych identyfikacji decyzji zarządczych oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (GI.0210.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.3.2016) pobierz
      Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Decyzję nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2016 roku pobierz
      Decyzja nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zbierania informacji na temat tradycyjnych imprez organizowanych dla pracowników w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (GK.166.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe", znak: (GK.0186.4.2015) (GK.0186.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie korekty składu osobowego oraz przedłużenia terminu prac zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego aplikacji SILPweb-Zasoby (ZG.7020.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań przed sądami i innymi organami toczących się z udziałem Lasów Państwowych w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r. (GK.0186.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przekazania do DGLP informacji o reklamacjach na drewno oraz umowach cesji w odniesieniu do zawartych umów sprzedaży drewna (ZD.0186.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Izby Pamięci Lasów Państwowych znajdującej się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GP.940.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.1.16) pobierz
      Decyzja nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz przekazania do DGLP informacji o przedsięwzięciach wspólnych podległych jednostek z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które zostały zrealizowane lub których realizacja została rozpoczęta w 2015 r. (OS.0186.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji dotyczących postępowań przed sądami i innymi organami toczących się z udziałem Lasów Państwowych w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r. (GK.0186.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" (GK.0186.4.2015) (GK.0186.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie odbywającej się w Kielcach Krajowej Narady Leśników z udziałem ministra środowiska, parlamentarzystów, dyrektora generalnego Lasów Państwowych i jego zastępców, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, nadleśniczych oraz naczelników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GD.O.0050.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia tematycznych zespołów roboczych na potrzeby prac nad Bilansem otwarcia Lasów Państwowych (OR.003.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzania w Lasach Państwowych stanowiska nadleśniczego oraz dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym (GK.1101.147.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 82 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI.0210.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GI.0210.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zebrania przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym oraz przekazania do DGLP informacji o gospodarowaniu lasami, gruntami i innymi nieruchomościami, w tym lokalami użytkowymi, mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi oraz o posiadaniu niematerialnych dóbr majątkowych o trwałym charakterze w okresie od dnia 7 lutego 2012 r. do dnia 17 listopada 2015 r. (GK.0186.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 125 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI.0210.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 124 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.6.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pobierz
      Zarządzenie nr 92 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK-1100-72/12, zmienionego zarządzeniem nr 66 z dnia 29 września 2015 r., znak: GK.1100.39.2015 (GK.1100.62.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (znak: GD.O.002.2.2015) (GD.O.002.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych (GD.O.002.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 123 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozszerzenia składu zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego w zakresie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, zwanego HotLine (OI.0210.5.2015) pobierz
      Decyzja nr 118 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w dniach 11 i 22 grudnia 2015 r. z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu (GD.O.001.5.2015) pobierz
      Decyzja nr 114 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (OR.0180.18.2015) pobierz
      Decyzja nr 113 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozpoczęcia prac nad nowelizacją Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pobierz
      Decyzja nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" (GK.0186.4.2015) (GK.0186.18.2015) pobierz
      Decyzja nr 106 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Jedlni w dniu 14 grudnia 2015 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych DGLP oraz przedstawicielami Ministra Środowiska i ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w leśnictwie (GD.O.0050.8.2015) pobierz
      Decyzja nr 102 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli o objęcie kontrolą wykonawstwa w 2014 r. przedsięwzięć drogowych (GS.021.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 101 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym połączonej z imprezą edukacyjno-promocyjno-integracyjną w Jedlni oraz w innych sprawach z tym związanych (GD.O.0050.8.2015) pobierz
      Decyzja nr 100 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.5.2015) pobierz
      Decyzja nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie: 1) ustalenia, do czasu nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), zakresu obowiązków oraz uprawnień zastępców Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych; uszczegółowienia niektórych aspektów zarządzania korespondencją pozaksięgową; podjęcia prac nad zmianą Regulaminu Organizacyjnego DGLP (OR.012.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ponownej analizy dorobku zespołu ds. opisów stanowisk pracy (atestacji stanowisk pracy) w Lasach Państwowych w kontekście dokumentacji analitycznej dotyczącej uprawnionego obszaru działalności w Lasach Państwowych (GK.101.6.2015) pobierz
      Decyzja nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej w Warszawie w dniu 24 listopada 2015 r. z dyrektorami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym, kierownikami komórek organizacyjnych DGLP i przedstawicielami wymienionymi w § 2 decyzji nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2015 r. (GD.O.0050.7.2015) pobierz
      Decyzja nr 92 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (GD.O.001.4.15) pobierz
      Decyzja nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" (GK.0186.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustaleń przyjętych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trakcie narady odbytej z kierownikami komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrektorami Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji pobierz
      Decyzja nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie narady kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej w dalszej części niniejszej decyzji naradą kierowników (GD.O.001.4.15) pobierz
      Decyzja nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia merytorycznej instrukcji wyjazdowej wiążącej pracowników pobierz
      Decyzja nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie narady dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym (GD.O.0050.7.15) pobierz
      Zarządzenie nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opisów stanowisk pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK.101.5.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie korekty Zasad Hodowli Lasu stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego z dnia 21 listopada 2011 r. (ZG.7002.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS.0210.3.15) pobierz
      Zarządzenie nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach współfinansowania praktycznej nauki zawodu (ZD.143.9.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI.0210.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. optymalizacji procesu obrotu surowcem drzewnym poprzez modyfikację warunków technicznych, sposobów pomiaru i klasyfikacji drewna (ZD.0070.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia standardu pomieszczeń biurowych leśnictwa, a także ich wyposażenia (OF.770.8.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Zasad Użytkowania Lasu (ZD.7603.7.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EG.0210.5.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (OR.003.13.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach pobierz
      Decyzja nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zlecenia Przedsiębiorstwu Państwowemu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej realizacji tematu badawczego pt.: „Program operacyjny dla regionu przyrodniczo-funkcjonalnego” pobierz
      Decyzja nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych z zakresu obsługi logistycznej działalności biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (EZ.003.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie polityki komunikacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (GP.0610.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok (GM.800.6.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 września 2015 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.0171.11.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (OR.013.13.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wykonania w latach 2015-2019 trzeciego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności (ZU.6006.10.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa" (OF.011.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do opracowania modelu kompetencyjnego w PGL Lasy Państwowe (GK.011.3.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw opracowania opisów stanowisk pracy w PGL LP (GK.011.1.31.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09), (EG.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia zasad obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach (EP.0210.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2015–2019 (OE.7160.7.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" na lata 2013–2018 (OE.7160.21.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa i aranżacja wybranych pomieszczeń siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych" (EZ.272.1.6.2015) pobierz
      Decyzja nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Monitorowanie procesów adaptacji ekosystemu leśnego do zmian środowiska w wyniku pożaru na tle sztucznej i naturalnej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Myszyniec" (OR.5001.109.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) w sieci rozległej WAN Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe od i do Nowych Użytkowników, po uprzednim zestawieniu, uruchomieniu i przyłączeniu do sieci IP VPN Zamawiającego (PGL LP) łączy w lokalizacjach Nowych Użytkowników (EZ.272. 5.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) w rozległej sieci WAN Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe od i do Nowych Użytkowników, po uprzednim zestawieniu, uruchomieniu i przyłączeniu do sieci IP VPN Zamawiającego (PGL LP) łączy w lokalizacjach Nowych Użytkowników (EZ.272.5.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności w latach 2015–2018" (EZ.272.5.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej reki na wykonanie usługi pod nazwą: "Prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności w latach 2015–2018" (EZ.272.5.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zlecenia Przedsiębiorstwu Państwowemu Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w konsorcjum z Taxus IT Sp. z o.o. realizacji usługi badawczej pod nazwą "Analiza możliwości zwiększenia dokładności określania cech taksacyjnych drzewostanów w pracach urządzeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik geomatycznych" (OR.5001.48.11.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania ramowych kryteriów uznawania obszarów leśnych za uporczywe pędraczyska (ZO.2110.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do Zaktualizowanych Polityk Mieszkaniowych dla jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2015-2030" (OF.011.4.2015.PM) pobierz
      Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia Systemu Zasad Należytej Staranności przy wprowadzaniu do obrotu drewna oraz produktów z drewna przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (ZD.7603.6.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (GI.S-021-1/14) (GS.021.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania koncepcji budowy modułu obsługi kasowej (EK.0070.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2014 roku oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR.012.2.15) pobierz
      Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do zmiany Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 40 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedsięwzięciach wspólnych (OF.770.18.2015.PM) pobierz
      Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania typów i rodzajów pomieszczeń biurowych, a także standardu wyposażenia kancelarii leśniczego (OF.770.8.2015.PM) pobierz
      Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wykonania w latach 20152019 trzeciego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności (ZU.6006.10.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2015 (EP.0300.1.8.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu realizującego Projekt Strategiczny Lasów Państwowych "Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów Państwowych Puszcza Białowieska - Leśne Dziedzictwo Europy" (OU.082.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia sprawozdania LPIO-9 do hurtowni danych, sposobu jego sporządzania i zatwierdzania oraz wycofania ze sprawozdawczości PGL LP sprawozdania LPIO-8 (GM.800.5.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe" (OS.011.11.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach organizacyjnych PGL LP (OR.0180.11.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 rok (EP.0300.1.8.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich (ZD.7600.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca (ZG.7000.10.2015) pobierz
      Decyzja nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa hallu wejściowego siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka 127" (EZ.272.1.5.2015) pobierz
      Decyzja nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" na lata 2013-2018 (OE.7160.14.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie nadania sztandaru Leśnemu Bankowi Genów w Kostrzycy (GD.O.0610.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019" (EZ.272.5.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w krajuw latach 2015-2019" (EZ.272.5.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Określenie optymalnych zagęszczeń jeleniowatych w kontekście czynników środowiskowych i celów gospodarki leśnej" (OR.5001.69.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016-2019 (EP.0300.1.9.2015) pobierz
      Decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP.0300.1.7.2015) pobierz
      Decyzja nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP.0300.1.6.2015) pobierz
      Decyzja nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP.0300.1.5.2015) pobierz
      Decyzja nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska" na lata 2013-2018 (OE.7160.13.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ich zatwierdzania (EG.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie korekty "Instrukcji ochrony lasu" stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego z dnia 22 listopada 2011 r. (ZO.2110.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2015 roku (ZO.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie procedur udzielania przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zamówień nie podlegających ustawie - Prawo zamówień publicznych (EZ.021.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgu terytorialnego wybranych nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EZ.272.1.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowej procedury sprzedaży drewna - uzupełniająca sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna (GM.800.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2015-2019 (OE.7160.7.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2013-2018 (OE.7160.25.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" na lata 2015-2019 (OE.7160.1.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych" (EZ.272.1.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego 2015 r. (OR.5001.55.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" (OE.7160.9.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" (OE.7160.12.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zasad wykonywania i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej realizowanej przez Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie (OR.5005.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do Projektu modyfikacji Programu "Aktywne udostępnianie lasu" (OE.715.2.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do "Programu zarządzania infrastrukturą turystyczną" (OE.715.1.7.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu monitorowania liczebności jeleniowatych oraz monitorowania szkód wyrządzanych przez te gatunki w leśnych kompleksach promocyjnych (ZŁ.7321.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa systemu deponowania kluczy" (EZ.272.1.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Metodyczne aspekty oceny wartości hodowlanej potomstw sosny zwyczajnej w testach wzrostowych" (OR.5001.68.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2015-2019 (OE.7160.7.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" na lata 2015-2019 (OE.7160.6.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz konsorcjum trzech instytucji: Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa nowych tematów badawczych począwszy od 2015 r. (OR.5001.58.2015) pobierz
      Decyzja nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji 5 nowych tematów badawczych począwszy od 2015 r. (OR.5001.55.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK.0171.5.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS.0210.1.15) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK.101.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Aktywne udostępnianie lasu na rok 2015" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (OE.715.2.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich (ZD.7600.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia zasad obciążenia jednostek organizacyjnych PGL LP wpłatą na rzecz budżetu państwa zapisaną w ustawie o lasach (EP.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia metody obrębowej (statystycznej) oraz opracowania zmian w zasadach sporządzania szacunków brakarskich drzew na pniu (ZD.7600.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2014 roku (ZG.7020.5.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2014 roku (ZG.7020.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych w 2014 roku (ZG.7020.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zmiany architektury systemu LAS (OI-0441.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. architektury systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) (OI.0441.6.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw pozyskania ortofotomap dla wybranych nadleśnictw w 2015 roku (ZU.6032.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" (OE.7160.1.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2015-2019 (OE.7160.5.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" na lata 2015-2019 (OE.7160.3.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na lata 2015-2019 (OE.7160.2.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" na lata 2015-2019 (OE.7160.4.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" na lata 2015-2019 (OE.7160.1.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zlecenia Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji usługi badawczej pod nazwą "Urządzeniowe uwarunkowania regulacji użytkowania uwzględniającego równomierność pozyskania i poprawę stanu zasobów pobierz
      Decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania zespołu zadaniowego do spraw analizy pomiaru, ewidencji i obrotu surowca drzewnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GM.800.2.15) pobierz
      Decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zlecenia jednostkom naukowo-badawczym pobierz
      Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy (EZ.272.1.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu realizującego Projekt Strategiczny Lasów Państwowych "Wdrożenie programu zintegrowanego Lasów Państwowych Puszcza Białowieska - Leśne Dziedzictwo Europy" (OU.082.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzania zmiany w Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazie akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (OR.0180.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych (ZU.0070.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 50 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania stanowiska dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczącego jednolitego sposobu postępowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie obowiązku usuwania drzew i krzewów nałożonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153. poz. 955), pobierz
      Zarządzenie nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. (znak: EI-021-9-1/12) w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania (EG-021-6/14) pobierz
      Zarządzenie nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze (OR-0151-21/14) pobierz
      Zarządzenie nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu (OR-0151-20/14) pobierz
      Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych pobierz
      Zarządzenie nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu (OR-0151-18/14) pobierz
      Zarządzenie nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku (OR-0151-17/14) pobierz
      Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych pobierz
      Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu (OR-0151-15/14) pobierz
      Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu (OR-0151-14/14) pobierz
      Zarządzenie nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile (OR-0151-13/14) pobierz
      Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (OR-0151-12/14) pobierz
      Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi (OR-0151-11/14) pobierz
      Zarządzenie nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie (OR-0151-10/14) pobierz
      Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie (OR-0151-9/14) pobierz
      Zarządzenie nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie (OR-0151-8/14) pobierz
      Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach (OR-0151-7/14) pobierz
      Zarządzenie nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku (OR-0151-6/14) pobierz
      Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku (OR-0151-5/14) pobierz
      Decyzja nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych (OR-080-3/2014) pobierz
      Decyzja nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (OR-080-3/2014) pobierz
      Decyzja nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (OR-080-2/2014) pobierz
      Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako wspomagającego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w biurze Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR-080-2/2014) pobierz
      Decyzja nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru do pracy na stanowisko naczelnika Wydziału Użytkowania Lasu oraz specjalisty ds. użytkowania lasu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1100-49/14) pobierz
      Decyzja nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Usługa ochrony osób i mienia w Warszawie, ul. Grójecka 127" (EZ-2710-9/14) pobierz
      Decyzja nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR-013-5/2014) pobierz
      Decyzja nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS-021-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (OR-080-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zasad organizacji i działania pracowników nadzoru gospodarki drewnem pobierz
      Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2014 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EG-021-5/14) pobierz
      Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09) (EG-021-4/14) pobierz
      Decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (OR-014-14/14) pobierz
      Decyzja nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości terenu zewnętrznego i powierzchni użytkowych w budynkach przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B i ul. Sierpińskiego 3A w Warszawie za pomocą materiałów, środków czystości, sprzętu i narzędzi Wykonawcy (EZ-2710-7/14) pobierz
      Decyzja nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa posiadanego oprogramowania Check Point" (EZ-2710-6/14) pobierz
      Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do dokonania analizy wymagań sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej w Lasach Państwowych i wymagań technicznych urządzeń niezbędnych do jej funkcjonowania oraz opracowania struktury organizacyjnej sieci (ZO-405-1-23/14) pobierz
      Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia, zasad korzystania i udostępniania zasobów bazy danych pod nazwą „Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” (GK-1241-3/14) pobierz
      Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: GK-013-2/2014) (OR-013-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (OR-080-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2015 (EZ-2710-5/14) pobierz
      Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2014 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2015 rok (EP-0337-36-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GM-900-7/14) pobierz
      Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyceny i sposobu ewidencji trofeów łowieckich (samców zwierzyny płowej, muflonów i dzików) pozyskanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę punktów kwalifikujących je do ubiegania się o medal (Zł-751-3/2014) pobierz
      Decyzja nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016–2019 (E-0337-37-1/14) pobierz
      Decyzja nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-35-4/14) pobierz
      Decyzja nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-34-4/14) pobierz
      Decyzja nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-33-4/14) pobierz
      Decyzja nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2014 r. w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych zmieniająca Decyzję nr 48 z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji (EP-363-11/2014), (EP-363-17-1/2014) pobierz
      Decyzja nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2014 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (GM-900-8/14) pobierz
      Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji oraz sposobów wdrażania procedur podnoszących efektywność sprzedaży dziczyzny pozyskanej w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (ZŁ-0337-8/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (ZŁ-751-9/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (OI-021-7/14) pobierz
      Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-8/14) pobierz
      Zarządzenie nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-10/14) pobierz
      Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (OI-021-11/14) pobierz
      Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych (OI-021-9/14) pobierz
      Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania stanowiska dla Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczącego jednolitego sposobu postępowania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie obowiązku usuwania drzew i krzewów – nałożonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań z zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 435) w zakresie wycinki drzew i krzewów w odległości 15 m od osi skrajnego toru kolejowego, a także w związku z przepisem art. 56 ustawy o transporcie kolejowym (210-46-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzania lasu (ZU-7019-47/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wewnętrznych jednostek funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizujących projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskow PGL Lasy Państwowe (OR-014-12/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania nowelizacji Programu testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych (ZG-7132-26/14) pobierz
      Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Koniecpol Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (OR-0151-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i modernizację wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie oraz usługę serwisową (EZ-2710-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia zasad obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach (EP-0337-26-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (OR-500-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych pobierz
      Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji funkcjonowania nadleśnictw na terenie Puszczy Białowieskiej (OE-735-3-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1241-1/14) pobierz
      Decyzja nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji funkcjonowania inwestycji, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców i przyjęte do procedur sprzedaży dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na rok 2013 i 2014 r. (GM-900-6/14) pobierz
      Decyzja nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 września 2014 r. w sprawie Regulaminu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok oraz zasad i terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2015 rok (GM-900-5/14) pobierz
      Decyzja nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych (EP-363-11/2014) pobierz
      Decyzja nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie uruchomienia środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych (EP-363-10/2014) pobierz
      Decyzja nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2013 rok (EG-021-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" (OF-1-1710-9-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania wytycznych monitorowania realizacji projektów środowiskowych z wykorzystaniem SILP (OU-364-14/14) pobierz
      Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Aktywne udostępnianie lasu na rok 2014" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (ZO-735-2-13/14) pobierz
      Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw Bytów i Łupawa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (ER-0151-3/14) pobierz
      Decyzja nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" na okres czerwiec 2014 - maj 2019 (ZO-731-14/14) pobierz
      Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-013-2/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie kompensacji etatu użytków rębnych i przedrębnych w Lasach Państwowych (ZU-7019-21/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do spraw oceny stanu realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" (ER-5-012-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, modernizację serwerowni i wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie oraz usługę gwarancyjno-serwisową (EA.Z-2710-3/14) pobierz
      Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Kolegium Lasów Państwowych (GD-000/2/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2014 rok (EP-0337-19-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2014 r. (EI-021-4/14) w sprawie zmiany wzornika druków wprowadzonych Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (EI-021-5/14) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (EI-021-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie stałych przedstawicieli Lasów Państwowych ds. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przedsiębiorców dotyczących sprzedanego drewna (GM-900-2/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie korekty Instrukcji urządzania lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. oraz do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. (ZU 7019 12/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii rozwoju informatyki w PGL LP (EI-021-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2014 roku (ZO-7200-1-4/2014) pobierz
      Decyzja nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, drzew matecznych oraz obiektów zachowawczych w Lasach Państwowych (ZG-7132-17/2014) pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015–2018 (EP-0337-20-1/14) pobierz
      Decyzja nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-18-4/14) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-17-4/14) pobierz
      Decyzja nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-16-4/14) pobierz
      Decyzja nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GI.S-021-1/14) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie powołania Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2014–2017 (GD-000/2/2014) pobierz
      Decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" na okres kwiecień 2014 - marzec 2019 (ZO-731-7/14) pobierz
      Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 52 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (znak: GS-2505-12/04) (GI.S-021-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach" (ER-5-7182-7/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. (znak: EI-021-9-1/12) w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania (EI-021-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie przekazania wpłaty do budżetu państwa (EP-3115-1-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (Zł-751-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (ER-0110-2/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zasad dokonywania oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz wyceny wstępnej trofeów pozyskanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (Zł-7536-6/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie określania zasięgu terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw (ER-0151-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (ER-0110-1/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2013 roku (ZG-7132-11/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych w 2013 roku (ZG-7132-10/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2013 roku (ZG-7132-9/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czersk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (ER-0151-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Adaptacja nowej siedziby na potrzeby serwerowni DGLP i przeniesienie serwerowni do nowej siedziby, modernizacja wybranych elementów infrastruktury w budynku przy ul. Grójeckiej 127 oraz objęcie usługą gwarancyjno-serwisową" (EA.Z-2710-1/14) pobierz
      Decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania ZFŚS w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-362-2/14) pobierz
      Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych" (EA.Z-2710-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014–2030 (ER-0110-3/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 88 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 października 1996 r. w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: GS-021-04-5/98) (GI.S-021-3/13) pobierz
      Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Łomża i Nowogród Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (ER-0151-15/13) pobierz
      Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GI-090-7-15/13) pobierz
      Zarządzenie nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Karwin, Międzychód i Skwierzyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (ER-0151-14/13) pobierz
      Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Tuczno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ER-0151-13/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Głusko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (ER-0151-12/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2013 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EG-021-7/13) pobierz
      Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 stycznia 2013 r. ds. opracowania wytycznych w sprawie inwentaryzacji i ewidencjonowania dróg własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ER-5-012-3/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2014 (EA.Z-2710-10/13) pobierz
      Decyzja nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS-021-2/13) pobierz
      Decyzja nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015–2018 (EP-0337-25-1/13) pobierz
      Decyzja nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-23-4/13) pobierz
      Decyzja nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-22-4/13) pobierz
      Decyzja nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-21-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2013 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2014 rok (EP-0337-24-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (GM-900-7/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste (GM-900-5/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GM-900-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. testów przedwdrożeniowych nowego systemu obiegu dokumentów i spraw w PGL LP (EI-021-1-21/13) pobierz
      Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie obrębów leśnych (ER-0151-11/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie systemu informacji wewnętrznej w zakresie działalności finansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (DG-10-0300-14/94), z późniejszymi zmianami (EP-0336-1/2013) pobierz
      Decyzja nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Obsługa techniczna sieci prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w okresie od 2014 r. do 2016 r." (EA.Z-2710-8/13) pobierz
      Decyzja nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP (GM-900-8/13) pobierz
      Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Aktywne udostępnianie lasu na lata 2013-2014" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (ZO-735-2/30/13) pobierz
      Zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie obrębów leśnych nadleśnictw: Jastrowie, Kaczory, Płytnica, Potrzebowice, Trzcianka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ER-0151-10/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika przez pracowników Lasów Państwowych (ER-1743-8/13) pobierz
      Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Znak: EK-0102-1/09), (EG-021-4 /13) pobierz
      Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 czerwca 2013 r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 kwietnia 2000 r. (znak: EE-8-0102-1/2000) w sprawie informacji wewnętrznej w zakresie działalności finansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (EP-8-0102-1/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie obowiązujących uregulowań wewnętrznych Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (EO-021-1/2013) pobierz
      Decyzja nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie" (EA.Z-2710-6/13) pobierz
      Decyzja nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowiska pracy w Służbie Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1131-9/13) pobierz
      Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Remont adaptacyjny siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie" (EA.Z-2710-5/13) pobierz
      Decyzja nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia zasad długoterminowego planowania, obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach oraz optymalizacji poziomu kosztów stałych (EP-0337-17-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. (znak: EI-021-9-1/12) w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania (EI-021-1-12/13) pobierz
      Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych (EI-021-01-11/13) pobierz
      Zarządzenie nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Wejherowo i Choczewo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (ER-0151-8/13) pobierz
      Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Człopa i Tuczno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (ER-0151-9/13) pobierz
      Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Susz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (ER-0151-5/13) pobierz
      Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 kwietnia 2008 r. (znak: OI-021-02-4/08) w sprawie stosowania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (EI-021-1-10/13) pobierz
      Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów Państwowych (EI-021-1-3/13) (EI-021-1-9/13) pobierz
      Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2012 r. (znak: EG-021-3/12) w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EG-021-1-2/13) pobierz
      Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie funkcjonowania Zakładu Informatyki Lasów Państwowych (EO-0151-1/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (EI-021-1-7/13) pobierz
      Decyzja nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie nadania sztandaru Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu (GD-039/26/2013) pobierz
      Decyzja nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2012-2014 (ZO-731-90/2013) pobierz
      Decyzja nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darżlubskie" na okres maj 2013 - kwiecień 2018 (ZO-731-92/2013) pobierz
      Decyzja nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Sudety Zachodnie" na okres maj 2013 - kwiecień 2018 (ZO-731-93 /2013) pobierz
      Decyzja nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" na lata 2012-2014 (ZO-731-88/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EO-013-4/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie” (ZO-731-87/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (EO-500-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2013 rok (EP-0337-12-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Sarnaki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (EO-0151-6/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Mrągowo i Strzałowo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (EO-0151-7/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia18 kwietnia 2013 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Bierzwnik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151- 4/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-3/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia18 kwietnia 2013 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Włoszczowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (EO-0151-2/2013) pobierz
      Decyzja nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2014-2017 (EP-0337-14-1/13) pobierz
      Decyzja nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-11-4/13) pobierz
      Decyzja nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-10-4/13) pobierz
      Decyzja nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-9-4/13) pobierz
      Decyzja nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych" (EZ-2710-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy i opracowania założeń weryfikacji zakresu raportowania sprawozdania LPIR4 i oprogramowania aplikacji e-Rejestr Gruntów (ZS-S-210-13/13) pobierz
      Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do pracy nad Strategią Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EO-0340-4/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw (SODiS) w Lasach Państwowych (EO-080-2/13) pobierz
      Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP-1-0337/8/13) pobierz
      Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2013 roku (ZO-7200-1-6/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (ZH-7132-7/2013) pobierz
      Decyzja nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EZ-2714-1/13) pobierz
      Decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS-021-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EM- 900-4/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania projektu tabel środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w odniesieniu do stanowisk pracy w PGL Lasy Państwowe (GB-131-3/13) pobierz
      Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EM- 900-3/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania systemu szkoleń w Lasach Państwowych (GK-1462-14/13) pobierz
      Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 82 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok (EM-900-2/13) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Kudypy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (EO-0151-1/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie obiektów zachowawczych skreślonych w 2012 roku (ZH-7132-5/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych w 2012 roku (ZH-7132-4/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2012 roku (ZH-7132-3/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ocen funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli okresowej (GI-010-1-1/13) pobierz
      Decyzja nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. (ZO-731-45/2013) pobierz
      Decyzja nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. (ZO-731-44/2013) pobierz
      Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r. (ZO-731-43/2013) pobierz
      Decyzja nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r. (ZO-731-42/2013) pobierz
      Decyzja nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2013 r. zmieniająca decyzję nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r. (ZO-731-41/2013) pobierz
      Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-40/2013) pobierz
      Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Świętokrzyska" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-39/2013) pobierz
      Decyzja nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Kozienicka" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-38/2013) pobierz
      Decyzja nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darżlubskie" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-37/2013) pobierz
      Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-36/2013) pobierz
      Decyzja nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-34/2013) pobierz
      Decyzja nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-35/2013) pobierz
      Decyzja nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-33/2013) pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-32 /2013) pobierz
      Decyzja nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego" na okres marzec 2013 - luty 2018 (ZO-731-31/2013) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Usługa ochrony osób i mienia w Warszawie, ul. Grójecka 127" (EZ-2710-3/13) pobierz
      Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych, używanych również do celów służbowych (EO-4020-2/13) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EZ-2710-14/12) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie sprostowania błędu w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 87 z dnia 4 grudnia 2012 r. wprowadzającego jednolity tekst Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pobierz
      Decyzja nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap" (EZ-2715-1/13) pobierz
      Decyzja nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap" (EZ-2715-1/13) pobierz
      Decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko-Rogowskie" na okres luty 2013 - styczeń 2016 (ZO-731-29/2013) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" na okres luty 2013 - styczeń 2016 (ZO-731-28/2013) pobierz
      Decyzja nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia l lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" na okres luty 2013 - styczeń 2016 (ZO-731-12/2013) pobierz
      Decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie" na okres luty 2013 - styczeń 2016 (ZO-731-11/2013) pobierz
      Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" na okres luty 2013 - styczeń 2016 (ZO-731-10/2013) pobierz
      Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji tematu badawczego pt.: "Wycena szkód powstałych na skutek działania huraganu oraz ich wpływ na gospodarkę leśną w przyszłości na przykładzie Nadleśnictwa Trzebciny" (EO-5011-12/13) pobierz
      Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (GO-021-1-40/13) pobierz
      Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie określenia gęstości drewna dla gatunków nieobjętych rozporządzeniem (EM-900-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. "Aktywne udostępnianie lasu na 2013 rok" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (ZO-735-2/1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołów sterujących, nadzorujących przygotowanie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych programów zintegrowanych w zakresie leśnictwa dla perspektywy finansowej 2014-2020 (ZI-1-364-1-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w sprawie inwentaryzacji i ewidencjonowania dróg własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ZI-1-7182-1-2/13) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (EM-021-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (ZS-D-210-50/2011-2012) pobierz
      Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych (ZU-042-05-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów Lasów Państwowych (EI-021-1/-4/13) pobierz
      Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów Państwowych (EI-021-1/-3/13) pobierz
      Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego (EI-021-1/-2/13) pobierz
      Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (EI-021-1-1/13) pobierz
      Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" (ZO-731-1/2013) pobierz
      Zarządzenie nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Bierzwnik, Drawno i Głusko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-17/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 96 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2012 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EG-021-5/12) pobierz
      Zarządzenie nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok (EP-0332-3-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EO-0110-1/2012) pobierz
       Zarządzenie nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych nowelizacji "Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP" (ZI-1-7181-4-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 92 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych "Części II i Części III Podręcznika wdrażania projektu dla Projektu >>Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie<<" (ZI-1-364-26-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 91 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach Lasów Państwowych "Części I, Części II i Części III Podręcznika wdrażania projektu dla Projektu >>Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP<<" (ZI-1-364-26-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa (EO-014-24/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 23 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (znak: ZS/GI-D-214/4/2009) zmienionego zarządzeniem nr 32 z dnia 15 lipca 2011 r. (ZS-D-2141-11/12) pobierz
      Zarządzenie nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EG-021-3/12) pobierz
      Zarządzenie nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 53 z dnia 29 czerwca 2012 r. (znak: EM-900-9/2012) w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EM-900-11/12) pobierz
      Zarządzenie nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09), (EG-021-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 82 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2013 rok (EM-900-10/12) pobierz
      Decyzja nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia jednostkom naukowo-badawczym realizacji tematów badawczych począwszy od 2013 roku (EO-5011-179/12) pobierz
      Decyzja nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji nowych tematów badawczych (EO-5011-162/12) pobierz
      Decyzja nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS-021-3/12) pobierz
      Decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Program Rozwoju Leśnictwa" (EO-5011-113/12) pobierz
      Decyzja nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2012-2014 (ZO-731-65/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (Zł-0751-9/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (EO-0151-16/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łuków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (EO-0151-15/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Bogdaniec Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-14/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2013 rok (EP-0337-50-4/12) pobierz
      Decyzja nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych oraz drzew matecznych w Lasach Państwowych (ZH-7132-45/2012) pobierz
      Decyzja nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca Decyzję nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (EO-016-5/12) pobierz
      Decyzja nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-47-4/12) pobierz
      Decyzja nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-49-4/12) pobierz
      Decyzja nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-48-4/12) pobierz
      Decyzja nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2014-2017 (EP-0337-51-4/12) pobierz
      Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2010 r. (GMI-0151-198/2010) w sprawie wykazów mieszkań dla pracowników Służby Leśnej, którym z tytułu zajmowanego stanowiska przysługują bezpłatne mieszkania, oraz mieszkań rotacyjnych (ZI-1-1710-3-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transmisji danych IP VPN (MPLS) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EZ-2710-14/12) pobierz
      Zarządzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 października 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Dębno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-13/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2013 (EZ-2710-13/12) pobierz
      Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Kłodawa i Strzelce Krajeńskie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-12/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: OR-013-3/2012), (EO-013-6/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania (EI-021-9-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. o wykorzystaniu informacji zapisanych w bazach danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w celach wewnętrznej sprawozdawczości i kontroli, realizowanych na potrzeby RDLP, DGLP, w tym ILP (EI-021-8-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (EI-021-2-5/12) pobierz
      Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uruchomienia punktu alarmowego w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GS-021-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO - Measure Authorising Officer) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GK-1100-72/12) pobierz
      Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2012 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (MAO – Measure Authorising Officer)w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (GK-1100-71/12) pobierz
      Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GI-010-6/12) pobierz
      Zarządzenie nr 59 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych (GK-1103-20/12) pobierz
      Zarządzenie nr 58 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zaleceń w zakresie uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych (ZH-711-10/2012) pobierz
      Decyzja nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Leśne Archiwum Historii Mówionej" - temat pilotażowy - "Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii" (z podtytułem "Zanim pojawiły się organizacje ekologiczne"), (EO-5011-53/12) pobierz
      Decyzja nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 października 2012 r.w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Modelowanie bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz opracowanie naukowe parametrów wejściowych i scenariuszy działań gospodarczych dla obszaru Polski" (EO-5011-107/12) pobierz
      Zarządzenie nr 57 z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2012 r. (zn. spr.: GI-010-4/12) w sprawie powołania zespołu zadaniowego do nowelizacji Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej i trybu postępowania kontrolnego pobierz
      Zarządzenie nr 56 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania instrukcji stosowania technik teledetekcyjnych w Lasach Państwowych (ZU-042-01-81/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 55 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca (EO-0110-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 54 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (EO-1743-3/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 53 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (EM-900-9/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Ełk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (EO-0151-11/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Siedlce i Mińsk Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (EO-0151-10/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok (EP-0332-1-1/12) pobierz
      Decyzja nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" na lata 2012-2014 (ZO-731-37/2012) pobierz
      Decyzja nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie" na lata 2012-2014 (ZO-731-34/2012) pobierz
      Decyzja nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2011 rok (EK-021-4/12) pobierz
      Decyzja nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" na lata 2012-2014 (ZO-731-33/2012) pobierz
      Decyzja nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS-021-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do nowelizacji Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej i tryb postępowania kontrolnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz załącznika do Zarządzenia nr 11 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie "Instrukcji działania Inspekcji Lasów Państwowych" (GI-010-4/12) pobierz
      Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych (EO-500-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia zasad długoterminowego planowania, obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach oraz optymalizacji poziomu kosztów stałych (EP-0337-25-1/12) pobierz
      Decyzja nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie opracowania pod nazwą: "Aktualizacja powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych według stanu na 31 grudnia 2011 roku" (EZ-2715-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektórych przedmiotów mundurów leśnika (EO-1743-2/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Brzeziny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (EO-0151-9/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GO-021-2-430/12) pobierz
      Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania prac urządzania lasu (ZU-7019-39/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w przedsięwzięciach wspólnych (ZI-0110-5/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na II półrocze 2012 roku (EM-900-7/12) pobierz
      Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2012 rok (EP-0337-25-4/12) pobierz
      Zarządzenie nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Dębno, Mieszkowice, Różańsko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (EO-0151-8/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (GB-021-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno małowymiarowe iglaste do przerobu mechanicznego - M1PO (EM-900-6/12) pobierz
      Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe użytkowe - S2B (EM-900-5/12) pobierz
      Zarządzenie nr 33 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia - S2AP (EM-900-4/12) pobierz
      Zarządzenie nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2011 r. (zn. GMI-1-1710-18-3/11)w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ZI-1-1710-18-23/11-12) pobierz
      Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązujących uregulowań wewnętrznych Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (EO-021-1/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym (EO-014-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego ds. analizy rynku drewna i wyrobów z drewna (znak: OM-906-1-509/09), (EM-900-3/12) pobierz
      Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (ZH-773-4/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2012 roku (ZO-7200-9/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OR-013-3/2012) pobierz
      Decyzja nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2013-2016 (EP-0337-26-4/12) pobierz
      Decyzja nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-24-4/12) pobierz
      Decyzja nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-23-4/12) pobierz
      Decyzja nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-22-4/12) pobierz
      Decyzja nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Utworzenie dla obszaru Beskidu Zachodniego i Sudetów leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu" (EO-5011-43/12) pobierz
      Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2012-2014 (ZO-731-12-2012) pobierz
      Decyzja nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych" (EZ-2710-8/12) pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie udziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w finansowaniu projektu badawczego pt.: "Inwentaryzacja i ocena galicyjskich powierzchni doświadczalnych założonych przez Zakład badań Leśnych w Mariabrunn w Austrii" (EO-5011-56/12) pobierz
      Decyzja nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zlecenia Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizacji tematu badawczego pt.: "Wpływ zmian warunków hydrologicznych na ekosystemy leśne na przykładzie Puszczy Augustowskiej" (EO-5011-55/12) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" na lata 2012-2014 (ZO-731-17/2012 pobierz
      Decyzja nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej III Kadencji Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2012-2014 (ZO-731-18/2012) pobierz
      Decyzja nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" na lata 2012-2014 (ZO-731-11/2012) pobierz
      Decyzja nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" na lata 2012-2014 (ZO-731-12/2010) pobierz
      Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w powierzchni i zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Olsztynek oraz Nidzica w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn (znak: OR-0151-10/2007), (OR-0151-7/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 77 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów na potrzeby eksploatacji kopalin (ZS-T-2126-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska nadleśniczych w Lasach Państwowych (GK-1101-19/12) pobierz
      Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: EK-0102-1/09), (EK-02-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania nowelizacji Zarządzenia nr 7A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych oraz wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia (ZH-7132-25/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2011 roku (ZH-7132-24/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2011 roku (ZH-7132-23/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych w 2011 roku (ZH-7132-22/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wypracowania procedur zapewniających poddanie trofeów zwierzyny pozyskanej w ośrodkach hodowli zwierzyny pozostających w zarządzie LP wycenie ostatecznej oraz procedur zapewniających prawidłową organizację dokonywania w tych OHZ ocen zgodności odstrzałów z zasadami selekcji osobniczej oraz wstępnej wyceny trofeów (Zł-0911-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: OR-013-3/2009), (OR-013-1/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie szkolenia pracowników wykonujących czynności kontrolne w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych z zakresu postępowania kontrolnego (GI-010-3/12) pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie "Instrukcji działania Inspekcji Lasów Państwowych" oraz zmiany Zarządzenia nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: OR-013-3/2009), (GI-010-2/12) pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie kontroli instytucjonalnej i trybu postępowania kontrolnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (GI-010-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Złotów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pobierz
      Decyzja nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zlecenia w 2012 roku Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym i Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji nowych tematów badawczych (OR-5011/38/12) pobierz
      Decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zlecenia w 2012 roku jednostkom naukowo-badawczym realizacji tematów badawczych (OR-5011/22/12) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Wronki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (OR-0151-5/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Krzyż Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (OR-0151-4/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Krucz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (OR-0151-3/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2011 (znak: OI-021-5-1/11) w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-3-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lutego 2012 r. zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (OI-021-2-1/12) pobierz
      Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Kobiór Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (OR-0151-2/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Ruda Maleniecka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (OR-0151-1/2012 pobierz
      Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i procedur postępowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie dysponowania środkami funduszu leśnego (EP-363-2-1/2012) pobierz
      Decyzja nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy" (OP-2710-3/12) pobierz
      Decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Naukowo-Społecznej Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie" (ZO-731-2/2012) pobierz
      Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za 2011 rok przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (EK-021-6/11) pobierz
      Zarządzenie nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Znak: EK-0102-1/09), (EK-021-5/11) pobierz
      Zarządzenie nr 72 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2011 rok (EP-0332-6-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego zakresu dokumentacji i sprawozdawczości prowadzonej w kancelariach leśnictw, biurach nadleśnictw, RDLP i DGLP oraz zakładach LP, uwzględniającego ewidencję znajdującą się w bazach Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (OI-021-8-1/11) pobierz
      Decyzja nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług z zkaresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy" (OP-2710-32/11) pobierz
      Zarządzenie nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Lasów Państwowych ds. zamówienia publicznego na usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2012 (OP-2710-31/11 pobierz
      Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Górowo Iławeckie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (OR-0151-15/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Miękinia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (OR-0151-14/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w sprawie ustalania harmonogramu oraz planowania kosztów prac urządzania lasu (ZU-7019-72/11) pobierz
      Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie" (ZO-731-49/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Elbląsko-Żuławskie" (ZO-731-48/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" (ZO-731-47/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie" (ZO-731-46/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie" (ZO-731-45/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Doliny Birczy" (ZO-731-44/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" (ZO-731-43/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" (ZO-731-42/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające Zarzadzenie nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 kwietnia 2008 r. (znak: OI-021-02-4/08) w sprawie stosowania certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe i wprowadzające tekst jednolity tego zarzadzenia (OI-021-7-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ochrony lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowyh (ZO-727-4-34/11) pobierz
      Instrukcja ochrony lasu tom I pobierz
      Instrukcja ochrony lasu tom II pobierz
      Zarządzenie nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Czarnobór, Czarne Człuchowskie oraz Szczecinek w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (znak: OR-0151-13/2010),(OR-0151-13/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie "Instrukcji urządzania lasu" (ZU-7019-72/2011) pobierz
      *Instrukcja urządzania lasu_cz 1 pobierz
      *Instrukcja urządzania lasu_ cz 2 pobierz
      *Instrukcja urządzania lasu_ cz 3 (35 MB) pobierz
      * IUL_cz3_MAPY_WZORCOWE (80 MB) pobierz
      Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (ZO-021-1-5/11) pobierz
      "Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" pobierz
      Zarządzenie nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad hodowli lasu" w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (ZH-710-56/11) pobierz
      "Zasady hodowli lasu" pobierz
      Zarządzenie nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania założeń wdrożenia pracowniczego programu emerytalnego w Lasach Państwowych oraz ubezpieczeń pracowników (GK-185-4/11) pobierz
      Decyzja nr 78 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników, administracją, monitorowaniem i rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix" (OP-2710-30/11) pobierz
      Decyzja nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia Decyzji nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 marca 2010 r. (Zł-0370-36/2011) pobierz
      Decyzja nr 76 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej (GS-021-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2012 roku (OM-900-8/11) pobierz
      Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2011 r.w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Kalisz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (OR-0151-12/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Pniewy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (OR-0151-11/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych nadleśnictw Lubichowo i Starogard w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (OR-0151-10/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw Lubichowo i Starogard w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (OR-0151-9/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2011 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe na 2012 rok (EP-0337-66-4/11) pobierz
      Decyzja nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (OP-2714-1/11) pobierz
       Decyzja nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2013-2016 (EP-0337-65-4/11) pobierz
       Decyzja nr 70 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-0337-64-4/11) pobierz
       Decyzja nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-0337-63-4/11) pobierz
       Decyzja nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-0337-62-4/11) pobierz
       Zarządzenie nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2011 r. w sprawie komunikacji wewnętrznej w Lasach Państwowych. pobierz
      Zarządzenie nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości czynszu za najem budynków i lokali mieszkalnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (GMI-1-1710-18-3/11) pobierz
      Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Wipsowo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (OR-0151-7/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Olsztynek w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (OR-0151-8/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (GB-021-2/2011) pobierz
      Decyzja 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Medycyny Wsi realizacji tematu badawczego pt.: "Wybrane zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy leśników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych" (OT-5011-66/11) pobierz
      Decyzja nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2011 r. zmieniająca Decyzję nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (OR-014-6/11 pobierz
      Zarządzenie nr 38 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zasad postępowania z niewykorzystanymi depozytami kolekcji Programu testowania potomstwa oraz wycofywanymi zasobami genowymi z Leśnego Banku Genów Kostrzyca (ZH-7131-26/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 sierpnia 2011 r. uchylające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych przy sprzedaży przez nie produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych (EK-02-4/11) pobierz
      Decyzja nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 września 2011 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Odnowienie i rozszerzenie subskrypcji RedHat Linux" (OP-2710-23/11) pobierz
      Decyzja nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 września 2011 r.w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "Opracowanie, przygotowanie, druk wraz z dostosowaniem do »Księgi identyfikacji wizualnej« i dostarczeniem materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach kampanii »Świadomi zagrożenia« w trybie negocjacji bez ogłoszenia (OP-2713-2/11) pobierz
      Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z sektorem usług leśnych (OR-470-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 35 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie realizacji programów hodowli i ochrony zwierząt łownych i chronionych, podejmowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, na lata 2011-2016 (ZŁ-7536/12/11) pobierz
      Zarządzenie nr 34 z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ realizowanych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (ZL-003-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 33 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i dokonywania oceny nasion w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (ZH-7131-21/11) pobierz
      Zarządzenie nr 32 z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 23 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (ZS/GI-D-2141-25/10-11) pobierz
      Zarządzenie nr 31 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie środków budżetu państwa dla regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych(EP-0337-46-4/11) pobierz
      Decyzja nr 62 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie" na lata 2011-2013 (ZO-731-20/11) pobierz
      Decyzja nr 61 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska" (ZO-731-18/2011) pobierz
      Decyzja nr 60 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie pomocy prawnej w zakresie zastępstwa procesowego - reprezentowania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w trybie zamówienia z wolnej ręki (OP-2715- 2/11) pobierz
      Decyzja nr 59 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2010 rok (EK-021-3/11) pobierz
      Decyzja nr 36 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" (ZO-731-16/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 30 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Myszyniec w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie(OR-0151-6/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 29 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Jarocin w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (OR-0151-5/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 28 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wydzielonej ewidencji księgowej przy przedsięwzięciach realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (ZL-021-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 27 z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 kwietnia 2011 r.(znak: OI-021-5-1/11) w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-5-2/11) pobierz
      Decyzja nr 35 z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematów badawczych (OR-5011-44/11) pobierz
      Decyzja nr 33 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" (ZO-731-12/2011) pobierz
      Decyzja nr 32 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego na rozbudowę platformy sprzętowo-programowej systemu telefonii IP (OP-2710-14/11) pobierz
      Decyzja nr 31 z dnia 26 maja 2011 r.w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji tematu badawczego pt.: "Ocena zagęszczenia jeleniowatych i dzików, dynamika liczebności i zarządzania populacjami kopytnych na terenie RDLP w Szczecinie w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2008-2017"(OR-5011-52/11) pobierz
      Zarządzenie nr 25 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do nowelizacji zaleceń w zakresie uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych wprowadzonych do stosowania w gospodarce leśnej w nadleśnictwach Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 47A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2005 r. (znak spr.: ZG-7120-1/2005), (ZH-7120-50/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 24 z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wykonania w latach 2010–2014 drugiego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów kraju wszystkich form własności (ZU-7041-5-3/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 23 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Pińczów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (OR-0151-4/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 22 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym i regionalnym (OR-014-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 21 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie obiektów zachowawczych uznanych w 2010 roku (ZH-7132-15/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 20 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wyłączonych drzewostanów nasiennych uznanych w 2010 roku (ZH-7132-14/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 19 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie drzew matecznych uznanych w 2010 roku (ZH-7132-13/2011) pobierz
      Decyzja nr 30 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych oraz drzew matecznych w Lasach Państwowych (ZH-7132-16/2011) pobierz
      Decyzja nr 28 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Zakup i wdrożenie systemu monitorowania sieci, wydajności aplikacji i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego" (OP-2710-13/11) pobierz
      Decyzja nr 27 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" na lata 2011-2013 (ZO-731-11/11) pobierz
      Decyzja nr 26 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca (OR-016-5/11) pobierz
      Decyzja nr 25 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uruchomienia środków funduszu leśnego w Lasach Państwowych (EP-363-9/11) pobierz
      Decyzja nr 24 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na doraźną obsługę prawną DGLP w latach 2011-2013 w trybie z wolnej ręki (OP-2715-1/11) pobierz
      Decyzja nr 23 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2012–2015 (EP-1-0337/40/011) pobierz
      Decyzja nr 22 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (EP-1-0337/38/011) pobierz
      Decyzja nr 21 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym (EP-1-0337/37/2011) pobierz
      Decyzja nr 20 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (EP-1-0337/36/2011) pobierz
      Decyzja nr 19 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie (OP-2710-10/11) pobierz
      Zarządzenie nr 18 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Kolegium Lasów Państwowych (GD-0011/1/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 17 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 stycznia 2009 r. (znak: OI-021-1-4/09) w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (OI-021-6-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 16 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011–2035” (ZH-7132-11/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 15 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie dokonywania oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń z kontroli kompleksowej (GI-010-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 14 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. modyfikacji podsystemu KADRY i PŁACE (OI-021-3-2/11) pobierz
      Zarządzenie nr 13 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego systemu wspomagania sprzedaży drewna w Lasach Państwowych (OI-021-5-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 12 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2011 rok (EP-1-0337/39/011) pobierz
      Zarządzenie nr 11 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad tworzenia planów finansowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (EP-1-0337/8/2010), (EP-021-1/11) pobierz
      Zarządzenie nr 10 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ramowych warunków technicznych na drewno średniowymiarowe energetyczne (OM-900-6/11) pobierz
      Zarządzenie nr 9 z 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 17 lipca 2009 roku w sprawie katalogu wydatków z funduszu leśnego (EP-10-0363-1/09), (EP-363-6/11) pobierz
      Zarządzenie nr 8 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 49 z dnia 7 października 2010 r. (znak: OM-906-1-314/10) w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku (OM-900-5/11) pobierz
      Zarządzenie nr 7 z dnia 28 marca 2011 r. sprawie zmiany Tabeli nr 1 do Regulaminu internetowego przetargu ograniczonego w PL-D oraz Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” zawartej w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-314/10), (OM-900-4/2011) pobierz
      Zarządzenie nr 6 z dnia 22 marca 2011 r. sprawie zmiany Tabeli nr 1 do Regulaminu internetowego przetargu ograniczonego w PL-D oraz Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” oraz aukcji internetowej w aplikacji „e-drewno” zawartej w Zarządzeniu nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak: OM-906-1-314/10), (OM-900-3/2011) pobierz
       Decyzja nr 18/2011 pobierz
       Decyzja nr 16/2011 pobierz
       Decyzja nr 15/2011 pobierz
       Decyzja nr 14/2011 pobierz
       Decyzja nr 13/2011 pobierz
       Decyzja nr 12/2011 pobierz
       Decyzja nr 11/2011 pobierz
       Decyzja nr 10/2011 pobierz
       Zarządzenie nr 5 z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach, w 2011 roku (ZO-7200-1-16/2011) pobierz
       Zarządzenie nr 4 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (OR-0151-3/2011) pobierz
       Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Leśnego Banku Genów Kostrzyca (OR-016-4/2011) pobierz
       Decyzja nr 9/2011 pobierz
       Decyzja nr 6/2011 pobierz
       Zarządzenie nr 2/2011 pobierz
       Zarządzenie nr 1/2011 pobierz
       Decyzja nr 2/2011 pobierz
       Decyzja nr 1/2011 pobierz
       Zarządzenie nr 73/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 72/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 71/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 70/2010 pobierz
       Decyzja nr 77/2010 pobierz
       Decyzja nr 76/2010 pobierz
       Decyzja nr 75/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 69/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 68/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 67/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 66/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 65/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 64/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 63/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 62/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 61/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 60/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 59/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 58/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 57/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 56/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 55/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 54/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 53/2010 pobierz
       Decyzja nr 73/2010 pobierz
       Decyzja nr 72/2010 pobierz
       Decyzja nr 71/2010 pobierz
       Decyzja nr 70/2010 pobierz
       Decyzja nr 69/2010 pobierz
       Decyzja nr 68/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 52/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 51/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 50/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 49/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 48/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 47/2010 pobierz
       Decyzja nr 67/2010 pobierz
       Decyzja nr 66/2010 pobierz
       Decyzja nr 64/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 45/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 44/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 43/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 42/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 41/2010 pobierz
       Decyzja nr 63/2010 pobierz
       Decyzja nr 62/2010 pobierz
       Decyzja nr 61/2010 pobierz
       Decyzja nr 60/2010 pobierz
       Decyzja nr 59/2010 pobierz
       Decyzja nr 58/2010 pobierz
       Decyzja nr 57/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 40/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 39/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 38/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 37/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 36/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 35/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 34/2010 pobierz
       Decyzja nr 34/2010 pobierz
       Decyzja nr 33/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 33/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 32/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 31/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 30/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 29/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 28/2010 pobierz
       Decyzja nr 32/2010 pobierz
       Decyzja nr 31/2010 pobierz
       Decyzja nr 30/2010 pobierz
       Decyzja nr 29/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 27/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 26/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 25/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 24/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 23/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 22/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 21/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 20/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 19/2010 pobierz
       Decyzja nr 28/2010 pobierz
       Decyzja nr 27/2010 pobierz
       Decyzja nr 26/2010 pobierz
       Decyzja nr 25/2010 pobierz
       Decyzja nr 24/2010 pobierz
       Decyzja nr 23/2010 pobierz
       Decyzja nr 22/2010 pobierz
       Decyzja nr 21/2010 pobierz
       Decyzja nr 20/2010 pobierz
       Decyzja nr 19/2010 pobierz
       Decyzja nr 18/2010 pobierz
       Decyzja nr 17/2010 pobierz
       Decyzja nr 16/2010 pobierz
       Decyzja nr 15/2010 pobierz
       Decyzja nr 14/2010 pobierz
       Decyzja nr 13/2010 pobierz
       Decyzja nr 12/2010 pobierz
       Decyzja nr 11/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 18/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 17/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 16/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 15/2010 pobierz
       Decyzja nr 10/2010 pobierz
       Decyzja nr 9/2010 pobierz
       Decyzja nr 8/2010 pobierz
       Decyzja nr 7/2010 pobierz
       Decyzja nr 6/2010 pobierz
       Decyzja nr 5/2010 pobierz
       Decyzja nr 4/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 14/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 13/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 12/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 11/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 10/2010 pobierz
       Decyzja nr 3/2010 pobierz
       Załączniki do Decyzji nr 3/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 9/2010 pobierz
       Załączniki do Zarządzenia nr 9/2010 pobierz
       Księga identyfikacji wizualnej PGL LP pobierz
       Zarządzenie nr 8/2010 pobierz
       Załączniki do Zarządzenia nr 8/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 7/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 6/2010 pobierz
       Załączniki do Zarządzenia nr 6/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 5/2010 pobierz
       Załączniki do Zarządzenia nr 5/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 4/2010 pobierz
       Załączniki do Zarządzenia nr 4/2010 pobierz
       Zarządzenie nr 3/2010 pobierz
       Załączniki do Zarządzenia nr 3/2010 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2018/02/07 10:56:50
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki