Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Białowieża

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Białowieża >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Białowieża, dnia 09.11.2018 r.

Znak: ZG.804.3.2018

 

Ogłoszenie o ofertowym nieograniczonym przetargu na

sprzedaż choinek w 2018 r.

1.  Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Białowieża w Białowieży ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy dotyczący sprzedaży choinek, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 20.11.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża w Białowieży, ul. Wojciechówka 4, 17-230 Białowieża.

2.  Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym (załącznik nr 1 dla przedsiębiorców lub załącznik nr 2 dla osób fizycznych) w zamkniętej kopercie do 20.11.2018 r. do godz.1000, w siedzibie Sprzedającego i oznakować w następujący sposób:

Nadleśnictwo Białowieża

ul. Wojciechówka 4

17-230 Białowieża

 

Oferta – przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż choinek w 2018 r. – Pakiet nr …” nie otwierać przed 20.11.2018 r. godz. 1100

 

Adres Kupującego

3.  Przedmiotem przetargu jest sprzedaż choinek świerka pospolitego, zgrupowanych w 3 pakietach:

Pakiet nr 1:

Choinki

Wysokość

1,5 – 2,7 m

Cena minimalna pakietu (netto)

Świerk pospolity

1000 szt.

13 000 zł

 

Pakiet nr 2:

Choinki

Wysokość

1,5 – 2,7 m

Cena minimalna pakietu (netto)

Świerk pospolity

1000 szt.

13 000 zł

 

 

Pakiet nr 3:

Choinki

Wysokość

1,5 – 2,7 m

Cena minimalna pakietu (netto)

Świerk pospolity

2000 szt.

26 000 zł

 

4.  Oferta może dotyczyć wszystkich pakietów lub każdego pakietu z osobna. Cena oferty podana jest w cenach netto.

5.  Choinki zostaną pozyskane staraniem i na koszt nabywcy z plantacji choinkowej w Leśnictwie Batorówka, według wskazań administracji terenowej. Choinki przeznaczone do wycięcia zostaną w sposób widoczny oznaczone w terenie.

6.  Pozyskanie i wywóz choinek odbędzie się w okresie od dnia zawarcia umowy sprzedaży do 14 grudnia 2018 r.

7.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Pakiet nr 1– 1 300 zł

Pakiet nr 2– 1 300 zł

 Pakiet nr 3 – 2 600 zł

ze wskazaniem „Wadium na sprzedaż choinek w 2018 – Pakiet nr ….”. Wpłata wadium na konto: 07 2030 0045 1110 0000 0072 1950 – BGŻ BNP Paribas S.A. do dnia 20.11.2018 r. do godz. 0800. Za datę wpłaty wadium uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Nadleśnictwa Białowieża. W przypadku oferty na więcej niż jeden pakiet wadium stanowi sumę z poszczególnych pakietów.

 

8.  Regulamin sprzedaży choinek oraz szczegółowe dane o oferowanych choinkach znajdują się w biurze Nadleśnictwa oraz na stronie:

http://www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl

9.  Z przetargu zostaną wykluczeni oferenci, którzy:

a)  Posiadają przeterminowane zobowiązania finansowe w Nadleśnictwie Białowieża.

b)  Nie wpłacili wadium.

10. Termin płatności – przedpłata.

11.Z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Do ustalonej w przetargu ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości 23%.

12.Nabywca jest zobowiązany zgłosić się do Nadleśnictwa w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, celem podpisania umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie tego okresu Nadleśnictwo ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od upływu w/w 7-dniowego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy z w/w przyczyn lub braku realizacji zawartej umowy nabywca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Nadleśnictwa kary umownej w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.

13.Wpłacone wadium podlega:

a)  Przy przyjęciu oferty zakupu – zaliczeniu na poczet przyszłej należności za sprzedaż, potwierdzonej podpisaną umową sprzedaży.

b)  W przypadku braku zgody kupującego na zaliczenie wadium na poczet przyszłej należności – zwrotowi w całości po zawarciu umowy.

c)  Przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze jej w terminie wskazanym w pkt. 12.

14.Nadleśnictwo Białowieża zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmian treści ogłoszenia i treści załączników bez podawania przyczyn.

15.Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń, co do rozstrzygnięcia przetargu w terminie 1 dnia roboczego od rozstrzygnięcia.

16.Do ofert należy dołączyć Obowiązek Informacyjny, który stanowi załącznik nr 4.

 

                                                                                         Nadleśniczy

mgr inż. Dariusz Skirko

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 35/ 17

Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża

z dnia 14 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.)  informuję, iż wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Białowieża.

Lasy objęte zakazem wstępu, oznaczone są, przy drogach wjazdowych oraz w miejscach gdzie wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna, tablicami z napisem „ZAKAZ WSTĘPU”.

Przebywanie, przechodzenie, przejeżdżanie przez lasy objęte zakazem wstępu stanowi wykroczenie wskazane przez przepis art.151 § 1 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015.1094 ze zm.).

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z wystąpieniem w lasach zniszczenia oraz znacznego uszkodzenia drzewostanów, przejawiającego się masowym zamieraniem drzew i drzewostanów na skutek zachodzących procesów powodujących powstanie dużej liczby drzew martwych, stanowiących realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia.

Zakaz wstępu do lasu nie dotyczy:

         1)      obszaru nadleśnictwa położonego na północ i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 689 (między osadą Zwierzyniec a granicą państwa),

         2)      drogi Sinickiej,

         3)      ścieżki edukacyjnej „Miejsce Mocy”,

         4)      trybu Jagiellońskiego,

         5)      drogi Czerlońskiej, od trybu Jagiellońskiego do Czerlonki,

         6)      drogi Kamienieckiej, do trybu Beczkowego,

         7)      trybu Beczkowego, od drogi Kamienieckiej do trybu Pacowskiego,

         8)      trybu Pacowskiego, od trybu Beczkowego do trybu Olemburskiego,

         9)      trybu Olemburskiego, od trybu Pacowskiego do trybu Zwierzynieckiego.

 

Termin obowiązywania zakazu wstępu ustalono:

od dnia 01 kwietnia 2017 r. do odwołania.

 

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Białowieża

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      zg.804.3.2018_formularz_cenowy_1.docx pobierz
      zg.804.3.2018_formularz_cenowy_2.docx pobierz
      zg.804.3.2018_obowiazek_informacyjny_rodo.docx pobierz
      zg.804.3.2018_umowa_choinki_2018wzor.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Dariusz Skirko
Data modyfikacji: 2018/11/09 10:57:13
Redaktor zatwierdzający: Maria Nowicka-Szpakowicz
Wprowadzający: Maria Nowicka-Szpakowicz