Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Szczebra

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Szczebra >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Witryna umożliwiająca Wykonawcom bezpośrednie składanie ofert na stronach zapytań oraz aukcji elektronicznych dostępna jest pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra

 

 

 

 


 

 

Szczebra, dn. 04.08.2020 r.

SA.270.14.2020

 

OGŁOSZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

(BEZ STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY P Z P NA PODSTAWIE ART. 4 PKT 8)

Budowa zadaszenia chłodni oraz odprowadzenia nieczystości płynnych

 

1.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nadleśnictwo Szczebra

Szczebra 58 , 16-304 Nowinka

NIP 846-000-21-92,  REGON 790011196

fax +48 87 6419542

szczebra@bialystok.lasy.gov.pl

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

2.   Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 tys. euro bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.).

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest dokumentacja przetargowa.

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_szczebra/zamowienia_publiczne

Dokumentacja przetargowa dostępna jest również w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, w pokoju nr 17 (bezpłatnie).

4.   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia chłodni o nr inwentarzowym 183/004 oraz odprowadzenia nieczystości płynnych z chłodni, zlokalizowanej na zapleczu technicznym, położonym za budynkiem biurowym Nadleśnictwa Szczebra w Szczebrze 58.

Szczegółowy opis prac zawiera przedmiar robót stanowiący załączniki nr 2 do ogłoszenia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.

     Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli 2 letniej gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6.   Termin wykonywania zamówienia: do 30.10.2020 roku.

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.   Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena (najniższa) – waga 100 %.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

10.  Opis sposobu przygotowania ofert:

a)   ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnym z treścią formularza ofertowego dostępnego na stronie internetowej nadleśnictwa oraz w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;

b)  ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
Oferta na „Budowę zadaszenia chłodni oraz odprowadzenia nieczystości płynnych” Nie otwierać przed dniem 13.08.2020 r., do godz. 11:00”
Kopertę należy zaadresować: Nadleśnictwo Szczebra, Szczebra 58, 16-304 Nowinka

c)   koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy,

d)  koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

e)   dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

11.  Opis sposobu obliczenia ceny:

Ceną będzie wartość (cena całkowita – z podatkiem VAT) wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena całkowita będzie wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego przez wykonawcę na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wykonawca winien wpisać do kosztorysu ofertowego ceny jednostkowe netto (zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku) i mnożąc przez ilości wyliczyć wartości netto za wykonanie poszczególnych pozycji. Następnie należy zsumować wartości netto wszystkich pozycji w kosztorysie oraz w tymże  kosztorysie wyliczyć cenę brutto (do sumy wartości netto doliczyć obowiązujący podatek VAT).

Sposób obliczenia ceny ofertowej:

cena ofertowa brutto = (suma wartości netto kosztorysu wg zał. nr 3 do ogłoszenia + podatek VAT)

Cena  ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia (pracy, materiałów i sprzętu), przeprowadzonej wizji lokalnej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłączenie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferowana przez wykonawcę nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).

12.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)   ofertę należy przesłać (pocztą, kurierem itp.) na adres Nadleśnictwa Szczebra (Szczebra 58, 16-304 Nowinka) lub dostarczyć do punktu podawczego Nadleśnictwa Szczebra znajdującego się przed wejściem do siedziby Nadleśnictwa Szczebra (Szczebra 58, 16-304 Nowinka) w zamkniętej kopercie, do dnia 12.08.2020 r., do godz. 11:00;

b)  oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania;

c)   otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra w sali konferencyjnej (otwarcie po dobowej kwarantannie dokumentów - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa);

d)  wykonawcy nie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert (przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa);

13.    Termin związania ofertą

Okres 30 dni, liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

14.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

15.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Pan Jerzy Gawarecki, faks (87) 641-95-42,  e-mail j.gawarecki@bialystok.lasy.gov.pl

w dniach od poniedziałku do piątku (w dni pracy biura) w godzinach 730-1530.

16.    Na postępowanie przetargowe Wykonawcom nie przysługuje prawo do protestów i odwołań.

17.    Zamawiający może postępowanie przetargowe unieważnić lub zamknąć przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

18.    Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO

1)  Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

2)  Zamawiający oświadczają, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Strony oświadczają, że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3)  W ramach wykonania niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności będą zbierane następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe, dodatkowe dane osobowe o ile będą niezbędne do realizacji niniejszego postępowania i nie będą naruszały praw i wolności tych osób.

4)  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5)  Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiającego lub przez stronę trzecią, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Zamawiającego.

6)  Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), mogą być także przekazane dostawcom usług informatycznych, z których Zamawiający korzysta.

7)  Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8)  Osoby realizujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do:

a.   dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b.   sprostowania danych (art. 16. RODO),

c.   usunięcia danych (art. 17 RODO),

d.   ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e.   przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

g.   niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),

h.   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

9)  Dane osobowe w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną PGL LP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie Zamówienia, a Wykonawcy z którym zawarta zostanie umowa, przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji umowy.

10)   Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencja niepodania danych może skutkować wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11)   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

12)   W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: szczebra@bialystok.lasy.gov.pl    

13)   Klauzule informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r., mają odpowiednie zastosowanie w Pzp.

14)   Spełnienie obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 RODO względem wykonawcy zostało spełnione w pkt 1) do 11) niniejszego rozdziału.

15)   Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

16)   Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia - obowiązki informacyjne, względem osób fizycznych od których dane osobowe pozyskał względem Podwykonawcy/podmiotu trzeciego.

17)   Wykonawca złoży na formularzu oferty (stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Nadleśniczy

Wojciech Stankiewicz


 

 

 

 

Szczebra, dn. 21.07.2020 r.

SA.270.12.2020

 

OGŁOSZENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

(BEZ STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY P Z P NA PODSTAWIE ART. 4 PKT 8)

Budowa pomostu do czerpania wody

 

1.   Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nadleśnictwo Szczebra

Szczebra 58 , 16-304 Nowinka

NIP 846-000-21-92,  REGON 790011196

fax +48 87 6419542

szczebra@bialystok.lasy.gov.pl

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

2.   Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30 tys. euro bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.).

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest dokumentacja przetargowa.

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_szczebra/zamowienia_publiczne

Dokumentacja przetargowa dostępna jest również w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, w pokoju nr 17 (bezpłatnie).

4.   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu na potrzeby ppoż. w punkcie czerpania wody o nr inw. PCW-01-3k położonym na terenie Nadleśnictwa Szczebra w oddziale 3k leśnictwa Lipki, na działce nr 3/4 obrębu ewidencyjnego Serwy I, gmina Płaska, powiat Augustów.

Szczegółowy opis prac zawiera przedmiar robót stanowiący załączniki nr 2 do ogłoszenia.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia.

     Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli 2 letniej gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: