Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

OGŁOSZENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wniosek dotyczący zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, Hajnówka i Browsk.

Białystok, dn.  07.12.2018 r.                                        

                                                                                       D Y R E K T O R

 


 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)   

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku zawiadamia o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bielsk i Nadleśnictwa Nurzec sporządzonego na lata 2019 – 2028 oraz Prognozy oddziaływania  planu na środowisko do konsultacji społecznych od dnia 17 grudnia 2018r.    

Wskazany obszar Nadleśnictwa Bielsk i Nadleśnictwa Nurzec w całości położony jest w województwie podlaskim.         

Jednocześnie informuję się, co następuje:  

1.      Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk (ul. Studziwodzka 39) oraz w siedzibie Nadlesnictwa Nurzec  (ul. Akacjowa 3) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

2.   Projekt planu urządzenia lasu wraz z Prognozą zostanie zamieszczony na BIP ww. nadleśnictwa oraz RDLP w Białymstoku. 

3.    Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu  w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez okres 21 dni. 

4.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ewentualne zwołanie Komisji Projektu Planu w/w nadleśnictwa przewidywane jest na I kwartał 2019 roku. Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w posiedzeniu Komisji Projektu Planu (wstęp wolny, każdy może wziąć udział w posiedzeniu). 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez: 

a) wyłożenie projektu planu, prognozy w nadleśnictwie, 

b) udostępnienie  na BIP Nadleśnictwa, RDLP w Białymstoku,

c) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP, 

d) ogłoszenie w prasie.

 Białystok dn. 07.12.2018r.                                                                                                                     D Y R E K T O R

 

Załączniki - dokumenty znajdują się w sekcji "Pliki do pobrania"


 

 

 

Ogłoszenie

RDLP informuje o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Krynki  na okres 2018 - 2027.Pismo Ministra Środowiska DL-I.611.27.2018 z dn. 03.08.2018r

Ogłoszenie

RDLP w Bialymstoku informuje o rozpoczęciu procedury sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Łomża na lata 2010 - 2019. RDOŚ w Białymstoku odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie 

RDLP informuje o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Knyszyn  na okres 2018 - 2027.Pismo Ministra Środowiska DL-I.611.18.2018 z dn. 23.05.2018r


Ogłoszenie 

RDLP informuje o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Waliły  na okres 2018 - 2027.Pismo Ministra Środowiska DL-I.611.9.2018 z dn. 28.03.2018r.


 

Ogłoszenie

RDLP informuje o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Rudka na okres 2018 - 2027.Pismo Ministra Środowiska DL-I.611.8.2018 z dn. 28.03.2018r. 


Ogłoszenie

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku wniosek dotyczący zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Hajnówka i Browsk na okres (2012 - 2021).

 Białystok, dn.  25.09.2017 r.                                                                      D Y R E K T O R 


Ogłoszenie

RDLP informuje o zatwierdzeniu aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Nowogród na okres 2009 - 2018.Pismo Ministra Środowiska DL-I.611.59.2017 z dn. 10.08.2017r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.


 Ogłoszenie 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu w Nadlesnictwie Krynki (2008 - 2017). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.


   Ogłoszenie 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu  w Nadlesnictwie Drygały. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu.

 


Ogłoszenie 

RDLP informuje, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu na lata 2009-2018 w Nadlesnictwie Nurzec oraz w Nadleśnictwie Żednia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku odstąpili od sporządzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko aneksów do przedmiotowych planów urządzenia lasu..


   Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Łomża  sporządzonego na lata 2010- 2019 (pismo DL-I.611.14.2016 z dnia 06.12.2016r.)  


Ogłoszenie

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu Nadlesnictwa Dojlidy sporządzonego na okres 2007- 2016 (pismo DLP-I.611.65.2016 z dnia 10.08.2016r.).


Ogłoszenie 

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadlesnictwa Bielsk sporządzonego na lata 2009 - 2018  (pismo DLP-I.611.38.2016.LP z dn. 06.05.2016r.)


OGŁOSZENIE

Informujemy, że Minister Środowiska zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012-2021  (pismo DLP-I.611.16.2016).   


 
Ogłoszenie
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zamieściła na BIP w zakładce plan urządzenia lasu Decyzje oraz pisma Ministra Środowiska (stan na 01.01.2018r.) zatwierdzające plany urządzenia lasu nadleśnictw nadzorowanych.                                                  
                                             

 

 
 
Wszystkie plany urządzenia lasu w 31 nadleśnictwach RDLP w Białymstoku są zatwierdzone przez Ministra Środowiska.
Okres obowiązywania planów urządzenia lasu (PUL) wraz z Prognozą przedstawia poniższe zestawienie.
 

Nadleśnictwo Okres obowiązywania PUL wraz z wykonaną Prognozą
Białowieża 1.01.2012 - 31.12.2021
Browsk 1.01.2012 - 31.12.2021
Hajnówka 1.01.2012 - 31.12.2021
Głęboki Bród 1.01.2012 - 31.12.2021
Ełk 1.01.2013 - 31.12.2022
Pomorze 1.01.2013 - 31.12.2022
Suwałki 1.01.2013 - 31.12.2022
Szczebra 1.01.2014 - 31.12.2023
Czer.Dwór 1.01.2014 - 31.12.2023
Pisz 1.01.2014 - 31.12.2023
Płaska 1.01.2015 - 31.12.2024
Augustów 1.01.2015 - 31.12.2024
Gołdap 1.01.2015 - 31.12.2034
Maskulińskie 1.01.2015 - 31.12.2034
Supraśl 1.01.2016 - 31.12.2025
Cz.B-stocka 1.01.2016 - 31.12.2025
Dojlidy  1.01.2017 - 31.12.2026
Giżycko 1.01.2017 - 31.12.2026
Olecko 1.01.2017 - 31.12.2026
Waliły 1.01.2018 - 31.12.2027
Knyszyn 1.01.2018 - 31.12.2027
Rudka 1.01.2018 - 31.12.2027
Krynki 1.01.2018 - 31.12.2027
Żednia 1.01.2009 - 31.12.2018
Nurzec 1.01.2009 - 31.12.2018
Bielsk 1.01.2009 - 31.12.2018
Nowogród 1.01.2009 - 31.12.2018
Drygały 1.01.2010 - 31.12.2019
Rajgród 1.01.2010 - 31.12.2019
Łomża 1.01.2010 - 31.12.2019
Borki 1.01.2010 - 31.12.2019

 

 


 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Dokumentacja projektu PUL Nadleśnictwa Nurzec na lata 2019-2028 pobierz
      Dokumentacja projektu PUL Nadleśnictwa Bielsk na lata 2019-2028 pobierz
      zatwierdzenie_pul_krynki.pdf pobierz
      zatw_pul_knyszyn.pdf pobierz
      dec_walily.pdf pobierz
      dec_rudka.pdf pobierz
      aneks_nowogrod.pdf pobierz
      aneks_drygaly.pdf pobierz
      aneks_krynki.pdf pobierz
      aneks_zednia_.pdf pobierz
      aneks_nurzec.pdf pobierz
      dec_olecko.pdf pobierz
      dec_gizycko.pdf pobierz
      aneks_lomza.pdf pobierz
      dec_suprasl.pdf pobierz
      dec_dojlidy.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~maskulinskie.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk__aneks__2_.pdf pobierz
      czarna_bialostockal.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bielsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~borki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~browsk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~czerwony_dwor.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~drygaly.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~elk.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~gleboki_brod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~goldap.pdf pobierz
      aneks_nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~hajnowka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~knyszyn.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~krynki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~lomza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nowogrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~nurzec.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pisz.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~plaska.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~pomorze.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rajgrod.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~rudka.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~suwalki.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~szczebra.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~zednia.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~augustow.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~bialowieza.pdf pobierz
      dokumentacja_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      dg~rdlp_bialystok~prognoza_do_aneksu_pul_bialowieza.pdf pobierz
      Protokół z komisji aneksu do PUL Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Decyzja Ministra Środowiska dot. zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża. pobierz
      Opinia RDOŚ w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku dot. aneksu do planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aneksu planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża pobierz
      Wniosek o zatwierdzenie aneksu do PUL - wzór 9 pobierz
      Pismo Dyrektora RDLP w Białymstoku do Ministra Środowiska z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia aneksu do PUL pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Józef Nowak
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Data modyfikacji: 2018/12/11 14:31:17
Redaktor zatwierdzający: Anna Poskrobko
Wprowadzający: Marcin Sołoguba