Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

                      Lubliniec, 2020.01.21 

 

 

Zn.spr. S.270.2.2020

 

                                                                   

 

INFORMACJA

  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec z siedzibą w Lublińcu przy ul. Myśliwskiej 1 jako zamawiający w przetargu nieograniczonym pn; Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby Kancelarii Leśnictwa Lubliniec i Solarnia – II tura” działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r, poz. 1843) zawiadamia  o wyborze oferty wykonawcy; Usługi Remontowo-Budowlane „DEKOR” Marek Lipiński ul. Kwiatowa 35, 42-141 Przystajń z ceną 204 231,76 zł (słownie; dwieście cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 76/100).  [u1] 

W przetargu nieograniczonym pn: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby Kancelarii Leśnictwa Lubliniec i Solarnia – II tura” wpłynęły oferty następujących  firm;

1.Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Gabrysiak ul. Przemysłowa 3,

42-700 Lubliniec,

2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „DEXBUD” Andrzej Kaniut 

ul. Rolnicza 4, 42-700 Wierzbie,

3. „RAK-INVEST” Marta Rak ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków,

4.Usługi Remontowo-Budowlane „DEKOR” Marek Lipiński ul. Kwiatowa 35, 42-141 Przystajń.

W przetargu nieograniczonym pn: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby Kancelarii Leśnictwa Lubliniec i Solarnia – II tura” oferenci uzyskali w kryterium; cena, gwarancja oraz termin wykonania odpowiednio;

1.Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Gabrysiak ul. Przemysłowa 3,

42-700 Lubliniec – cena 49,91 pkt, gwarancja -20 pkt, termin wykonania -20 pkt, łącznie;  89,91 pkt,

2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „DEXBUD” Andrzej Kaniut 

ul. Rolnicza 4, 42-700 Wierzbie- cena – 50,02 pkt, gwarancja -0 pkt, termin wykonania -0 pkt, łącznie; 50,02 pkt.

3. „RAK-INVEST” Marta Rak ul. Pułaskiego 38, 42-300 Myszków – cena 38,57pkt. gwarancja 20 pkt, termin wykonania 20 pkt,  łącznie; 78,57 pkt,

4.Usługi Remontowo-Budowlane „DEKOR” Marek Lipiński ul. Kwiatowa 35, 42-141 Przystajń- cena 60 pkt. gwarancja 20 pkt, termin wykonania 20 pkt, łącznie; 100 pkt.

Żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden wykonawca nie został wykluczony. 

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie unieważnił postępowania przetargowego.

 

                                                                     Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec


 [u1]Ustawa Pzp nie wymaga podania tego w zawiadomieniu

 

Lubliniec 2019.12.23

 

 

ZZ.270.1.2020

 

Zawiadomienie

Postępowanie przetargowe z dnia 31.10.2019 roku.

 

Nadleśnictwo Lubliniec jako zamawiający w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2020”, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843) zawiadamia o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, wyborze Wykonawcy usług stanowiących przedmiot prowadzonego postępowania przetargowego na poszczególne zadania, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Zadanie nr 1 – Leśnictwo Łopian, Koszwice, Łagiewniki, Bór, Ponoszów

Wybrany Wykonawca - KONSORCJUM ‘’LAS’’ Z.P.H.U ‘’PINUS’’ s.c. K. Jędrzejczak, S. Pawłowski Chełmek 35, 67-108 Lubięcin Przedsiębiorstwo Usługowe Radosław Chrzan Rzeczyca 35, 59-150 Grębocice.

Zestawienie złożonych ofert na zadanie wraz z punktacją:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów - kryterium - cena

Liczba otrzymanych punktów - samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

Razem

12401

KONSORCJUM ‘’LAS’’ Z.P.H.U ‘’PINUS’’ s.c. K. Jędrzejczak , S. Pawłowski Chełmek 35 , 67-108 Lubięcin Przedsiębiorstwo Usługowe Radosław Chrzan Rzeczyca 35, 59-150 Grębocice

60,00

40,00

100,00

12196

Łukasz Sprycha - Zakład Usług Leśnych, 42-700 Solarnia, ul. Lubliniecka 4C

56,13

40,00

96,13

 

Zadanie nr 2 – Leśnictwo Lubliniec, Kokotek, Solarnia, Ciasna

Wybrany Wykonawca - REDWOOD Przemysław Kuligowski ul. Ochla- Franciszka Gaudy’ ego 3,66-006 Zielona Góra

Zestawienie złożonych ofert na zadanie wraz z punktacją:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba ootrzymanych puktów - krterium - cena

Liczba ootrzymanych puktów - samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

Razem

12395

REDWOOD Przemysław Kuligowski ul. Ochla- Franciszka Gaudy’ ego 3,66-006 Zielona Góra

60,00

40,00

100,00

12349

USŁUGI LEŚNE KRYSTYNA JURECZKO ul. Lubliniecka 4, Solarnia 42-700 Lubliniec

56,31

40,00

96,31

 

Zadanie nr 3 – Leśnictwo Sieraków, Rędziny, Brzezinki, Wystrzyca

Wybrany Wykonawca - KONSORCJUM ,,SALTUS’’ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bernarda Kuligowska ul. Ochla- Franciszka Gaudy’ ego 3,66-006 Zielona Góra; Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica ul. Przylep – Strażacka 17C,66-015 Zielona Góra.             

Zestawienie złożonych ofert na zadanie wraz z punktacją:

Id oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba ootrzymanych puktów - krterium - cena

Liczba ootrzymanych puktów - samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

Razem

12398

KONSORCJUM ,,SALTUS’’ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bernarda Kuligowska ul. Ochla- Franciszka Gaudy’ ego 3,66-006 Zielona Góra; Zakład Usług Leśnych Piotr Maścianica ul. Przylep – Strażacka 17C,66-015 Zielona Góra

60,00

40,00

100,00

12316

Konsorcjum Dobrodzień: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Wyląg, ul. Dąbrówka 25, Cynków, 42-350 Koziegłowy; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów

56,56

40,00

96,56

 

2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonej oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:

-        cena;

-        samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia.

 

3. Wykluczenie wykonawcy.

Z postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

4. Odrzucenie oferty.

W postępowaniu przetargowym nie odrzucono ofert.

 

5. Informacja w sprawie zawarcia umowy.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego dla Zadania nr 1, Zadania nr 2 i  Zadania nr 3 zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843), w terminie od 03.01.2020 roku.

 

6. Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

7. Zamawiający nie unieważnił prowadzonego postępowania.

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Obserwacja obszarów leśnych celem wykrywania pożarów lasu oraz alarmowanie o ich wykryciu w 2020 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/02/28
więcej...
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na potrzeby Kancelarii Leśnictwa Lubliniec i Solarnia - II tura
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/01/09
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Lysik
Data modyfikacji: 2020/04/16 07:54:28
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gajda
Wprowadzający: Andrzej Gajda