Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w KATOWICACH, Nadleśnictwo Lubliniec >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Lubliniec 29.11.2018r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1986). Nadleśnictwo Lubliniec przedstawia informacje dotyczące postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2019.”

1.    Nadleśnictwo Lubliniec zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 6 120 103,29 zł.

2.    Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.

Firma i adres wykonawców

Nr zadania którego dotyczy oferta

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Łukasz Sprycha - Zakład Usług Leśnych, 42-700 Solarnia, ul. Lubliniecka 4C

1

1 470 847,90 zł

10.01.2020 r.

Nie dotyczy

14 dni

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" - inż. Adam Golasz 42-660 Kalety ul. 30-lecia 80

4

979 122,71 zł

10.01.2020 r.

Nie dotyczy

14 dni

3

Konsorcjum Dobrodzień: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Wyląg, ul. Dąbrówka 25, Cynków, 42-350 Koziegłowy; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Brol Maria, ul. Nadrzeczna 12, 42-283 Boronów

3

1 979 387,82 zł

10.01.2020 r.

Nie dotyczy

14 dni

4

Usługi Leśne Krystyna Jureczko, ul. Lubliniecka 4, Solarnia, 42-700 Lubliniec

2

1 715 848,32 zł

10.01.2020 r.

Nie dotyczy

14 dni

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

Zbigniew Znojek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubliniec 08.11.2018 r.

PROTOKÓŁ

 

spisany na okoliczność zebrania zorganizowanego przez zamawiającego – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec z wykonawcami w trybie art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r, poz. 1986) w zakresie dotyczącym wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec  w roku 2019”

 

   

W dniu 08.11.2018r. o godz. 9 00 w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec w Lublińcu

przy ul. Myśliwskiej 1 odbyło się zebrania zorganizowanego przez zamawiającego –

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Lubliniec z wykonawcami w trybie art. 38 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r. poz. 1986) w zakresie dotyczącym wyjaśnienia

wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na

„Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec

roku 2019”.

Poniżej zamawiający działając w trybie art. 38 ust.3a ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r, poz. 1986) sporządził informację

zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytania;

 

Pytanie nr 1:

Czy składając ofertę w przetargu na usługi z zakresu gospodarki leśnej w 2019r. w

Nadleśnictwie Lubliniec należy przedłożyć referencje wystawione przez Nadleśnictwo

Lubliniec za 2018r.

Odpowiedź:

W przypadku składania oferty przez wykonawcę, który świadczył na rzecz

Nadleśnictwa Lubliniec usługi z zakresu gospodarki leśnej nie jest wymagane

przekładanie poświadczenia wykonanych usług.

 

Pytanie nr 2:

Czy podane przez zamawiającego cena zawiera prawo opcji.   

Odpowiedź:

Cena podana przez zamawiającego zawiera prawo opcji.

 

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku składania JEDZ na każdej stronie winien być złożony podpis

elektroniczny i jak powyższe ma zastosowanie w przypadku składania JEDZ na

wezwanie w trybie art. 26 ust.3 Pzp.

Odpowiedź:

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej oparzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym dotyczy dokumentu JEDZ w odniesieniu do całego

dokumentu.

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej oparzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym dotyczy dokumentu JEDZ w sposób określony powyżej

dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust.3 PZP. W takim

wypadku zamawiający nie wymaga szyfrowania dokumentu.  

 

Pytanie nr 4:

Czy w wykazie dotyczącym sprzętu należy wykazać sprzęt dzierżawiony i czy w

takiej sytuacji należy złożyć JEDZ przez osobę udostępniającą sprzęt.

 

Odpowiedź:

W wykazie należy wykazać formy dysponowania sprzętem, do których zalicza się

także dzierżawę. Złożenie JEDZ zależy od tego, czy osoba, która udostępnia sprzęt

na rzecz wykonawcy będzie jednocześnie wykazana jako podwykonawca.

 

----------------------------------

Zn. spr.: ZZ.270.1.2019

 

OGŁOSZENIE

                                                                                              

Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec informuje, że na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w dniu 8.11.2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec przy ul. Myśliwskiej 1 w Lublińcu o godzinie 9:00, zwołuje zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/29
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Lysik
Data modyfikacji: 2018/11/29 11:44:57
Redaktor zatwierdzający: Przemysław Walisko
Wprowadzający: Przemysław Walisko