Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Nadleśniczy w każdy poniedziałek w godz.9:00 do 10:00 oraz od 15:00 do 16:00, a w pozostałe dni Zastępca Nadleśniczego, Inżynierowie Nadzoru i sekretariat.
 
Sprawy załatwiane są w godzinach od  7:30  do 15:30  od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych.
 
Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych nie posiadającą osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia i działa na podstawie ustawy o lasach oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy.


Nadleśnictwo Rybnik podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, która prowadzi nadzór i koordynuje działania. Nadleśnictwo Rybnik podzielone jest na 16 leśnictw.

Nadleśniczy [N] kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego  [Z] kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych. Działa w ramach udzielonych przez nadleśniczego uprawnień, pełnomocnictw oraz zakresu czynności.

Dział Gospodarki Leśnej [ZG] realizuje całokształt zadań w dziedzinie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, turystyki oraz edukacji, organizacją i realizacją zamówień publicznych dotyczących gospodarki leśnej, administrowanie SILP oraz SIP. Kierowany jest przez zastępcę nadleśniczego.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli [NN] zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Prowadzi kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie w zakresie ustalonym przez nadleśniczego; współpracuje z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie; prowadzi sprawy związane  z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

Główny księgowy [K] wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, prowadzi nadzór nad całokształtem zadań w zakresie: rachunkowości, rozliczeń finansowych i podatkowych, ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, kredytowania, analiz ekonomicznych, analiz działalności nadleśnictwa, planowania, należności, wynagrodzeń, sprawozdawczości, windykacji. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy [SA] realizuje całokształt spraw związanych z budownictwem ogólnym, drogowym i wodnym, administrowaniem majątkiem, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, sprzęt, obsługuje sekretariat, prowadzi składnicę akt. Działem tym kieruje sekretarz nadleśnictwa.

Stanowisko do spraw pracowniczych [NK] podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy [ZGS] podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej [NS] jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Kup. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Kompleks Szkółkarsko - Produkcyjno - Handlowy [ZS] jest wyodrębnioną jednostką do zadań szczególnych. Specjalizuje się w produkcji sadzonek z gruntu i z zakrytym systemem korzeniowym, zbiorem, przysposabianiem do wysiewu i przechowywaniem nasion. Prowadzona jest tu sprzedaż sadzonek drzew, krzewów leśnych i ozdobnych, drewna do wędzenia, drewna kominkowego, stępli budowlanych, choinek, budek i karmników dla ptaków. Gospodarstwem kieruje kierownik - leśniczy, który podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego.

 

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Janusz Foltys - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik
Data modyfikacji: 2016/05/31 09:17:55
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: