Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Janów Lubelski

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Janów Lubelski >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest podstawowym dokumentem sporządzanym dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Zawiera on szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz o formie i zakresie prowadzenia gospodarki leśnej na całe 10 lecie. Zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska, która określa maksymalną możliwą do pozyskania miąższość drewna w dziesięcioleciu, ustaloną szczegółowo na podstawie wyników inwentaryzacji zasobów leśnych. Plan określa także inne zadania gospodarcze, a także zalecenia z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody.

 

Obecnie dla Nadleśnictwa Janów Lubelski jest opracowywany PUL na okres 01.01.2020 do 31.12.2029.

 

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa składa się z następujących części:
• Elaborat, zwierający m.in. opis nadleśnictwa, omówienie wyników inwentaryzacji terenowej, zestawienia tabelaryczne, analizę i ocenę gospodarki leśnej poprzedniego 10 lecia, opisanie i uzasadnienie planu gospodarczego na bieżące 10lecie;
• Program ochrony przyrody zawierający opis warunków przyrodniczych na terenie nadleśnictwa, opis istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, charakterystykę walorów przyrodniczych i kulturowych, opis planowanych działań nadleśnictwa w zakresie ochrony przyrody i prowadzenia gospodarki leśnej uwzględniającej wymogi ochrony przyrody;
• Opis taksacyjny lasu zawierający szczegółowe informacje o każdym wydzieleniu: skład gatunkowy, wiek, strukturę warstwową, warunki siedliskowe, miąższość drzewostanu oraz zaprojektowane wskazania gospodarcze;
• Wykaz projektowanych użytków rębnych i cięć pielęgnacyjnych;
• Mapy o różnej treści i skali: gospodarcze, drzewostanów, siedlisk, walorów przyrodniczych, cięć rębnych itp.

Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw są to plany urządzenia lasu. Dla lasów prywatnych i wspólnot gruntowych sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu, na zlecenie właściwego miejscowo Starosty, natomiast dla lasów innych właścicieli – na zlecenie i koszty tych właścicieli. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak sporządzane są z mniejszą szczegółowością. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzację stanu lasu w zakresie jeszcze bardziej ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu.

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski mgr inż. Waldemar Kuśmierczyk
Data modyfikacji: 2020/05/06 16:28:20
Redaktor zatwierdzający: Ewa Flis-Martyniuk
Wprowadzający: Ewa Flis-Martyniuk