Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Bartoszyce

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Bartoszyce >> Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

bip_logo_pl
odstep
1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
a) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:
- poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
- dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie od jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
b) Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na własnych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.


2. Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują uprawnienia:
a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a następnie skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.
b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenie sprzeciwu od oferty do jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu jednostka organizacyjna Lasów Państwowych wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 Zgodnie z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że Nadleśnictwo Bartoszyce, z siedzibą w Połęcze 54,, 11-200 Bartoszyce, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celach: ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu zarządzanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię ok. 15,7 tyś ha. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku naruszenia prawa.  Nagranie wizerunku – jako danych osobowych jest dobrowolne i może nastąpić w przypadku znalezienia się w zasięgu działania monitoringu i jest niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem. RODO oraz Ustawa daje Państwu prawo dostępu do swoich danych (wizerunku). Dane osobowe będą usuwane po upływie jednego miesiąca od daty pozyskania.

 INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.  Nadleśnictwo Bartoszyce informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych na podstawie i w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2.  Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Bartoszyce, z siedzibą w Połęcze 54, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 762 3783, fax. 89 762 2275, e-mail: bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl, które reprezentuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce.

3.   Dane osobowe przetwarzane są również w Leśnictwach wchodzących w skład struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Bartoszyce. Adresy Leśnictw są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Bartoszyce (www.bartoszyce.olsztyn.lasy.gov.pl).

4.   Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą albo z innych źródeł w granicach i na podstawie prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

5.  Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

6.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ze względu na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

7.     Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma również prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie bez wpływu na wcześniej podjęte działania.

8.    Administrator Danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w innym celu, niż ten, na który została wyrażona zgoda.

9.   Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. e RODO).

  

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Zygmunt Zbigniew Pampuch
Data modyfikacji: 2018/07/12 09:39:03
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Sycz
Wprowadzający: Edward Bohdan