Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Srokowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Srokowo >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 

Srokowo, 20.05.2020 r.

Zn. spr.: SA.2217.14.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie nadleśnictwa z przeznaczeniem na cele rolne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
  1. 1. Imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta.
  1. 2. Numer telefonu oraz adres e-mail (nieobowiązkowy).
  1. 3. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza.  
  1. 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz wzorem umowy (załącznik nr 2).
  1. 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na dzierżawę gruntu rolnego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przetargowej.
  1. 6. Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (załącznik nr 3).
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony.
 3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Srokowo, zn. spr.: SA.2217.14.2020” w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Srokowo, ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo,  w terminie do dnia 29 05.2020 do godz. 10:00.

5.      Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.05.2020 o godz. 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Srokowo.

 1. Kryterium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego rozpatrywana dla poszczególnych gruntów rolnych zawartych w ofercie.

7.         Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 1. Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. 1. nie wpłynęła żadna oferta,
  1. 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu,
  1. 3. Komisja przetargowa odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
 1. Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
  1. 1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  1. 2. Oferta nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę.
  1. 3. Oferta zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
  1. 4. Oferta została złożona przez oferenta, który posiadał lub posiada zaległości finansowe wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 1. O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 1. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Srokowo w terminie  do 14 dni od daty wysłania zawiadomienia o wyniku przetargu.
 1. W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy gruntu rolnego przez oferenta, który wygrał przetarg, w terminie określonym w punkcie 12, Komisja przetargowa wybierze kolejną, najkorzystniejszą ofertę w celu podpisania umowy dzierżawy.
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie niniejszego ogłoszenia przetargowego jest  Krzysztof Paderewski tel. 89 7534029 w godzinach 7:00 - 15:00.
 1. Regulamin, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: https://www.srokowo.olsztyn.lasy.gov.pl

 

Zatwierdził:

Zenon Piotrowicz

 

 

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

1.   administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Nadleśnictwo Srokowo ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo kontakt mailowy: srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefoniczny: (48 89) 753 40 43;

2.   w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej srokowo@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie: (48 89) 753 40 43

3.   każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

4.    gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.   odbiorcą danych osobowych może być Nadleśnictwo Srokowo w Srokowie lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

6.    administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

7.    mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

8.   mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

9.      w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać  automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

10.   jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

 

Pliki do pobrania:
      zal._1___wykaz_gruntow_do_dzierzawy.pdf pobierz
      zal._2___wzor_umowy_dzierzawy.pdf pobierz
      zal._3___oswiadczenie_o_braku_zaleglosci_finansowych.pdf pobierz
      zal._4___formularz_ofertowy.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zenon Piotrowicz - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2020/05/20 10:21:20
Redaktor zatwierdzający: Artur Kurek
Wprowadzający: Piotr Dziadoń