Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 TREŚĆ ZARZĄDZEŃ I DECYZJI NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BABKI MOŻLIWA JEST DO UZYSKANIA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU.

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2018 roku

Numer zarządzenia
Data  wydania
Przedmiot zarządzenia
01/01/2018 2 stycznia 2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 23/06/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych (Zn spr.: K.371.1.2017) Zn. spr.: Z.37.1.2018
2/01/2018 2 stycznia 2018 r. W sprawie cen sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych na rynku drewna detalicznego. Zn. spr.: ZG.805.1.2018
3/01/2018 3 stycznia 2018 r. W sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: K.0210.1.2017
4/01/2018 8 stycznia 2018 r.
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych. Zn. spr.: K.371.1.2018
5/01/2018 11 stycznia 2018 r.
W sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: ZG.0210.01.2018
 6/01/2018 25 stycznia 2018 r. 
W sprawie powołania komisji na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej ze Składnicy akt w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: NK.0192.1.2018 
 7/01/2018 29 stycznia 2018 r. W sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji drewna. Zn. spr.: N.371.1.2018
8/01/2018 29 stycznia 2018 r.  W sprawie sporządzenia szacunków brakarskich.
9/01/2018 31 stycznia 2018 r. W sprawie "Regulaminu udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: SA.270.8.2018
10/02/2018 12 lutego 2018 r. W sprawie zasad sporządzania, kontroli i przechowywania szkiców zrębowych i odnowieniowych. Zn. spr.: ZG.6031.1.2018
11/02/2018 20 lutego 2018 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny. Zn. spr.: ZG.7310.1.2018
12/02/2018 27 lutego 2018 r. W sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zbędnych sprzętów będących środkami trwałymi. Zn. spr.: SA.234.1.2018
13/03/2018 2 marca 2018 r. W sprawie regulaminu naboru pracowników w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: NK.1101.3.2018
14/03/2018 2 marca 2018 r. W sprawie zasad cechowania oraz obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania. Zn. spr.: NN.0210.1.2018
15/03/2018 30 marca 2018 r. Zmieniające zarządzenia nr 32/08/2017 w sprawie "Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Babki". ZN. spr.: K.0210.1.2018
16/03/2018 20 marca 2018 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. Zn. spr.: K.371.2.2018
17/03/2018 27 marca 2018 r. W sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: K.0210.2.2018
18/03/2018 28 marca 2018 r. W sprawie przekazania majątku i dokumentacji Leśnictwa Mechowo. Zn. spr.: N.2201.1.2018
19/03/2018 28 marca 2018 r. W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Leśnictwa Czmoń. Zn. spr.: N.371.2.2018
20/03/2018 28 marca 2018 r. W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Leśnictwa Łękno. Zn. spr.: N.371.3.2018
21/04/2018 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej materiałów magazynowych w Nadleśnictwie. Zn. spr.: S.2201.1.2018

22/04/2018 16 kwietnia 2018 r. W sprawie przekazania majątku i dokumentacji Leśnictwa Mechowo. Zn. spr.: N.2201.2.2018
23/04/2018 17 kwietnia 2018 r. W sprawie prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Zn. spr.: K.300.1.2018
24/04/2018 17 kwietnia 2018 r. W sprawie powołania stałych komisji działających w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: N.012.1.2018
25/04/2018 17 kwietnia 2018 r. W sprawie rozpatrywania odwołań dot. szacowania szkód łowieckich.Zn. spr.: N.0210.2.2018
26/05/2018 8 maja 2018 r. W sprawie inwentaryzacji składników majątkowych i dokumentów leśnictwa Mechowo. Zn. spr.: N.371.4.2018
27/05/2018 9 maja 2018 r. W sprawie Planu Finansowo - Gospodarczego Nadeśnictwa Babki na rok 2018 r. Zn. spr.: K.0300.3.2018
28/05/2018 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 16/03/2018 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych. Zn. spr.: K.371.1.2018
29/05/2018 28 maja 2018 r. W sprawie przekazania majątku i dokumentacji Leśnictwa Czmoń. Zn. spr.: N.2201.5.2018
30/05/2018 28 maja 2018 r. W sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osoobowych oraz dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. Zn. spr.: S.0171.1.2018
31/06/2018 26 czerwca 2018 r. W sprawie zasad ustalaniawysokości styawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: S.2130.29.2018
32/06/2018 26 czerwca 2018 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 04/01/2018 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych. Zn. spr.: K.371.1.2018
33/07/2018 3 lipca 2018 r. O uchyleniu Zarządzenia nr 13/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych.
Zn. spr.: NK.4001.4.2018
34/07/2018 24 lipca 2018 r. W sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych,  limitu kilometrów na pojazd służbowy Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania.
Zn. spr.: N.4001.1.2018
35/08/2018 31 sierpnia 2018 r. W sprawie zasad wykorzystywania samochdów prywatnych w celach służbowych,  limitu kilometrów na pojazd służbowy Straży Leśnychj, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania, zmieniające Zarządzenie 34/07/2018. Zn. spr.: N.4001.2.2018
36/09/2018 6 września 2018 r. W sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Babki.
Zn. spr.: ZG.2217.53.2018
37/09/2018 12 września 2018 r. W sprawie posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Nadleśnictwa. Zn. spr.: ZG.0210.02.2018
38/09/2018 28 września 2018 r. W sprawie terminu przeprowadzenia egzaminu stażowego w Nadleśnictwie Babki. Zn. spr.: NK.1125.9.2018

 

 

 

 

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2018 roku.

 

 
Numer decyzji
Data wydania
Przedmiot decyzji
1/01/2018 4 stycznia 2018 r. W sprawie ceny karpia na potrzeby wyliczenia stawki czynszu dzierżawy zbiorników wodnych w 2018 roku.
Zn. spr.: ZG.2217.1.2018
2/01/2018 15 stycznia 2018 r. W sprawie waloryzacji stawek czynszu 2018 roku.
Zn. spr.: K.353.1.2018
3/01/2018 22 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia poziomu cen otwarcia dla GHG jakie będą miały zastosowanie na rynku uzupełnień (e-drewno) na rok 2018.
Zn. spr.: NU.805.3.2018
4/01/2018 22 stycznia 2018 r. W sprawie stawek czynszowych za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP na czas prac związanych z zakładaniem i eksploatacją instalacji liniowych, za udostępnienie gruntu pod ustawienie tablic reklamowych oraz wynagrodzenia za uzgodnienie projektu. Zn. spr.: ZG.2217.6.2018
5/01/2018 22 stycznia 2018 r. W sprawie stawek czynszowych za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL LP na czas prac związanych z prowadzeniem badań geofizycznych oraz opłat za uzgodnienie projektu. Zn. spr.: ZG.2217.6.2018
6/01/2018 22 stycznia 2018 r. W sprawie stawek czynszowych za korzystanie z gruntów nieleśnych (rolnych i innych) stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Babki pod ośrodki wypoczynkowe, budownictwo letniskowe indywidualne, deputatowe ogródki pracownice, czasowo i trwale wyłączonych z produkcji na cele nierolnicze oraz na inne cele niewymienione w niniejszej decyzji.
Zn. spr.: ZG.2217.6.2018
7/01/2018 25 stycznia 2018 r. W sprawie deputatu opałowego. Zn. spr.: K.338.1.2018
8/01/2018 30 stycznia 2018 r. W sprawie sposobu realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Zn. spr.: ZG.720.2.2018
9/01/2018 30 stycznia 2018 r.
 
10/2/2018 12 lutego 2018 r. W sprawie ustalania poziomu cen otwarcia dla GHG jakie będą miały zastosowanie na rynku uzupełnień (e-drewno) na rok 2018.
Zn. spr.: ZG.805.5.2018
11/02/2018 16 lutego 2018 r. W sprawie ceny drewna wykorzystywanego na potrzeby własne nadleśnictwa. Zn. spr.: ZG.805.6.2018
12/02/2018 26 lutego 2018 r. W sprawie cen sadzonek z namiotu. Zn. spr.: ZG.0210.4.2018
13/02/2018 26 lutego 2018 r. W sprawie cen sadzonek - szkółka leśna, uprawa polowa.
Zn. spr.: ZG.0210.3.2018
14/02/2018 26 lutego 2018 r. W sprawie cen sadzonek z namiotu. Zn. spr.: ZG.0210.1.2018
15/05/2018 26 lutego 2018 r. W sprawie cen sadzonek z gruntu. Zn. spr.: ZG.0210.2.2018
16/03/2018 5 marca 2018 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów.
Zn. spr.: NK.1101.4.2018
17/03/2018 22 marca 2018 r. W sprawie warunków sprzedaży - kupna. Zn. spr.: ZG.805.2.2018
18/03/2018 22 marca 2018 r. W sprawie ustalenia stawki czynszu lokali mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Babki. Zn. spr.: S.2130.2.2018
19/03/2018 28 marca 2018 r. W sprawie wprowadzania działań soordynowanych akcji bezpośredniej z ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów na obszarze Nadleśnictwa Babki w 2018 r.
Zn. spr.: ZG.0210.5.2018
20/06/2018 14 czerwca 2018 r. W sprawie uzupełnienia cen otwarcia dla GHG jakie będą miały zastosowanie na rynku uzupełnień e - drewno na 2018 r.
21/06/2018 13 września 2018 r. Dotyczy: XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę, w dniu 15 września 2018r.
22/06/2018 24 września 2018 r. W sprawie stawek czynszu za grunty rolne wydzierżawione przez zastosowania procedury przetragowej. Zn spr.: ZG.2217.53.2018
23/09/2018 25 września 2018r. w sprawie ustalenia cen bazowych, maksymalnych i minimalnych zn.spr.: ZG.805.6.2018
24/10/2018 1 października 2018r. w sprawie utworzenia biblioteki w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: N.012.3.2018
25/10/2018 18 października 2018r w sprawie ustalenia poziomu cen otwarcia dla GHG jakie bedą miały zastosowanie na rynku uzupełnień (e-drewno) na 2018 rok

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_w_2017_roku.docx pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_2016_rok.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2015_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2014_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_w_2013roku.doc pobierz
      Zarzadzenia Nadlesniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2007 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki w 2008 roku pobierz
      Zarzadzenia i decyzje wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki w 2009roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Robert Okińczyc
Data modyfikacji: 2018/11/28 14:39:18
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Stachowska
Wprowadzający: Paulina Malicka