Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Czerniejewo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Czerniejewo

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Głożyna 5
62-250 Czerniejewo

tel: 061-4273041
fax:
www: www.czerniejewo.poznan.lasy.gov.pl
e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
Zbigniew Błasiak

Biuro Nadleśnictwa Czerniejewo jest czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 700 - 1500.

 

 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 900 - 1100 oraz w każdą środę od 1500 - 1700 po uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

Osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Radosław Wylegała

telefon: +48 61 427 30 41

e-mail: radoslaw.wylegala@poznan.lasy.gov.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czerniejewo z siedzibą w Głożynie 5,62-250 Czerniejewo

2) Z Administratorem danych można się skontaktować:

• listownie na adres: Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5, 62-250 Czerniejewo

• przez e-mail: czerniejewo@poznan.lasy.gov.pl

•telefonicznie: +48 61 427 30 41

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.

4) Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – czyli wynika to wprost z przepisów ustawy

5) Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

6) Zgodnie z art. 15-18, 20-21 RODO, ma Pan/Pani prawo do:

•dostępu do treści swoich danych

•sprostowania swoich danych,

•usunięcia swoich danych,

•ograniczenia przetwarzania,

•przenoszenia danych,

•wniesienia sprzeciwu,

•wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie własnych danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) Udostępniane przez Pana/Panią dane nie będą podlegały profilowaniu tzn. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który generowałby automatyczne podejmowanie decyzji.

8) Administrator danych nie zamierza przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, Administrator może to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

9) W określonych sytuacjach Administrator może przekazać Pani/Pana dane. Często jest to niezbędne do realizacji umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

• podmioty współpracujące w zakresie dostępu do obiektów i infrastruktury Administratora,

• podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Administratorem (np. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, obsługa Archiwum)

• podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Błasiak
Data modyfikacji: 2018/11/20 13:26:37
Redaktor zatwierdzający: Aneta Briegmann - Smoczyk
Wprowadzający: Aneta Briegmann - Smoczyk