Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK >> Zamówienia publiczne >> Przebudowa budynku nadleśniczówki (budynek mieszkalny jednorodzinny z kancelarią, rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego z kotłownią co), budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu

bip_logo_pl
odstep
Przebudowa budynku nadleśniczówki (budynek mieszkalny jednorodzinny z kancelarią, rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego z kotłownią co), budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu

Data opublikowania: 2015/06/26
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/07/13

Chmielnik, dnia 17.07.2015 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O  WYNIKACH

Nadleśnictwo Chmielnik, ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik, informuje, że w dniu 13.07.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa budynku nadleśniczówki (budynek mieszkalny jednorodzinny z kancelarią, rozbiórka i budowa budynku gospodarczo – garażowego z kotłownią co), budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu, numer referencyjny: N.270.2.13.2015.AW3.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 17.07.2015 r. o godz. 13:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Pkt. za cenę brutto

Pkt. za okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów uzyskanych łącznie
2
Zakład Ogólnobudowlany Usługi&Handel Michał Koszka
Ul. Krótka 9, 28-100 Busko-Zdrój

85,21

10

95,21

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Pkt. za cenę brutto

Pkt. za okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów uzyskanych łącznie
1
Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec
Kołaczkowice 99
28-100 Busko-Zdrój

59,15

10

69,15

3

Firma Budowlano-Usługowa
„EM-BUD” Marek Kuchna
Ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica

73,79

5

78,79
4
Zakład Remontowo-Budowlany
„DARBUD” Adam Darowski
Kłoda, ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

90

0

90

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 17.07.2015 r.

 

 

Z A S T E P C A   N A D L E Ś N I C Z E G O

                                                                                                                         Wanda Lubera

Wyk. w 7 egz.

1. Egz. do 4 Wykonawcy
2.    Egz. 5 strona internetowa
3.    Egz. 6 Tablica ogłoszeń
4.    Egz. 7 a/a

 

Chmielnik, 02.07.2015 r.

 
 
INFORMACJA
 
dla Wykonawców NR 1
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa budynku nadleśniczówki (budynek mieszkalny jednorodzinny z kancelarią, rozbiórka i budowa budynku gospodarczo – garażowego z kotłownią co), budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej omyłkowo został zamieszczony niewłaściwy dokument. Zamieszczony na stronie internetowej kosztorys ofertowy dotyczący Budynku mieszkalnego zastąpiony zostaje obowiązującym przedmiarem robót.

 

N a d l e ś n i c z y

Roman Wróblewski

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Chmielnik: Przebudowa budynku nadleśniczówki (budynek mieszkalny jednorodzinny z kancelarią, rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego z kotłownią co), budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 157218 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik , ul. Przemysłowa 3, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3543047, faks 041 3542006.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku nadleśniczówki (budynek mieszkalny jednorodzinny z kancelarią, rozbiórka i budowa budynku gospodarczo - garażowego z kotłownią co), budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji obejmuje; 1 Budynek mieszkalny: Roboty przygotowawcze i towarzyszące -Uszczelnienie połaci dachowej, wymiana części elementów więźby dachowej. -Uprzątnięcie strychu. -Demontaż instalacji c.o. -Demontaż stolarki drzwiowej -drzwi wejściowe. Roboty ziemne -Odkopanie ścian fundamentowych -Zasypanie i obsypanie ścian fundamentowych wraz z zagęszczeniem gruntu nasypowego Roboty budowlane -Wymiana części elementów więźby dachowej. Roboty izolacyjne -Wykonanie izolacje poziomych i pionowych izolacji przeciwwodnych w poziomie podłogi -Wykonanie izolacji wilgotnościowych ścian parteru metodą iniekcji. -Wykonanie izolacji termicznej ścian poddasza i stropu. Roboty dekarskie -Wykonanie obróbek blacharskich oraz systemu odwodnienia -Wykonanie uszczelnienia dachu Roboty instalacyjne -Wykonanie części instalacji c.o, wod-kan -Wykonanie części instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych i instalacji oświetlenia pomieszczeń. Roboty wykończeniowe -Remont stolarki okiennej. -Remont stolarki drzwiowej. -Montaż stolarki drzwiowej. -Wykonanie - uzupełnienie tynków wewnętrnych -Wykonanie podłogi. -Wykonanie powłok malarskich -Wykonanie schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej. Zagospodarowanie przyległego terenu -Wykonanie i połączenie odwodnienia z rynien. 2 Budynek Gospodarczo - Garażowy: Roboty przygotowawcze i towarzyszące -Roboty rozbiórkowe -Roboty geodezyjne Roboty ziemne -Wykopy ziemne. -Zasypanie i obsypanie ścian fundamentowych wraz z zagęszczeniem gruntu nasypowego Roboty budowlane -Wykonanie konstrukcji żelbetowych (ławy fundamentowe, nadproża, wieńce, stropy) -Wykonanie ścian murowanych -Wykonanie podłoża betonowego pod posadzkami -Wymurowanie części stropu z pustaków betonowych. -Wymurowanie kominów z kształtek systemowych. -Wykonanie drewnianej więźby dachowej. Roboty izolacyjne -Wykonanie izolacje przeciwwilgociowych poziomych i pionowych -Wykonanie izolacji dachu z folii -Wykonanie izolacji termicznej ścian i stropu części kotłowni Roboty dekarskie -Wykonanie obróbek blacharskich oraz systemu odwodnienia -Wykonanie pokrycia dachowego -Wykonanie ław kominiarskich. Roboty instalacyjne -Wykonanie instalacji c.o, wod-kan Roboty wykończeniowe -Wykonanie elewacji budynku -Montaż ślusarki drzwiowej -Montaż ślusarki okiennej, parapetów, podokienników, wyłazu dachowego. -Wykonanie tynków -Wykonanie posadzek z gresu w kotłowni C.O -Wykonanie powłok malarskich -Wykonanie otworów wentylacyjnych nawiewu i wywiewu. Zagospodarowanie przyległego terenu -Wykonanie opaski zewnętrznej budynku i podjazdu z kostki brukowej 3 Budowa ogrodzenia: -Rozbiórka starego ogrodzenia i odkrzaczenie trasy -wykonać ok. 180mb ogrodzenia z paneli -siatka ocynkowana na słupkach ocynkowanych 50mm (przęsła o szerokości 2,50m) posadowione na cokole betonowym prefabrykowanym wraz z łącznikami o wym. 30x250cm, z bramą przesuwną po stronie południowej budynku stodoły i jedna furtką o szerokości użytkowej 1,00m. Uwaga - brama główna i furtka na słupkach z cegły klinkierowej, sztachety na ryglach stalowych. Brama otwierana automatycznie. 4 Zagospodarowanie terenu: Roboty budowlane rozbiórkowe. -skucie żelbetowej nakrywy nastudziennej -rozbiórka ściany budynku gospodarczym -wywóz gruzu Roboty ziemne -nawiezienie ziemi urodzajnej -rozścielenie ziemi urodzajnej -mechaniczne korytowanie podłoża chodnika z kostki brukowej -wykop ręczny wąskoprzestrzenny pod fundament i cokół ogrodzenia -wywóz nadmiaru ziemi Wykonanie chodnika z kostki brukowej i podjazdów -zamontowanie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej -wykonanie podbudowy z zagęszczeniem z kruszywa łamanego niesortowanego -wykonanie chodnika i podjazdów z kostki brukowej (kolor wg uznania inwestora) Roboty budowlane betoniarskie -zabetonowanie w gotowych szalunkach cokołu pod ogrodzenie, w cokole należy -zamontować przed betonowaniem słupki z rury stalowej od cokołu Roboty budowlane ciesielskie -wykonanie cokółu betonowego ogrodzenia elementów typowych -montaż przęseł ogrodzeniowych ogrodowych -montaż furty drewnianej w ogrodzeniu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał należycie co najmniej: Jedną robotę budowlaną związaną z budową/przebudową/rozbudową budynku mieszkalnego, w ramach której wykonano roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego wykonaniem izolacji termicznej dachu, wykonaniem instalacji c.o i wod-kan, wymianą/montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Wartości roboty budowlanej wynosiła min. 150 000,00 zł brutto. oraz Jedną robotę budowlaną związaną z budową budynku, w ramach której wykonano roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego wykonaniem izolacji termicznej dachu, wykonaniem instalacji c.o i wod-kan, montażem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartości roboty budowlanej wynosiła min. 200 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że; - dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 200 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. - Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać; a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres udzielonej rękojmi - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik Adres: ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Chmielnik, ul. Leśna 72, pokój 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
      przebudowa_suchowola_ii___ogrodzenie.zip pobierz
      przebudowa_suchowola_ii__bud_gosp_garaz.zip pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_mieszkalny_popr.zip pobierz
      przebudowa_suchowola_ii__siwz.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii__zagospodarowanie_terenu_suchowola_2015.zip pobierz
      przebudowa_suchowola_ii__zal_nr_1_a.docx pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_10.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_3.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_4.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_5.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_6.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_7.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_8.doc pobierz
      przebudowa_suchowola_ii_zal_nr_9.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik Zbigniew Mleczko
Data modyfikacji: 2015/07/17 15:19:54
Redaktor zatwierdzający: Wanda Lubera
Wprowadzający: Barbara Jarzębak