Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Pińczów >> Zamówienia publiczne >> Budowa dróg leśnych nr 31, 32 w Leśnictwie Michałów

bip_logo_pl
odstep
Budowa dróg leśnych nr 31, 32 w Leśnictwie Michałów

Data opublikowania: 2015/06/18
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/07/03

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz
      Informacja o wynikach postępowania pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Zał.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa pobierz
      Zał.2 Przedmiar robót pobierz
      Zał.3 Formularz oferty pobierz
      Zał.4-5 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia pobierz
      Zał.6 Wykaz wykonanych robót budowlanych pobierz
      Zał.7 Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pobierz
      Zał.8 Wzór umowy pobierz
      Zał.9 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz
      Zał.10 Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów mgr inż. Andrzej Wójciak
Data modyfikacji: 2015/07/29 04:57:14
Redaktor zatwierdzający: Lech Drożdzowski
Wprowadzający: Benedykt Siemiński