Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Stąporków >> Zamówienia publiczne >> Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Stąporków oraz budowa przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków

bip_logo_pl
odstep
Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Stąporków oraz budowa przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków

Data opublikowania: 2015/06/19
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/07/06

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SA.270.6.3.2015

 

Stąporków, 20.07.2015 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, informuje, że w dniu 06.07.2015 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Stąporków oraz budowa przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków, numer referencyjny: SA.270.6.3.2015.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 20.07.2015 r. o godz. 08.00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Pkt. za cenę brutto

Pkt. za okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Firma Usługowo-Budowlana

KDBUD Krzysztof Dychała

Bardo 96

26-035 Raków

90

0

90

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Pkt. za cenę brutto

Pkt. za okres udzielonej rękojmi

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

TOMBET Zakład Usługowo-Handlowy

Tomasz Gwóźdź

Ul. Wesoła 51/403

25-363 Kielce

79,65

10

89,65

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

”KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów, ul. Młynarska 12

29-100 Włoszczowa

49,88

10

59,88

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne DELTABUD Krzysztof Łakomiec

Ostojów 39a, 26-130 Suchedniów

61,01

10

71,01

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 20.07.2015 r.

 

Podpisał Nadleśniczy Nadleśnictwa Stąporków

mgr. inż. Zbigniew Wijas

 

 


 

 

Stąporków: Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Stąporków oraz budowa przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie, tel. 41 374 17 83, faks 41 374 17 91.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl/web/staporkow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Stąporków oraz budowa przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Zadanie 1: Budowa przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków, dz. ewid. 187/1201, obręb ewid. Niekłań Mały, gmina Stąporków Zakres robót ma obejmować wykonanie przepustu pod koroną drogi leśnej z rury PEHD o śr. 50cm, wraz z wykonaniem odbudowy nawierzchni drogi leśnej przez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz utwardzeniem poboczy. Zadanie 2: Remont drogi leśnej nr 211 (nr inw. 220-523-88) w leśnictwie Bieliny, dz. ewid. 38/1200, 49/1200, obręb ewid. Wólka Zychowa, gmina Stąporków Zakres robót ma obejmować wyrównanie odkształconej istniejącej nawierzchni z kruszywa kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, ścięcie zawyżonych poboczy ziemnych mechanicznie, lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem, humusowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. Zadanie 3: Remont dojazdu pożarowego nr 10, nr inw. 220-523-12 w leśnictwie Krasna, dz. ewid. 159/1200, 160/1200, obręb ewid. Komorów, gmina Stąporków Zakres robót ma obejmować odbudowę nawierzchni drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, remont poboczy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Zadanie 4: Remont drogi leśnej nr 207 w leśnictwie Stąporków, dz. ewid. 187/1201, 190/1201 obręb ewid. Niekłań Mały, gmina Stąporków Zakres robót ma obejmować odbudowę nawierzchni drogi leśnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wyrównanie (doziarnienie) istniejącej nawierzchni z kruszywa kruszywem łamanym stabilizowanym, remont poboczy ziemnych poprzez ścinkę lub uzupełnienie poboczy, ścinanie trawy porastającej oś drogi wykonane ręcznie, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp. Zadanie 5: Remont drogi leśnej nr DR/040 w leśnictwie Czarny Las, dz. ewid. 129/3475, 130/1200 obręb ewid. Wólka Zychowa, gmina Stąporków Zakres robót obejmuje odbudowę nawierzchni drogi leśnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, uzupełnienie poboczy, humusowanie poboczy, dna i skarp rowu wraz z obsianiem trawą skarp. Zadanie 6: Remont drogi leśnej nr L300/214 w leśnictwie Czarny Las, dz. ewid. 137/1200, 138/1200, 143/1200, 144/1200 obręb ewid. Wólka Zychowa, gmina Stąporków Zakres robót obejmuje odbudowę nawierzchni drogi leśnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, remont poboczy polegający na ścince zawyżonych poboczy lub uzupełnieniu zaniżeń poboczy, humusowanie poboczy, dna i skarp rowu wraz z obsianiem trawą skarp. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Budowy przepustu w ciągu drogi leśnej 207 w leśnictwie Stąporków - załącznik nr 1a do SIWZ, b) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Remontu drogi leśnej nr 211 (nr inw. 220-523-88) w leśnictwie Bieliny - załącznik nr 1b do SIWZ, c) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Remontu dojazdu pożarowego nr 10, nr inw. 220-523-12 w leśnictwie Krasna - załącznik nr 1c do SIWZ, d) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Remontu drogi leśnej nr 207 w leśnictwie Stąporków - załącznik nr 1d do SIWZ, e) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Remontu drogi leśnej nr DR/040 w leśnictwie Czarny Las - załącznik nr 1e do SIWZ, f) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Remontu drogi leśnej nr L300/214 w leśnictwie Czarny Las - załącznik nr 1f do SIWZ, 3.3 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny, wiążącymi dokumentami są projekt wykonawczy i STWiOR. 3.4 Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przedmiotowej roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, b) Wykonawca zobowiązuje się tak poprowadzić realizację przedmiotu umowy, aby wykonywane roboty budowlane w jak najmniejszym stopniu wpływały na prowadzoną w Nadleśnictwie Stąporków gospodarkę leśną. c) Wykonawca na swój koszt przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne. d) Pozostałe elementy po remoncie dróg i budowie przepustu należy usunąć z placu budowy, w tym wykarczowane pnie drzew, humus, nadmiar ziemi odspojonej, a także należy uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny dróg dojazdowych na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia obecności materiałów, które są klasyfikowane jako odpad należy je zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach, dokumenty potwierdzające przeprowadzoną utylizację przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru. e) Przed rozpoczęciem robót stan dróg dojazdowych zostanie zinwentaryzowany i udokumentowany fotograficznie. f) Dla dróg dojazdowych nie będących w zarządzie Nadleśnictwa Wykonawca w celu ich użytkowania zobowiązany jest uzyskać stosowne uzgodnienia z właścicielami tych dróg.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.13-4, 45.23.24.52-5, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że w tym okresie wykonał: minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie drogi/dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wartości min. 400 000,00 zł brutto każda. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej/konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana powyżej osoba kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy przedłożyć; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 250 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

o    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

o    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

o    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

o    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

o    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

o    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

o    inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. - Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać; a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.;

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

o    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

o    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

o    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

o    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem formularza oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. Zadanie 1: Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia dla zadania 1 to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i sam nie może stanowić podstawy ustalenia ceny ryczałtowej. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. Zadania od 2 do 6: Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia dla zadania 2 do 6 to wynagrodzenie kosztorysowe. Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określa projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy dla każdego z zadań. Ilości robót muszą być zgodne z przedmiarem robót, a technologia ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kolejność pozycji, które są wyszczególnione w przedmiarze robót musi odpowiadać pozycjom w kosztorysie ofertowym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1. Cena - 90

·         2. Okres udzielonej rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/web/staporkow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków Ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków Ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków - pokój Nr 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Pliki do pobrania:
      SIWZ wraz z Załącznikami nr 2-10 pobierz
      Załącznik nr 1a pobierz
      Załącznik nr 1b pobierz
      Załącznik nr 1c pobierz
      Załącznik nr 1d pobierz
      Załącznik nr 1e pobierz
      Załącznik nr 1f pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Nyga - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2015/07/20 09:50:32
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: Katarzyna Młodawska