Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów >> Zamówienia publiczne >> Remont dróg leśnych oraz budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów; numer postępowania SA.270.2.4.2015

bip_logo_pl
odstep
Remont dróg leśnych oraz budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów; numer postępowania SA.270.2.4.2015

Data opublikowania: 2015/07/22
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/08/07

 

Suchedniów, 24.08.2015 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Nadleśnictwo Suchedniów ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów informuje, że w dniu  07.08.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego naRemont dróg leśnych oraz budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów”, numer referencyjny: SA.270.2.4.2015.

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 24.08.2015 r. o godz. 10:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:

Zadanie 1

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Hydrogeotechnika sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A

25-116 Kielce

70

10

20

100

 

 

Zadanie 2

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Hydrogeotechnika sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A

25-116 Kielce

70

10

20

100

 

Zadanie 3

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Max – Bud Michał Pietrzykowski

Górki Szczukowskie 80

26-065 Piekoszów

70

10

0

80

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

 

Zadanie 1

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Max – Bud Michał Pietrzykowski

Górki Szczukowskie 80

26-065 Piekoszów

38,42

10

0

48,42

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne DELTABUD

Krzysztof Łakomiec

Ostojów 39a,

26-130 Suchedniów

65,48

10

20

95,48

5

Przedsiębiorstwo Budowlane

MALIBUD Zbigniew Malicki

Ul. Nowowiejska 67a, 27-200 Starachowice                                           

42,79

0

0

42,79

 

Zadanie 2

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Max – Bud Michał Pietrzykowski

Górki Szczukowskie 80

26-065 Piekoszów

55,63

10

5

70,63

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne DELTABUD

Krzysztof Łakomiec

Ostojów 39a,

26-130 Suchedniów

57,99

10

20

87,99

5

Przedsiębiorstwo Budowlane

MALIBUD Zbigniew Malicki

Ul. Nowowiejska 67a,  27-200 Starachowice                                           

46,27

0

0

46,27

7

Różne Roboty Drogowe Ziemne i Transport Drogowy Czesław Kopacz

Huta Stara 56, 26-004 Bieliny

65,37

10

20

95,37

 

Zadanie 3

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne DELTABUD

Krzysztof Łakomiec

Ostojów 39a,

26-130 Suchedniów

48,34

0

0

48,34

5

Przedsiębiorstwo Budowlane

MALIBUD Zbigniew Malicki

Ul. Nowowiejska 67a           27-200  Starachowice                           

47,84

0

0

47,84

Zamawiający wyklucza z postępowania następującego wykonawcę:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód wykluczenia

Zadanie 2

2

PHU TENAX

Bartłomiej Kuźdub

Ostojów 171

26-130 Suchedniów

Zamawiający Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca został wezwany między innymi do uzupełnienia:

·         wykazu robót wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

·   opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót budowlanych, oraz dowodu jej opłacenia.

W wyznaczonym terminie wykonawca uzupełnił część dokumentów wraz z pismem przewodnim, w którym poinformował, iż nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót budowlanych.

Wykonawca nie uzupełnił  wykazu robót.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostaje uznana za odrzuconą stosownie do przepisu art. 24 ust. 4 ustawy.

Zamawiający odrzuca z postępowania ofertę następującego wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód odrzucenia  

Zadanie 1

6

PUH „MANEX BIS”

Usługi Budowlane i Transportowe

Dominik Maniara

Ul. Kielecka 27, 26-010 Bodzentyn

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Wykonawca poinformował, iż zaoferowana cena została skalkulowana błędnie i niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy wycenie przedmiotu zamówienia nie wziął po uwagę kompletu dokumentacji a jedynie przedmiar robót.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionymi wykonawcami zostanie podpisana na zadanie 1 i 2 po dniu 29.08.2015 r., a na zadanie 3 po dniu 24.08.2015 r.

 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                              

 
 

                                                                                                                                          W oryginale podpisał Nadleśniczy

                                                                                                                                                 mgr inż. Arkadiusz Lepa
 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                        Suchedniów, dnia 12.08.2015 r.

           
 

 INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ IV

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów  ul. Bodzentyńska 16, 25-130 Suchedniów, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 07.08.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg leśnych oraz budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów”, numer referencyjny: SA.270.2.4.2015.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.  zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy postępowanie na tę część unieważniono.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                   W oryginale podpisał Nadleśniczy

                                                                                                                                    mgr inż. Arkadiusz Lepa

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Piotr Fitas
Data modyfikacji: 2015/08/24 14:45:58
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gębura
Wprowadzający: Krystyna Glijer