Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów >> Zamówienia publiczne >> Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16; SA.270.2.5.2015

bip_logo_pl
odstep
Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16; SA.270.2.5.2015

Data opublikowania: 2015/07/24
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/08/07

 

Suchedniów, 18.08.2015 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Nadleśnictwo Suchedniów  ul. Bodzentyńska 16, 25-130 Suchedniów, informuje, że w dniu 07.08.2015 r. o godz. 09:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe utrzymanie czystości oraz opalanie i dozorowanie w obiektach Nadleśnictwa Suchedniów w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 16”.

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 18.08.2015 r. o godz. 10.00.

 

           Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:


Część I

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za częstotliwość prania dywanów i wykładzin dywanowych

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Politechniczna Spółdzielnia Pracy

Ul. Kościuszki 13, 25-310 Kielce

95

5

100

 

Część II

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za częstotliwość konserwacji urządzeń kotłowni i przepompowni

Ilość punktów uzyskanych łącznie

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Karabela-CK” Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 34,

25-312 Kielce

95

5

100

 

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty wykonawców oceniono następująco:

 

Część I

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za częstotliwość prania dywanów i wykładzin dywanowych

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Usług Leśnych „ZIBI” mgr inż. Zbigniew Kuca

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42/85

26-110 Skarżysko – Kamienna

70,32

5

75,32

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Karabela-CK” Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

85,36

5

90,36

 

Część II

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za częstotliwość konserwacji urządzeń kotłowni i przepompowni

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Usług Leśnych „ZIBI” mgr inż. Zbigniew Kuca

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42/85

26-110 Skarżysko – Kamienna

56,14

5

61,14

2

Politechniczna Spółdzielnia Pracy

Ul. Kościuszki 13, 25-310 Kielce

88,90

5

93,90

 

Zamawiający wyklucza z postępowania następującego wykonawcę:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Powód wykluczenia

Część I

 

4

SKAREM Sp. z o.o.

Ul. 1 Sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

Zamawiający Wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

W wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na

podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostaje uznana za odrzuconą stosownie do przepisu art.24 ust. 4 ustawy.

       

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionymi wykonawcami zostanie podpisana na część I po dniu 23.08.2015 r., a na część II po dniu 18.08.2015 r.

 

                                                                                                W oryginale podpisał Nadleśniczy

                                                                                                     mgr inż. Arkadiusz Lepa

 

Wyk. w 7 egz.:

Egz. 1-4 Wykonawcy

Egz. 5 Strona internetowa

Egz. 6 Tablica ogłoszeń

Egz. 7 a/a

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Piotr Fitas
Data modyfikacji: 2015/08/18 12:53:00
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gębura
Wprowadzający: Krystyna Glijer