Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Suchedniów >> Zamówienia publiczne >> Remont budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów; numer postępowania SA.270.2.6.2015

bip_logo_pl
odstep
Remont budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów; numer postępowania SA.270.2.6.2015

Data opublikowania: 2015/08/14
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/08/31

 

Suchedniów, 15.09.2015 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Nadleśnictwo Suchedniów  ul. Bodzentyńska 16, 25-130 Suchedniów informuje, że w dniu 31.08.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego naRemont budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów”, numer referencyjny: SA.270.2.6.2015.

W postępowaniu na Zadanie nr 2, 3 oraz 5 wpłynęła 1 oferta.

 Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 15.09.2015 r. o godz. 08.30.

 Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożyli Wykonawcy:

 

Zadanie nr 2

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Firma Handlowo Usługowa KINZUL Daniel Żołądek

Ostojów 170A

26-130 Suchedniów

70

0

10

80

 

                                                                                                                                    Zadanie nr 3

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Firma Handlowo Usługowa KINZUL Daniel Żołądek

Ostojów 170A  

26-130 Suchedniów

70

0

10

80

 

Zadanie nr 5

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za okres rękojmi

Ilość punktów

za termin wykonania

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Firma Handlowo Usługowa KINZUL Daniel Żołądek

Ostojów 170A

26-130 Suchedniów

70

0

10

80

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana na Zadanie nr 2, 3 i 5 po dniu 15.09.2015 r.

 

                                                                                                W oryginale podpisał Z-ca Nadleśniczego

                                                                                                        mgr inż. Andrzej Gębura

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                      

                                                                                                                                            Suchedniów, dnia 02.09.2015 r.

         

 INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA NA ZADANIA nr 1 i 4

 
 Nadleśnictwo Suchedniów ul. Bodzentyńska 16, 25-130 Suchedniów, informuje, że w dniu 31.08.2015 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynków i budowli na terenie Nadleśnictwa Suchedniów”, numer referencyjny: SA.270.2.6.2015.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.  zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy postępowanie na to zadanie unieważniono.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zadanie nr 4 nie złożono żadnej oferty, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy postępowanie na to zadanie unieważniono.

 

                                                                                                                     W oryginale podpisał Nadleśniczy

                                                                                                                              mgr inż. Arkadiusz Lepa

 

Wyk: w 4 egz.

Egz. 1 i 2 wykonawcy

Egz. 3 tablica ogłoszeń

Egz. 4 a/a

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Piotr Fitas
Data modyfikacji: 2015/09/15 14:44:53
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gębura
Wprowadzający: Krystyna Glijer