Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o możliwości wglądu, zapoznania się oraz zgłaszania uwag, wniosków i opinii do następujących dokumentów:

- protokoły z KZP,
- protokoły z NTG,
- projekty Prognoz Oddziaływania na Środowisko Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw.
 
Wszelkie uwagi, wnioski i opinie dotyczące dokumentów wymienionych powyżej prosimy przesyłać w formie pisemnej na adres: 
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU, 
ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom. 

Jednoczenie informujemy, że zgłoszone wnioski, uwagi i opinii rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Chmielnik na okres 01.01.2023-31.12.2032 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik - 
adres: ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik

                Termin konsultacji wyznacza się na 07.08.2020 r. – 28.08.2020 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  28.08.2020 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Pińczów na okres 01.01.2023-31.12.2032 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów - 
adres: Michałów 294, 28-411 Michałów

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów
Termin konsultacji wyznacza się na 07.08.2020 r. – 28.08.2020 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  28.08.2020 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Zwoleń na okres 01.01.2023-31.12.2032 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Zwoleń - 
adres: Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwoleń

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zwoleń
Termin konsultacji wyznacza się na 07.08.2020 r. – 28.08.2020 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  28.08.2020 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 04 czerwca 2020 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2019 – 2028.

Plan Urządzenia Lasu zawiera zakres zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Czarnej Nidy PLH260016 i Ostoja Sobkowsko Korytnicka PLH260032 w częściach pokrywających się
z obszarem będącym w zarządzie Nadleśnictwa Kielce.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik na okres 01.01.2023-31.12.2032 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 14.07.2020 r. godzina 1000.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik -  
adres: ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik.

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

W związku z panującą pandemią w celu ograniczenia  rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, spotkanie nie będzie miało charakteru ogólnodostępnego. W związku z powyższym instytucje, organizacje, osoby fizyczne
i prawne zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa prosimy o zgłaszanie do dnia 09.07.2020 r. propozycji do „Założeń do planu urządzenia lasu”, które zostaną rozpatrzone na
Komisji Założeń Planu (KZP).

Protokół Komisji Założeń Planu zostanie wyłożony w BIP RDLP oraz Nadleśnictwa Chmielnik do konsultacji społecznych na okres 21 dni.

Propozycje należy przesyłać pocztą tradycyjną  lub mailowo

pocztą elektroniczną (chmielnik@radom.lasy.gov.pl)

na adres Nadleśnictwa Chmielnik

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zwoleń na okres 01.01.2023-31.12.2032 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 16.07.2020 r. godzina 900.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Zwoleń -  
adres: Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 Zwoleń.

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

W związku z panującą pandemią w celu ograniczenia  rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, spotkanie nie będzie miało charakteru ogólnodostępnego. W związku z powyższym instytucje, organizacje, osoby fizyczne
i prawne zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa prosimy o zgłaszanie do dnia 13.07.2020 r. propozycji do „Założeń do planu urządzenia lasu”, które zostaną rozpatrzone na
Komisji Założeń Planu (KZP).

Protokół Komisji Założeń Planu zostanie wyłożony w BIP RDLP oraz Nadleśnictwa Zwoleń do konsultacji społecznych na okres 21 dni.

Propozycje należy przesyłać pocztą tradycyjną  lub mailowo

pocztą elektroniczną (zwolen@radom.lasy.gov.pl)

na adres Nadleśnictwa Zwoleń

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów na okres 01.01.2023-31.12.2032 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 21.07.2020 r. godzina 1000.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów -  
adres: Michałów 294, 28-411 Michałów.

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

W związku z panującą pandemią w celu ograniczenia  rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, spotkanie nie będzie miało charakteru ogólnodostępnego. W związku z powyższym instytucje, organizacje, osoby fizyczne
i prawne zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa prosimy o zgłaszanie do dnia 16.07.2020 r. propozycji do „Założeń do planu urządzenia lasu”, które zostaną rozpatrzone na
Komisji Założeń Planu (KZP).

Protokół Komisji Założeń Planu zostanie wyłożony w BIP RDLP oraz Nadleśnictwa Pińczów do konsultacji społecznych na okres 21 dni.

Propozycje należy przesyłać pocztą tradycyjną  lub mailowo

pocztą elektroniczną (pinczow@radom.lasy.gov.pl)

na adres Nadleśnictwa Pińczów

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 03 marca 2020 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha na lata 2020-2029.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha,

ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.02.2020 r.

telefonicznie tel. +48 675 20 71, lub e-mailem: przysucha@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 05 marca 2020 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn na lata 2020-2029.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Dobieszyn,

ul. Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 03.03.2020 r.

telefonicznie tel. +48 48 619 51 39, lub e-mailem: dobieszyn@radom.lasy.gov.pl

 

  

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 09 marca 2020 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno-Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów na lata 2020-2029.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów,

ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.03.2020 r.

telefonicznie tel. +41 254 30 45, lub e-mailem: suchedniow@radom.lasy.gov.pl

 

  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu informuje o wyłożeniu w dniach  08.10.2019 r. – 29.10.2019 r. do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kielce na lata 2019 – 2028 zawierający zadania ochronne dla obszarów Natura 2000 „Dolina Czarnej Nidy” PLH 260016 i „Ostoja Sobkowko-Korytnicka” PLH 260032 obejmujących grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Kielce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .

Projekty tych dokumentów dostępne są w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kielce,

ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce.

 

Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom

do dnia 04.09.2019 r.

(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

Ponadto informujemy, że w dniu 12 listopada 2019 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Komisja Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce na lata 2019-2028

w sprawie „Projektu Planu Urządzenia Lasu”

„Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”.

Komisja odbędzie się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,

w ramach, której zostaną omówione sposoby przyjęcia lub uzasadnienie rezygnacji ze zgłoszonych

uwag i wniosków w ramach wyłożenia do wglądu

„Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce”.

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Komisji.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 08.11.2019 r.

telefonicznie tel. +48 385 60 84, lub e-mailem: rdlp@radom.lasy.gov.pl

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 26 sierpnia 2019 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Skarżysko
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2018 – 2027.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 26 sierpnia 2019 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stąporków
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2018 – 2027.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 11 września 2019 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Barycz
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2018 – 2027.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Staszów na okres 01.01.2022-31.12.2031 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Staszów - 
adres: ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Staszów

                Termin konsultacji wyznacza się na 12.08.2019 r. – 12.09.2019 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  12.09.2019 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Jędrzejów na okres 01.01.2022-31.12.2031 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Jędrzejów - 
adres: ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jędrzejów

                Termin konsultacji wyznacza się na 13.08.2019 r. – 13.09.2019 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  13.09.2019 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje o wyłożeniu w dniach  05.08.2019 r. – 04.09.2019 r.
do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na lata 2019 – 2028
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty tych dokumentów dostępne są w:

 siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pokój nr 56

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka,

ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce.

 Uwagi, wnioski i opinie należy składać pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom

do dnia 04.09.2019 r.

(data wpływu)

Właściwym do rozpatrywania w/w uwag i wniosków jest

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Staszów na okres 01.01.2022-31.12.2031 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 11.07.2019 r. godzina 1000.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Staszów -  
adres: ul. Oględowska 4, 28-200 Staszów

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu

nie później niż do dnia 08.07.2019 r.

 telefonicznie pod numerem + 15 864 68 20, lub pocztą elektroniczną na adres  staszow@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jędrzejów na okres 01.01.2022-31.12.2031 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 09.07.2019 r. godzina 1000.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Jędrzejów -  
adres: ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu

nie później niż do dnia 05.07.2019 r.

 telefonicznie pod numerem + 41 386 13 05, lub pocztą elektroniczną na adres  jedrzejow@radom.lasy.gov.pl

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 07 marca 2019 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce na lata 2019-2028.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kielce,

 ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 04.03.2019 r.

telefonicznie tel. +41 335 63 60, lub e-mailem: kielce@radom.lasy.gov.pl

 

  

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

informuje, że w dniu 05 marca 2019 r. o godzinie 1000 odbędzie się

Narada Techniczno Gospodarcza w sprawie

Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na lata 2019-2028.

Narada odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka,

 ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w Naradzie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 01.03.2019 r.

telefonicznie tel. +41 373 15 95, lub e-mailem: ruda@radom.lasy.gov.plREGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Kozienice na okres 01.01.2021-31.12.2030 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice - 
adres: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice

    Termin konsultacji wyznacza się na 10.08.2018 r. – 10.09.2018 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  10.09.2018 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice na okres 01.01.2021-31.12.2030 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
   

Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 17.07.2018 r. godzina 900.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice -  
adres: ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki

Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu

nie później niż do dnia 13.07.2018 r.

 telefonicznie pod numerem + 48 612 39 78, lub pocztą elektroniczną na adres  kozienice@radom.lasy.gov.pl

 

    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 26 października 2017 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Łagów
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2017 – 2026.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 26 października 2017 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2017 – 2026.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Dobieszyn na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Dobieszyn - 
adres: Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn

               Termin konsultacji wyznacza się na 18.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  08.10.2017 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Przysucha na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha - 
adres: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha

               Termin konsultacji wyznacza się na 18.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  08.10.2017 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Suchedniów na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów - 
adres: ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów

               Termin konsultacji wyznacza się na 18.09.2017 r. – 08.10.2017 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  08.10.2017 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 25.07.2017 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów - 
adres: ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 21.07.2017 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 254 30 45, lub pocztą elektroniczną na adres  suchedniów@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 21.07.2017 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Ośrodku EMAUS - 
adres: Mikówka 23, 26-800 Białobrzegi
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 19.07.2017 r.
 telefonicznie pod numerem + 48 619 51 39, lub pocztą elektroniczną na adres  dobieszyn@radom.lasy.gov.pl

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha na okres 01.01.2020-31.12.2029 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 19.07.2017 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha - 
adres: ul. Targowa 87, 26-400 Przysucha
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 17.07.2017 r.
 telefonicznie pod numerem + 48 675 20 71, lub pocztą elektroniczną na adres  przysucha@radom.lasy.gov.plRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że dnia 22 grudnia 2016 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Starachowice
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2016 – 2025.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 06 grudnia 2016 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Radom
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2016 – 2025.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Kielce na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Kielce - 
adres: ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce

               Termin konsultacji wyznacza się na 24.08.2016 r. – 15.09.2016 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  15.09.2016 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

 a także w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka - 
adres: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

można zapoznać się z Założeniami  do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

               Termin konsultacji wyznacza się na 24.08.2016 r. – 15.09.2016 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia  15.09.2016 r. (decyduje data  wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

 

 

 REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 14.07.2016 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka - 
adres: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 06.07.2016 r.
 telefonicznie pod numerem + 41 373 15 95, lub pocztą elektroniczną na adres ruda@radom.lasy.gov.pl

 

  

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
ul. 25-go Czerwca 68, 26 - 600 Radom
Informuje o przystąpieniu do sporządzania Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce na okres 01.01.2019-31.12.2028 r.
wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Wyznacza się termin posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) na dzień 12.07.2016 r. godzina 1000.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kielce - 
adres: ul. Hubalczyków 15, 25-668 Kielce
Celem posiedzenia KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” , które w formie protokołu z KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.
Do udziału, w Komisji zaprasza się zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w w/w posiedzeniu
nie później niż do dnia 04.07.2016 r. telefonicznie pod numerem + 41 335 63 60, lub pocztą elektroniczną na adres  kielce@radom.lasy.gov.pl

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 27 października 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2015 – 2024.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 29 października 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Włoszczowa
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2015 – 2024.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 8 czerwca 2015 r. Minister Środowiska zatwierdził Plan Urządzenia Lasu
dla Nadleśnictwa Zwoleń w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2013 – 2022.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu,
można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 18 marca 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2014 – 2023.

Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że dnia 10 lutego 2015 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Grójec
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2014 – 2023.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP
w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 22 maja 2014 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2013 – 2022.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że
Decyzją z dnia 25 marca 2014 r. Minister Środowiska

zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Pińczów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2013 – 2022.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 


 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 23 kwietnia 2013 r. Minister Środowiska zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Staszów 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2012 – 2021.Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 15 marca 2013 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jędrzejów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2012 – 2021.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

      

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

informuje, że Decyzją z dnia 06 czerwca 2012 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kozienice w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2011 – 2020.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 23 grudnia 2010 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dobieszyn w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2010 – 2019.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 10 lutego 2011 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kielce w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2009 – 2018.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 16 marca 2011 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Przysucha w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2010 – 2019.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
informuje, że Decyzją z dnia 04 kwietnia 2011 r. Minister Środowiska
zatwierdził Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Suchedniów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2010 – 2019.
Z w/w planem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o udziale społeczeństwa, oraz wyborze przyjętego dokumentu, można zapoznać się w Wydziale Zasobów RDLP w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.
 
 

 

Pliki do pobrania:
      protokol_kzp_nadlesnictwo_pinczow_21.07.2020.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwo_zwolen_16.07.2020.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwo_chmielnik_14.07.2020_r.pdf pobierz
      protokol_ntg_dla_nadlesnictwa_dobieszyn_z_dn._05.03.2020_r..pdf pobierz
      protokol_ntg_dla_nadlesnictwa_suchedniow_z_dn._09.03.2020_r..pdf pobierz
      protokol_ntg_nadlesnictwo_przysucha_03.03.2020_r.pdf pobierz
      protokol_kzp_jedrzejow_09.08.2019r..pdf pobierz
      protokol_kzp_staszow_11.07.2019.doc.pdf pobierz
      protokol_ntg_kielce.pdf pobierz
      protokol_ntg_ruda_mal._pdf.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwo_kozienice.pdf pobierz
      odstapienie_od_przeprowadzenia_soos_aneksu_pul_dla_n_ctwa_kozienice.pdf pobierz
      protokol_kzp_dobieszyn.pdf pobierz
      protokol_kzp_przysucha.pdf pobierz
      protokol_kzp_suchedniow.pdf pobierz
      protokol_kzp_kielce.pdf pobierz
      protokol_kzp_ruda_mal.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak
Data modyfikacji: 2020/08/05 14:01:28
Redaktor zatwierdzający: Ireneusz Seweryn
Wprowadzający: Dorota Włosowska