Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z 2019 roku

Zarządzenie nr 1/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 07.01.2019 r. w sprawie cennika cen detalicznych na drewno wielko-; średnio-; i małowymiarowe na 2019 rok w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 08.01.2019 w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń o wartości nie przekraczającej w złotych kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 4/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 5/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz organizowania przetargu w przypadku ich sprzedaży

Zarządzenie nr 6/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przekazania składników majątkowych

Zarządzenie nr 7/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego

Zarządzenie nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 21.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zaistnienia zdarzenia losowego - kradzieży drewna w leśnictwie Leśno

Zarządzenie nr 10/109 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn z dnia 21.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych

Zarządzenie nr 11/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 01.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn w roku 2019"

Zarządzenie nr 12/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym

Zarządzenie nr 13/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 14/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 06.02.2019 r. w sprawie zakładowego regulaminu dokumentów wejściowych do SILP

Zarządzenie nr 15/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków, budowli na terenach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 16/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 15.02.2019 r. w sprawie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych na rok 2019 i zasad jego stosowania

Zarządzenie nr 17/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 21.02.2019 r. w sprawie cennika cen detalicznych na drewno wielko: średnio; i małowymiarowe na rok 2019 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 18/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 21.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 19/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia cennika na materiał sadzeniowy

Zarządzenie nr 20/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn z dnia 08.03.2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej w związku z nieobecnością członka komisji

Zarządzenie nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 22.03.2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących należności związanych z utrzymaniem kancelarii leśnictw.

Zarządzenie nr 22/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 22.03.2019 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia materiałów odzyskanych przy robotach rozgrodzeniowych, prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 23/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 22.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania stawek bazowych czynszu za korzystanie z budynków gospodarczych i garaży Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.03.2019 r. w sprawie realizacji Programu odmładzania kadry w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 25/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zakładowego regulaminu obiegu dokumentów wejściowych do SILP

Zarządzenie nr 26/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 15.04.2019 r. w sprawie zasad zabezpieczania systemu informatycznego w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 27/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 15.04.2019 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w roku 2019

Zarządzenie nr 28/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 9.05.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 29/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 14.05.2019 r. w sprawie objęcia szczególną ochroną cennych przyrodniczo siedlisk występujących poza obszarami sieci Natura 200 w leśnictwie Łęga w oddziałach 24j, 215k, 234d. 235aa

Zarządzenie nr 30/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 14.05.2019 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyzuru w biurze nadlesnictwa Golub-Dobrzyń na czas zewnetrznego bezpiecze ństwa państwa i w czasi wojny

Zarządzenie nr 31/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 14.05.2019 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń działań zapobiegających rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 32/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 17.05.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej konkursów plastycznych "LAS SKARBEM PRZYRODY" 0-3 oraz "LAS SKARBEM PRZYRODY "4-8 -209 organizowanych przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 33/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyn z dnia 17.05.2019 r. w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 34/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 23.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących zainstalowanych punktach sprzedaży poza siedziba Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.
 

Zarządzenie nr 35/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 18.06.2019 r w sprawie zmainy składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 36/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia  18.06.2019 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 37/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.07.2019 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 38/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 11.07.2019 r w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej na rok 2019 przeprowadzenia inwntaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 39/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 29.07.2019 r w sprawie zasad powierzania zastępstw pracowników Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń oraz przekazywania leśnictw i stanowisk pracy

Zarządzenie nr 40/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 31.07.2019 r w sprawie funkcjonowania modułu "Absencje i delegacje" w SILPWeb w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 41/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 31.07.2019 r w sprawie zmiany zakładowego regulaminu obiegu dokumentów wejściowych do SILP.

Zarządzenie nr 42/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 01.08.2019 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 43/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.08.2019 r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 44/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 26.09.2019 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej na rok 2019 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 45/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 26.09.2019 r w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzania spisu natury na gruncie do przeprowadzania inwentaryzacji na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego

Zarządzenie nr 46/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 26.09.2019 r w sprawie powołania komisji dokonujacej rozeznania obowiązujących kwot za dzierżawę gruntów rolnych przeznaczonych na cele rolnicze

Zarządzenie nr 47/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 07.10.2019 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 48/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 16.10.2019 r w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów słuzbowych

Zarządzenie nr 49/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.10.2019 r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 50/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.10.2019 r w sprawie zasad  inwetaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie nr 51/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.10.2019 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 52/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.10.2019  zmieniajace Zarzadzenie 44/2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej na rok 2019 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 54/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 04.11.2019 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia corocznej oceny produkcji szkółkarskiejwedług stanu na 15 listopada zgodnie z obowiązujacymi zasadami hodowli lasu


Zarządzenie nr 55/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 04.11.2019 r w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów słuzbowych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 56/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia z dnia 04.11.2019 r w prawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego rozbiórki 2 budynków gospodarczych

Zarządzenie nr 57/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 05.11.2019 r w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów słuzbowych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 58/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 07.11.2019 w sprawie powołania Komisji do oszacowania szkód wyrzadzonych na łace w oddz. 213 g prze Zakład Usług Leśnych w trakcie wykonywania prac zrębowych w oddz. 213 h

Zarządzenie nr 59/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 07.11.2019 r w sprawie powołania Komisji do dokonania robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi lesnej nr 220/197

Zarządzenie nr 60/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 12.11.2019 r w sprawie dokonania odbioru końcowego ozbiórki 2 budynków gospodarczych

Zarządzenie nr 61/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 12.11.2019 r w sprawie funkcjonowania modułu "Absencje i Delegacje"

Zarządzenie nr 62/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 12.11.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2019 w sprawie ustalenia cennika na materiał sadzeniowy

Zarządzenie nr 63/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 18.11.2019 r w sprawie zmiany zmiany członka komisji przetargowej

Zarządzenie nr 64/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.11.2019 r w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Golub-Dobrzym w roku 2020

Zarządzenie nr 65/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.11.2019 r w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę , udostępnianie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP

Zarządzenie nr 66/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.11.2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia n

Zarządzenie nr 67/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 29.11.2019 r w sprawie wysokości stawek czynszowych za dzierżawę, najem i udostępnianie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP

Zarządzenie nr 68/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 03.12.2019 r w sprawie stałych partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny

Zarządzenie nr 69/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 13.12.2019 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 70/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 17.12.2019 r w sprawie zmiany powołania komisji do odbioru koparko-ładowarki wraz z osprzetem

Zarządzenie nr 71/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 17.12.2019 r w sprawie stosowania instrukcji kasowej

Zarządzenie nr 72/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 17.12.2019 r w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących prowadzenia sprzedazy detalicznej produktów i usług, na rzecz osób fizycznych nie prowadzacych działaności gospodarczej oraz rolników ryczałtowanych, przy uzyciu kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży poza siedzibą Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 73/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.12.2019 r w sprawie zmiany powołania komisji do odbioru rebaka

 Zarządzenie nr 74/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.12.2019 r w sprawie zmiany powołania komisji do odbioru agregatu prądotwórczego wraz z osprzetem na potrzeby zapewnienia stałej dostawy prądu do biurowca Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 75/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.12.2019 r w sprawie zasad rozliczania grodzenia upraw Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 76/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.12.2019 r zmieniające Zarządzenie Nadlesniczego Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń nr 66/2019 z 21 listopada 2019 w sprawie zakładowgo regulaminu obiehu dokumentów wejściowych SILP

Zarządzenie nr 77/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.12.2019 r zmieniające Zarządzenie Nadlesniczego Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń nr 52/2019 z 30.10.2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ma rok 2019 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 

 

 

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z 2020 roku

 

Zarządzenie nr 1/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 02.01.2020 r w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia03.01.2020 w sprawie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dróg leśnych w zakresie zakupu materiałow oraz zamawianiem usług dla w/w potrzeb

Zarządzenie nr 3/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 08.01.2020 w sprawie zmiany regulaminu Pracy Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 4//2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 13.01.2020 w sprawie cennika cen detalicznych na drewno wielko-, średnio- i małowymiarowe na rok 2020 w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 5/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 13.01.2020 r w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach słuzbowych w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 6/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.01.2020 r w sprawie zasad rozliczania usług wewnętrznych w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 7/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.01.2020 r zmieniajace Zarzadzenie Nadleśniczego Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń nr 66/2019 z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie zakładowego regulaminu obiegu dokumentów wejściowych do SILP

Zarządzenie nr 8/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.01.2020 r w sprawie wprowadzenia obowiązku przeglądu drzewostanów wdzłuż szlaków komunikacyjnych, terenach zabudowanych objętych ryzykiem uszkodzeniem obcego mienia.

Zarządzenie nr 9/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.01.2020 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń.

Zarządzenie nr 10/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.01.2020 r w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę, udostepnianie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń oraz stawek za obciążenie nieruchomości gruntów służebnością.

Zarządzenie nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.02.2020 w sprawie pełnienia dyżurów przeciwpożarowych na 2020 rok i zasad jego stosowania

Zarządzenie nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 19.02.2020 r w sprawie powołania komisji do ponownego odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 13/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 19.02.2020 zmieniające Zarządzenie Nadlesniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń nr 2/2020 z dnia 03.01.2020 r

Zarządzenie nr 14/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.02.2020 w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego, dokumentujacego przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw w biurze Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 02.03.2020 w sprawie ustalenia cennika na materiał sadzeniowy

Zarządzenie nr 16/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia04.03.2020 w prawie cenniaka cen detalicznych na drewno wielko-, średnio-, i małowymiarowe na 2020 rok w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 17/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 04.03.2020 zmieniajace Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 18/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 05.03.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 19/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia16.03.2020 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej na dzień zmiany materialnie odpowiedzialnego

Zarządzenie nr 20/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia

Zarządzenie nr 21/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.03.2020 zmieniajace Zarzadzenie nr 20/2020 Nadlesniczego Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 18.03.2020

Zarządzenie nr 22/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 23.03.2020 r  w sprawie wprowadzenia mozliwości podpisywania dokumentacji przy użyciu podpisu elektronicznego z wykorzystaniem niekwalifikowanego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji Lasów Państwowych

Zarządzenie nr 23/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia30.03.2020 w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2020 roku

Zarządzenie nr 24/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 03.04.2020 r w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu na terenie Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 25/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia23.04.2020 r zmieniajace Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie zasad powierzania zastępstw pracowników Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń oraz przekazywania leśnictw i stanowisk pracy

Zarządzenie nr 26/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 08.05.2020 r zmieniajace Zarzadzenie 72/2019 w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących prowadzenia zasad sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy użyciu kas rejestrujących zainstalowanych w punktach sprzedaży poza siedzibą Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 27/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia12.05.2020 r w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Finansowo-Gospodarczego w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 28/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia

Zarządzenie nr 29/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.05.2020 w sprawie zmian w "Ramowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników PGL Lasy Państwowe zatrudnionych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 30/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.05.2020 r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn

Zarządzenie nr 31/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia01.06.2020 r zmieniajace zarżadzenie nr 17/2020 r w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Zarządzenie nr 32/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia05.06.2020 r dotyczące powołania komisji konkursowej konkursu plastycznego " Las skarbem przyrody" XI edycja -2020 organizowanego przez Nadlesnictwo Golub-Dobrzyn

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z 2019 roku

Decyzja nr 1/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 01.02.2019 r. w sprawie udziału pracowników Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w XII Mistrzostwach w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanych przez RDLP w Toruniu

Decyzja nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.02.2019 r. powołania zespołu powypadkowego w celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadku

Decyzja nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży drewna i negocjacji cen

Decyzja nr 4/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 06.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji do obioru gruntów zalesionych w ramach PROW na lata 2014-2020

Decyzja nr 5/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.05.2019 r. w sprawie udziału pracowników Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w "Spotkaniu edukacyjno-promocyjnym połączonym z XIV Turniejem Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanym przez Nadleśnictwo Lutówko.

Decyzja nr 6/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 23.05.2019 r w sprawie zorganizowania imprezy pracowniczej pod nazwą "Obchody Świeta Leśnika w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 7/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 05.06.2019 r w sprawie powołania zespołu do przygotowania zapytania ofertowego, dokonania oceny ofert i propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty

Decyzja nr 8/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 14.06.2019 r w sprawie powołania Komisji do odbioru prac pn "Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego - Ochrona Przyrody 2019"

Decyzja nr 9/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 11.07.2019 r w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Decyzja nr 10/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 29.07.2019 r w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowań dotyczących wyłonienia nowych dzierżawców gruntów rolnych będących własnościa Skarbu Państwa  pozostajacych w zarzadzie Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń o powierzchni powyżej 1 ha

Decyzja nr 11/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 31.07.2019  r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dokonujacej wstępnej weryfikacji złozonych ofert pracy

Decyzja nr 12/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.08.2019 r w sprawie organizacji wyjazdu na XXIII Ogólnopolską Pielgrzymke Leśników na Jasną Górę połączoną z wycieczką krajoznawczą

Decyzja nr 13/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 29.08.2019 r w sprawie uruchomienia dyżuru domowego administratorów sieci informatycznej (ASI) w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 14/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.08.2019 r w sprawie wprowadzenia zasad naliczania odsetek ustawowych kontrahentom Nadlesnictwa Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 15/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.09.2019 r w sprawie organizacji wyjazdu na XXIII Ogólnopolską Pielgrzymke Leśników na Jasną Górę

Decyzja nr 16/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 26.09.2019 r w sprawie udziału pracowników Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w "Regionalnych Obchodach Świeta Lasu 2019 połaczonych z uroczysta naradą leśników

Decyzja nr 17/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 07.10.2019 r w sprawie powołania Komisji do odbioru prac pn"Zachowanie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie rezerwatów "Tomkowo i "Bobrowisko"- Ochrona Przyrody 2019

Decyzja nr 18/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 08.10.2019 r w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 19/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 15.10.2019 r w sprawie powołania koordynatorów i administratorów systemu EZD

Decyzja nr 20/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.11.2019 r w sprawie powołania komisji dokonujacej rozeznania kwot czynszu na rynku lokalnym za dzierżawe, udostępnianie i służebność gruntów

Decyzja nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.11.2019 r w sprawie powołania komisji do odbioru gruntów zalesionych oraz inwestycji w ramach poddziałania " Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska " objetych PROW na lata 2014-2020

Decyzja nr 22/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.11.2019 r w sprawie wyodrebnienia środka trwałego

Decyzja nr 23/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 28.11.2019 r w sprawie zmniejszenia wartości środka trwałego

Decyzja nr 24/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.12.2019 r w sprawie zmiany miejsca powstania kosztów

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z 2020 roku

Decyzja nr 1/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 20.01.2020 r w sprawie przechowywania przez straż leśną nadleśnictwa Golub-Dobrzyń broni oraz amunicji i środków przymusu bezpośredniego w miejscu zamieszkania

Decyzja nr 2/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 22.01.2020 r w sprawie uruchomienia dyżuru domowego administratorów sieci informatycznej (ASI) w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 3/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 25.02.2020 w sprawie udziału parcowników Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń w XIII Mistrzostwach w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Toruniu" organizowanych przez Nadlesnictwo Skrwilno

Decyzja nr 4/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 04.03.2020 r w sprawie zmiany amortyzacji środka trwałego

Decyzja nr 5/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 13.03.2020 r w sprawie powołania Zespołu Zarzadzania Kryzyzowego w Nadlesnictwie Golub-Dobrzyń w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem

Decyzja nr 6/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 13.03.2020 r w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 7/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 16.03.2020 r w sprawie powołania komisji w celu przejęcia/przekazania Leśnictwa Gronowo

Decyzja nr 8/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia

Decyzja nr 9/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 30.03.2020 r w sprawie sprawdzania merytorycznego faktur od Zakładów Usług Leśnych

Decyzja nr 10/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.04.2020 r  zmieniająca Decyzję nr 6/2020 z dnia 13.03.2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 11/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 10.04.2020 r  zmieniająca Decyzję nr 6/2020 z dnia 13.03.2020 oraz Decyzje 10/2020 z dnia 10.04.2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Decyzja nr 12/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z dnia 15.05.2020 r  zmieniająca Decyzję nr 6/2020 z dnia 13.03.2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń

Pliki do pobrania:
      Wykaz decyzji nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń 2007-2018 pobierz
      Wykaz zarządzeń nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń 2007-2018 pobierz
      zarzadzenie_02.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_03.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_04.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_10.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_12.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_13.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_17.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_18.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_19.2007.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_1_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_2_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_3_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_4_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_5_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_6_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_7_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_8_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_9_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2008.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_1_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_2_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_3_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_4_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_5_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_6_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_7_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_8_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2009.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_1_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_2_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_3_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_4_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_5_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_5a_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_6_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_7_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_8_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_9_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2010.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_1_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_2_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_3_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_4_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_05_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_06_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_08_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_09_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_18_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_19_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_20_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_21_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_22_2011.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_01_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_02_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_03_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_04_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_05_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_06_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_07_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_08_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_09_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_18_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_19_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_20_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_21_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_22_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_23_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_24_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_25_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_26_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_27_2012.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_01_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_02_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_03_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_04_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_05_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_06_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_07_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_08_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_09_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_18_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_19_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_20_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_21_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_22_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_23_2013.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_01_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_02_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_03_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_04_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_05_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_06_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_07_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_08_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_09_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2014.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_01_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_02_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_03_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_04_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_05_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_06_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_07_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_08_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_18_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_19_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_20_2015.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_01_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_02_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_03_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_04_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_05_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_06_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_07_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_08_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_09_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_17_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_18_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_19_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_20_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie___21_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_22_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_23_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_24_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_25_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_26_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_27_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_28_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_29_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_30_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_31_2016.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_1_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_2_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_3_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_4_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_6_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_7_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_7_2017_aneks_nr_1.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_8_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_9_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_15_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_16_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_18_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_19_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_20_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_21_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_23_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_24_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_25_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_26_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_27_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_28_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_29_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_30_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_31_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_32_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_33_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_34_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_34_2017_2.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_35_2017.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_1_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_2_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_3_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_4_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_5_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_6_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_7_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_8_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_9_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_10_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_11_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_12_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_13_2018.pdf pobierz
      zarzadzenie_nr_14_2018.pdf pobierz
      deczyja_4.2007.pdf pobierz
      decyzja_nr_1_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_2_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_3_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_4_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_5_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_6_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_7_2008.pdf pobierz
      deczyja_nr_8_2008.pdf pobierz
      decyzja_nr_1_2009.pdf pobierz
      decyzja_nr_2_2009.pdf pobierz
      decyzja_nr_3_2009.pdf pobierz
      decyzja_nr_4_2009.pdf pobierz
      decyzja_nr_5_2009.pdf pobierz
      decyzja_nr_1_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_2_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_3_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_4_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_5_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_6_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_7_2010.pdf pobierz
      decyzja_nr_1_2011.pdf pobierz
      decyzja_nr_2_2011.pdf pobierz
      decyzja_nr_3_2011.pdf pobierz
      decyzja_nr_4_2011.pdf pobierz
      decyzja_nr_5_2011.pdf pobierz
      decyzja_nr_01_2012.pdf pobierz
      decyzja_nr_02_2012.pdf pobierz
      decyzja_nr_03_2012.pdf pobierz
      decyzja_nr_04_2012.pdf pobierz
      decyzja_nr_01_2013.pdf pobierz
      decyzja_nr_02_2013.pdf pobierz
      decyzja_nr_03_2013.pdf pobierz
      decyzja_nr_04_2013.pdf pobierz
      decyzja_1_2014.pdf pobierz
      decyzja_2_2014.pdf pobierz
      decyzja_nr_01_2015.pdf pobierz
      decyzja_nr_02_2015.pdf pobierz
      decyzja_nr_03_2015.pdf pobierz
      decyzja_nr_04_2015.pdf pobierz
      decyzja_nr_01_2016.pdf pobierz
      decyzja_nr_2_2016.pdf pobierz
      decyzja_nr_3_2016.pdf pobierz
      decyzja_nr_4_2016.pdf pobierz
      decyzja_nr_5_2016.pdf pobierz
      decyzja_nr_1_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_2_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_3_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_4_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_05_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_06_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_07_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_8_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_9_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr__10_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_11_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_12_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_13_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_14_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_15_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_16_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_17_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_18_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_19_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_20_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_21_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_22_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_23_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_24_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_25_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_26_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_26_2017_2.pdf pobierz
      decyzja_nr_27_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_28_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_29_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_30_2017.pdf pobierz
      decyzja_nr_2_2018.pdf pobierz
      decyzja_nr_3_2018.pdf pobierz
      decyzja_nr_4_2018.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Robert Paciorek
Data modyfikacji: 2020/07/06 12:01:54
Redaktor zatwierdzający: Celina Iwan-Szlagowska
Wprowadzający: Celina Iwan-Szlagowska