Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

  

Aktualne ogłoszenia i komunikaty 

Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych  we Wrocławiu

Komunikaty i ogłoszenia archiwalne dostępne są poprzez zakładkę wersja historyczna


Informacja o możliwości zapoznania się z założeniami do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Jugów, Świdnica, Lwówek Śląski, Złotoryja

 

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planów urządzenia lasu” dla  Nadleśnictw: Jugów, Świdnica, Lwówek Śląski, Złotoryja.

Założenia będą udostępniane wszystkim chętnym w siedzibie tutejszej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 90, w pokoju 208 (lub 209), w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy od 20 lipca 2018 roku przez okres 21 dni. Przedmiotowe dokumenty wyłożono do wglądu również w wersji elektronicznej poniżej, w następującym układzie:

- Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Jugów,

- Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lwówek Śląski,

- Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Świdnica,

- Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Złotoryja.

Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: biuro.rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl

Jednoczenie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP we Wrocławiu.

 

 


Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE(RODO) informujemy:

     
 

Administrator danych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90,50-357 Wrocław

 

Dane kontaktowe

Może Pani/Pan  skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: jak wyżej, poprzez adres email: rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl, telefonicznie: 71 3771700

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można sie kontaktować: Sebastian Strzech ido@comp-net.pl

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

obowiązek prawny / zgoda Pani/Pana / prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora / wykonanie umowy

 

Cele przetwarzania danych

nawiązanie i przebieg procesu  zatrudnienia, obsługa klientów  kontrahentów i petentów, wypełnianie działań ustawowych i statutowych, archiwizacja, realizacja umów, wypełnienie zadań powierzonych, rozpatrywanie skarg i wniosków, załatwianie spraw codziennych, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu i ochrona mienia,

 

Odbiorcy danych

w niektórych przypadkach mogą być udostępniane , jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora (jednostki nadrzędne, podmioty upoważnione przepisami prawa,  podmioty upoważnione za Pani/Pana zgodą)

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Okres przechowywania

dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Panu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Realizacja wymogu ustawowego / umownego / zawarcia umowy

podanie danych jest wymogiem ustawowym / w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podania danych w celu w nim opisanym. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Administratora zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Administrator nie zawrze umowy lub nie wykonana transakcji lub czynności.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz  profilowaniu

 

 


Konsultacje społeczne w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu informuje, że rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC na zasadach derogacji (substancja czynna diflubenzuron nie jest zalecana przez FSC do stosowania w lasach certyfikowanych).

Z uwagi na to, że RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat gospodarki leśnej FSC FM jest zobowiązana do starania się o derogację na opisany środek ochrony roślin. Dimilin 480 SC jest  dopuszczony prawem krajowym oraz prawem Unii Europejskiej do stosowania w zabiegach agrolotniczych w celu ograniczania gradacji (nadmiernego pojawu) foliofagów sosny zwyczajnej (boreczników, barczatki sosnówki, brudnicy mniszki).

Wszystkie zainteresowane strony mają możliwość wyrażenia swoich uwag odnośnie zasadności stosowania preparatu Dimilin 480 SC poprzez przesłanie merytorycznych spostrzeżeń bezpośrednio na adres RDLP we Wrocławiu lub na adres mailowy ochrona@wroclaw.lasy.gov.pl . Uwagi prosimy składać przez okres 45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 14 maja 2018 r.

  Materiały dotyczące konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu  pobierz


Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzania lasu nadleśnictw: Jugów, Świdnica, Lwówek Śląski, Złotoryja.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U.2017.1405 t.j. z dnia 2017.07.21 ze zmianami), wprowadzającej obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasu oraz zapisy zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o przystąpieniu do opracowania projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Jugów, Świdnica, Lwówek Śląski oraz Złotoryja.

Celem ustalenia „Założeń do planu urządzenia lasu” wymienionych wyżej nadleśnictw przewiduje się zwołanie, komisji założeń planu (KZP) w następujących terminach:

29 maja 2018 r. godz. 10.00 – KZP dla Nadleśnictwa Jugów, posiedzenie odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Główna 149, 57-430 Jugów.

30 maja 2018 r. godz. 10.00 – KZP dla Nadleśnictwa Świdnica, posiedzenie odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica.

04 czerwca 2018 r. godz. 10.00 – KZP dla Nadleśnictwa Lwówek Śląski, posiedzenie odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski.

05 czerwca 2018 r. godz. 10.00 – KZP dla Nadleśnictwa Złotoryja, posiedzenie odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa, ul. Stanisława Staszica 18, 59-500 Złotoryja. 

Wstęp na obrady jest wolny, każdy chętny może w nich wziąć udział. 


Informacja o planowanych w 2018 r. zabiegach ograniczania w lasach populacji szkodliwych owadów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o planowanych w 2018 r. zabiegach organiczania w lasach populacji szkodliwych owadów. Zabiegi wykonane zostaną z zastosowaniem środków ochrony roslin przy uzyciu sprzętu agrolotniczego.

      Informacja o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego pobierz
      Plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dla WIORIN we Wrocławiu pobierz
      Plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dla WIORIN w Gorzowie Wielkopolskim pobierz

  


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 pażdziernika 2017 r. pobierz

 


Informacja o zamiarze przeprowadzenia zabiegu przy użyciu sprzętu  agrolotniczego

Zgodnie z artykułem 39, ustęp 6/8 i 9  Ustawy o środkach ochrony roślin 8.03.2013r. (Dz.U z dnia 12 kwietnia 2013r., poz. 455), działając z upoważnienia nadleśniczych nadleśnictw: Oława, Wołów, Legnica, Oborniki Śląskie, Oleśnica Śląska objętych planem zabiegów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o  zabiegach ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego, które odbędą się w terminie od 25.04-25.05.2017 roku na terenie nadleśnictw:

 

  1. Wołów- oprysk na zwójkę zieloneczkę i piędzika przedzimka za pomocą środka Foray 76B
  2. Oława- oprysk na zwójkę zieloneczkę i piędzika przedzimka za pomocą środka Foray 76B oraz na chrabąszcza środkiem Mospilan 20SP
  3. Legnica - oprysk na zwójkę zieloneczkę i piędzika przedzimka za pomocą środka Foray 76B oraz na chrabąszcza środkiem Mospilan 20SP
  4. Oborniki Śląskie- oprysk na chrabąszcza środkiem Mospilan 20SP
  5. Oleśnica Śląska- oprysk na chrabąszcza środkiem Mospilan 20SP

 

Biorąc pod uwagę fakt, że zabiegi agrolotnicze są ściśle związane z warunkami atmosferycznymi, podane terminy mogą ulec zmianie.

 

Mapa pól zabigowych - dostępna z listy plików ponizej

 


Komunikat Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

   Komunikat Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie realizacji "Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia" w latach 2016-2018 pobierz

 


 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 maja 2016 r. pobierz

 Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie stosowania środków ochrony roślin Forester 100 EW (substancja czynna cypermetryna) oraz Sherpa 100 EC (substancja czynna cypermetryna) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu informuje, że w dniu 14.04.2016 r. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie środków ochrony roślin Forester 100 EW oraz Sherpa 100 EC na zasadach derogacji (substancja czynna cypermetryna nie jest zalecana przez FSC do stosowania w lasach certyfikowanych).

Z uwagi na to, że RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat gospodarki leśnej Single Forest Management and Chain of Custody, jest zobowiązana do starania się o derogację na opisaną substancję czynną (cypermetrynę), zawartą w środkach ochrony roślin Forester 100 EW i Sherpa 100 EC. Stosowanie środków ochrony Forester 100 EW i Sherpa 100 EC jest dopuszczony prawem krajowym oraz prawem Unii Europejskiej do stosowania w leśnictwie.

1. Forester 100 EW preparat zarejestrowany do stosowania w leśnictwie w celu ograniczania szeliniaka sosnowca na młodych drzewkach leśnych oraz w celu zabezpieczania ściętych pni drzew przed szkodnikami wtórnymi: kornik drukarz, rytownik pospolity, drwalnik paskowy i rytel pospolity – tego zakresu będzie dotyczył wniosek o derogację (informacja dostępna z listy plików poniżej).

2. Sherpa 100 EC preparat zarejestrowany do stosowania w leśnictwie w celu ograniczania szeliniaka sosnowca na sadzonkach sosny zwyczajnej oraz w celu zabezpieczanie surowca drzewnego i zwalczanie szkodników wtórnych (korników) - tego zakresu będzie dotyczył wniosek o derogację (informacja dostępna z listy plików ponizej).

Szczegóły dotyczące ewentualnego zastosowania wymienionych środków ochrony roślin zostały opisane w załączonym do niniejszej informacji opracowaniu (opracowanie dostępne z listy plików poniżej) 

Wszystkie zainteresowane strony mają możliwość wyrażenia swoich uwag odnośnie zasadności stosowania opisanych preparatów, poprzez przesłanie merytorycznych spostrzeżeń bezpośrednio na adres RDLP we Wrocławiu lub na adres mailowy: ochrona@wroclaw.lasy.gov.pl.

Uwagi prosimy składać przez okres 45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji na stronie internetowej tut. Dyrekcji (tj. od dnia 14.04.2016 r.).

 


 

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2016 r. pobierz


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. pobierz 

   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 października 2015 r. pobierz 
    


 

         

Aktualne ogłoszenia i komunikaty 

Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych  we Wrocławiu

Komunikaty i ogłoszenia archiwalne dostępne są poprzez zakładkę wersja historyczna biuletynu   


 

Pliki do pobrania:
      Materiały dotyczące konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 14 października 2015 r. pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2016 r. pobierz
      Załącznik do informacji dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie stosowania środków ochrony roślin Forester 100 EW oraz Sherpa 100 EC na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pobierz
      Preparat Forester 100 EW pobierz
       Preparat Sherpa 100 EC pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 maja 2016 r. pobierz
      Komunikat Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie realizacji "Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia" w latach 2016-2018 pobierz
      Mapa pól zabiegowych pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 października 2017 r. pobierz
      Informacja o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego pobierz
      Plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dla WIORIN we Wrocławiu pobierz
      Plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dla WIORIN w Gorzowie Wielkopolskim pobierz
      Materiały dotyczące konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu pobierz
      Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Jugów pobierz
      Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lwówek Śląski pobierz
      Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Świdnica pobierz
      Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Złotoryja pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Jugów przeprowadzone z RDOŚ pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Jugów przeprowadzone z PWIS pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Lwówek Śląski przeprowadzone z RDOŚ pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Lwówek Śląski przeprowadzone z PWIS pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Świdnica przeprowadzone z RDOŚ pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Świdnica przeprowadzone z PWIS pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Złotoryja przeprowadzone z RDOŚ pobierz
      Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pul Nadleśnictwa Złotoryja przeprowadzone z PWIS pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Górski - Dyrektor RDLP w Wrocławiu
Data modyfikacji: 2018/09/26 09:27:12
Redaktor zatwierdzający: Marek Zięba
Wprowadzający: Marek Zięba