Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w e Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w e Wrocławiu, Nadleśnictwo Miękinia

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia

tel: (71) 314 00 63; (71) 314 00 64
fax: (71) 317 81 84
www: www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia
e-mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
Nadleśniczy mgr inż. Waldemar Zaremba

Biuro Nadleśnictwa Miękinia

czynne jest w godzinach:

poniedziałek - piątek: 7.00 : 15.00

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY "Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na administratora danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE(RODO) informujemy, że:" Administrator danych: NADLEŚNICTWO MIĘKINIA Dane kontaktowe: "Może Pani/Pan skontaktować się z nami w następujący sposób: listownie na adres: ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia poprzez adres email: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl, telefonicznie: 71 3140063 Do dnia 31.08.2018r. posiadamy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia - przez e-mail: aneta.kubiak@wroclaw.lasy.gov.pl" Podstawa prawna przetwarzania danych: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem Cele przetwarzania danych: Nawiązanie i przebieg procesu zatrudnienia, obsługa klientów kontrahentów i petentów, wypełnianie działań ustawowych i statutowych, archiwizacja, realizacja umów, wypełnienie zadań powierzonych, rozpatrywanie skarg i wniosków, załatwianie spraw codziennych, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu i ochrona mienia Odbiorcy danych: Jednostki nadrzędne, podmioty upoważnione przepisami prawa, podmioty upoważnione za Pani/Pana zgodą, Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Okres przechowywania: Dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującą instrukcją kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Prawa osoby, której dane dotyczą "Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Panu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. " Realizacja wymogu ustawowego / umownego / zawarcia umowy podanie danych jest wymogiem ustawowym / w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podania danych w celu w nim opisanym. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Nadleśnictwo zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Nadleśnictwo nie zawrze umowy lub nie wykonana transakcji lub czynności. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: W związku z funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Profilowanie: Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu

Siedziba Nadleśnictwa Miękinia

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2018/05/28 11:48:58
Redaktor zatwierdzający: Bartłomiej Łaski
Wprowadzający: Bartłomiej Łaski