Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Ruszów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Ruszów >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

Skarb Państwa
PGL Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Ruszów
ul. Leśna 2
59-950 Ruszów

Poniżej znajdują się wykazy obowiązujących Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów. 
Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Ruszów, udostępniana jest na wniosek. Treść Zarządzeń i Decyzji udostępniana jest na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

 

 Wykaz zarządzeń i decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów w roku 2018

Nr zarządzenia

Data wydania

Temat

Symbol

1/2018

02.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Ruszów w 2018 roku.

N.0210.1.2018

2/2018

02.01.2018 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 31.12.2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Ruszów i powołania Komisji Socjalnej.

N.0210.02.2018

3/2018

04.01.2018 r.

w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich na pniu.

N.0210.3.2018

4/2018

04.01.2018 r.

w sprawie pozostawiania kęp niepielęgnowanego drzewostanu na powierzchniach trzebieżowych.

N.0210.4.2018

4-1/2018

15.01.2018 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 87/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.4-1.2018

5/2018

15.01.2018 r.

w sprawie zasad sprzedaży surowca drzewnego w Nadlesnictwie Ruszów w 2018 r.

N.0210.5.2018

6/2018

15.01.2018 r.

w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 21 grudnia 2017 r. Zn. spr. N.0210.15.2017 dot. zasad gospodarowania taborem pojazdów samochodowych osobowych, osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Ruszów.

N.0210.6.2018

7/2018

01.03.2018 r.

W sprawie regulaminu udzielania zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.7.2018

8/2018

26.03.2018 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 7/2018z dn.01.03.2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.8.2018

9/2018

29.03.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania taborem pojazdów samochodowych osobowych, osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.0.2018

10/2018

29.03.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny i fizycznej likwidacji składników majątkowych Nadleśnictwa Ruszów

N.0210.10.2018

11/2018

16.04.2018 r.

W sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej

N.0210.16.2018

12/2018

19.04.2018 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2017 z dn 21.12.2017 r. w sprawie zasad gospodarowania taborem pojazdów samochodowych osobowych, osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.12.2018

13/2018

04.05.2018 r.

W sprawie dobrych praktyk w gospodarce leśnej

N.0210.13.2018

14/2018

17.05.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w przypadku wystąpienia zdarzeń powstałych  w wyniku przestępstw i wykroczeń z tytułu kradzieży lub zniszczenia składników majątkowych Nadleśnictwa Ruszów

N.0210.14.2018

15/2018

17.05.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania taborem pojazdów samochodowych  osobowych, osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.15.2018

16/2018

24.05.2018 r.

W sprawie planu finansowo – gospodarczego na rok 2018 rok.

N.0210.16.2018

17/2018

24.05.2018 r.

W sprawie wprowadzenia planu zabezpieczenia obiektu

N.0210.17.2018

19/2018

25.05.2018 r.

w sprawie pozostawiania kęp niepielęgnowanego drzewostanu na powierzchniach trzebieżowych

N.0210.19.2018

20/2018

25.05.2018 r.

w sprawie zasad sporządzania szacunków brakarskich drzew na pniu

N.0210.20.2018

21/2018

25.06.2018 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Ruszów w 2018 r.

N.0210.21.2018

22/2018

27.06.2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 6/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 21 grudnia 2017 r. Zn. spr. N.0210.15.2017 dot. zasad gospodarowania taborem pojazdów samochodowych osobowych, osobowo- terenowych oraz zasad wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych w Nadleśnictwie Ruszów.

N.0210.22.2018

23/2018

02.07.2018 r.

W sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej

N.0210.23.2018

24/2018

02.07.2018 r.

W sprawie wprowadzenia do stosowania zasad ustalenia wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

N.0210.24.2018

25/2018

18.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w zakresie ewidencji ilościowej i jakościowej urządzeń łowieckich – pułapki żywołowne na drapieżniki skrzydlate, będące składnikami majątkowymi Nadleśnictwa Ruszów

 

 

N.0210.25.2018

26/2018

30.07.2018 r.

W sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej

N.0210.26.2018

27/2018

30.07.2018 r.

Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Ruszów w 2018 r.

N.0210.27.2018

31/2018 15.10.2018 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Nadleśnictwa Ruszów w 2018 r. N.0210.31.2018
32/2018 22.10.2018 r.

w sprawie obsługi elektronicznych skrzynek podawczych (ESP) w systemie ePUAP funkcjonujących w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.32.2018

Nr decyzji

Data wydania

Temat

Symbol

1/2018

04.01.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia odwołania złożonego przez PPHU "LAS-POL" Karol Szajwaj od wyników przetargu w PL-D na sprzedaż drewna na 2018 rok.

N.0210.1.2018

2/2018

08.01.2018 r.

w sprawie cen detalicznych drewna w 2018 roku.

N.0210.2.2018

3/2018

09.01.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na modernizację dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych położonych na terenie Nadleśnictwa Ruszów”

N.0210.3.2018

4/2018

15.01.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur związanych ze sprzedażą drewna, faszyny i pędów borówki.

N.0210.4.2018

5/2018

15.01.2018 r.

w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Nadleśnictwa Ruszów

N.0210.5.2018

6/2018

15.01.2018 r.

w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pn.: "Spotkanie integracyjne"

N.0210.6.2018

7/2018

22.02.2018 r.

w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów- Obręb Polana

N.0210.7.2018

8/2017

23.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w związku z ogłoszonym naborem na stanowiska referenta ds. leśnych w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.8.2018

10/2018

23.02.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Usługi związane z gospodarką łowiecką na terenie OHZ W Nadleśnictwie Ruszów w 2018 roku.”

N.0210.10.2018

11/2018

08.03.2018 r.

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.11.2018

12/2018

15.03.2018 r.

W sprawie wprowadzenia do stosowania stawek czynszu za korzystanie z budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków gospodarczych przynależnych do mieszkań wynajmowanych i udostępnianych bezpłatnie na cele mieszkaniowe.

N.0210.12.2018

13/2018

15.03.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań w użytkach zielonych uszkodzonych przez dziki

N.0210.13.2018

14/2018

15.03.2018

W SPRAWIE PRZEKAZANIA – PRZEJĘCIA Leśnictwa Łowieckiego na czas urlopu wypoczynkowego Leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.14.2018

15/2018

15.03.2018 r.

W sprawie przekazania i przejęcia majątku i dokumentów  Nadleśnictwa Ruszów będących na stanie referenta ds. leśnych – Dominika Miarki w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w drodze wypowiedzenia.

N.0210.15.2018

16/2018

15.03.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Działania związane z ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2018 roku", realizowane w ramach "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS.02.04.00-00-0200/16-00)

N.0210.16.2018

17/2018

20.03.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.;” Usługa ochrony mienia podczas agrolotniczego zwalczania szkodliwych owadów”.

N.0210.17.2018

18/2018

27.03.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.;”Świadczenie usług sprzętem koparko-ładowarką wraz z obsługą operatorską”.

N.0210.18.2018

19/2018

03.04.2018 r.

zmieniająca Decyzje Nr 62/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa

do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

N.0210.19.2018

20/2018

05.04.2018 r.

w sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Łowieckiego w związku z powrotem

do pracy z urlopu wypoczynkowego Leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Ruszów

N.0210.20.2018

21/2018

9.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Monitoring genetyczny i weterynaryjny kuraków leśnych wsiedlanych na terenie Nadleśnictwa Ruszów ”, realizowanego w ramach projektów:

1) Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest ) oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ mr LIFE 11NAT/PL/428 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej udzielonej na podstawie stosownej umowy o nr LIFE11 NAT/PL/428 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na podstawie umowy o nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2)„Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego;

3) „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020        ( POIS.02.04.00-00-0200/16-00) oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

N.0210.21.2018

22/2018

13.04.2018 r.

W sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów – Obręb Polana.

N.0210.22.2018

23/2018

13.04.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczącej samowoli budowlanych znajdujących się na gruntach Nadleśnictwa Ruszów.

N.0210.23.2018

24/2018

16.04.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Redukcja liczebności  ssaków drapieżnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Ruszów” realizowanego w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków własnych PGL LP.”

N.0210.24.2018

25/2018

27.04.2018 r.

w sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Jagodzin na czas  trwania wyjazdu służbowego do Szwecji Leśniczego Leśnictwa Jagodzin w Nadleśnictwie Ruszów

na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku wyjazdowego Nr 41/2018

N.0210.25.2018

26/2018

27.04.2018 r.

w sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Łowieckiego na czas  trwania wyjazdu służbowego do Szwecji Leśniczego Leśnictwa Łowieckiego w Nadleśnictwie Ruszów

na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku wyjazdowego Nr 41/2018

N.0210.26.2018

27/2018

27.04.2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dostawa nadajników telemetrycznych - wraz ze świadczeniem usług dostępu do systemu nadzoru telemetrycznego”, realizowanego w ramach projektów:

1) Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest ) oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ mr LIFE 11NAT/PL/428 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej udzielonej na podstawie stosownej umowy o nr LIFE11 NAT/PL/428 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na podstawie umowy o nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2)„Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego;

N.021.27.2018

28/2018

27.04.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dzierżawionych obiektów przez Gospodarstwo Rybackie „Maśluk” Spółka z o.o. ul. Aleja Pokoju 8  69 – 220 Ośno Lubuskie

N.0210.28.2018

29/2018

27.04.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych , pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadań biorących udział w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0005/16-00” Zadania realizowane w ramach „ Kompleksowy projekt adaptacji  lasów i leśnictwa do zmian klimat – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

N.0210.29.2018

30/2018

18.05.2018 r.

w sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Jagodzin  w związku z powrotem

z wyjazdu służbowego Leśniczego Leśnictwa Jagodzin w Nadleśnictwie Ruszów na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku wyjazdowego Nr 41/2018

N.0210.30.2018

31/2018

18.05.2018 r.

w sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Łowieckiego w związku  z powrotem

z wyjazdu służbowego Leśniczego Leśnictwa Łowieckiego w Nadleśnictwie Ruszów

na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku wyjazdowego Nr 41/2018

N.0210.31.2018

32/2018

21.05.2018 r.

W sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów

N.0210.32.2018

34/2018

25.05.2018 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru zlecenia prac w zakresie pozyskania i zrywki drewna.

N.0210.34.2018

35/2018

28.05.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę żwiru, piasku i kamienia.

N.0210.35.2018

36/2018

30.05.2018 r.

w sprawie wycofania aukci nr 1322180358 oraz 1322180359 z portalu e-drewno.

N.0210.362018

37/2018

30.05.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dostawa nadajników telemetrycznych - wraz ze świadczeniem usług dostępu do systemu nadzoru telemetrycznego”, realizowanego w ramach projektów:

1) Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest ) oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ mr LIFE 11NAT/PL/428 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej udzielonej na podstawie stosownej umowy o nr LIFE11 NAT/PL/428 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na podstawie umowy o nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2)„Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego

N.0210.37.2018

38/2018

13.06.2018 r.

W sprawie udziału pracowników Nadleśnictwa Ruszów w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej edukacyjno – integracyjnej o nazwie własnej „ Regionalna Narada Leśników w ramach Regionalnego Dnia Leśnika , połączona z obchodami 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz VII Dolnośląską Pielgrzymką Leśników”.

N.0210.38.2018

39/2018

13.06.2018 r.

W sprawie udziału pracowników Nadleśnictwa Ruszów w wielofunkcyjnej imprezie rekreacyjno-sportowej pod nazwą „Szkolenie dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych RDLP  w Szczecinku oraz RDLP WE Wrocławiu – Luboradza, 18 -22 czerwca 2018”

N.0210.39.2018

40/2018

13.06.2018 r.

W sprawie udziału pracowników Nadleśnictwa Ruszów w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej o nazwie własnej „Zawody strzeleckie leśników w konkurencjach myśliwskich o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.”

N.0210.40.2018

41/2018

18.06.2018 r.

w sprawie wycofania aukcji nr 1322180361 oraz 1322180362 z portalu e-drewno.

N.0210.41.2018

42/2018

18.06.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawów komputerowych.”

N.0210.42.2018

44/2018

26.06.2018 r.

W sprawie przekazania i przejęcia agend Leśnictwa Toporów.

N.0210.44.2018

45/2018

 

26.06.2018 r.

W sprawie przekazania i przejęcia środków trwałych i licencji będących na stanie Specjalisty ds. monitoringu głuszców w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

N.0210.45.2018

47/2018

02.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wydzielonej przez Wykonawcę „Usług archiwizacyjnych” dokumentacji niearchiwalnej /kat.B/, zgromadzonej w składnicy Akt Nadleśnictwa Ruszów, której okres przechowywania już minął.

N.0210.47.2018

48/2018

09.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Bieżące utrzymanie budynku biurowo – administracyjnego Nadleśnictwa Ruszów”

N.0210.48.2018

49/2018

10.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Odkrzaczanie terenów otwartych”

N.0210.49.2018

50/2018

11.07.2018 r.

Zmieniająca Decyzję Nr 62/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 27.12.20166 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn.: „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasu.”

N.0210.50.2018

51/2018

16.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie opracowania dotyczącego migracji kuraków leśnych, wsiedlonych na terenie Nadleśnictwa Ruszów, na podstawie wykonywanych pomiarów telemetrycznych i obserwacji bezpośredniej" realizowanego w ramach:

1. "Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Panstwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

2. Projektu "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" finansowanego ze śrosków Funduszu Leśnego.

N.0210.51.2018

52/2018

16.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Monitoring genetyczny cietrzewi wsiedlanych na terenie Nadleśnictwa Ruszów" realizowanego w ramach projektu "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" finansowanego ze śrosków Funduszu Leśnego.

N.0210.52.2018

53/2018

17.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów miejsc wypoczynku, rekreacji i edukacji zlokalizowanych na gruntach Nadleśnictwa Ruszów w zakresie określonym w piśmie OE.715.1.16.2018  z dnia 21.06.2018 r.

N.0210.53.2018

54/2018

23.07.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedur związanych ze sprzedażą drewna, faszyny i pędów borówki

N.0210.54.2018

55/2018

23.07.2018 r.

W sprawie jednostronnego przejęcia stanowiska i majątku Nadleśnictwa , będącego na stanie Zastępcy Nadleśniczego.

N.0210.55.2018

56/2018

23.07.2018 r.

Zmieniająca Decyzję Nr 35/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę żwiru, piasku i kamienia.

N.0210.56.2018

57/2018

25.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Redukcja liczebności ssaków drapieżnych na terenie obwodu nr 74, dzierżawionego przez Koło Łowieckie :Ostoja”, realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

N.0210.57.2018

58/2018

25.07.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dokarmianie kuraków leśnych oraz bieżąca konserwacja urządzeń poza okresem adaptacji ptaków”, realizowanego w ramach projektów:1) Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 (POIS.02.04.00-00-00200/16-00) oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

2) „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego.

N.0210.58.2018

59/2018

26.07.2018 r.

W sprawie wyznaczenia członka zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 15/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 31.08.2015 r.

N.0210.59.2018

60/2018

26.07.2018 r.

Zmieniająca Decyzję Nr 29/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 27.04.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, pełnienia nadzoru autorskiego oraz wykonywanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla zadań biorących udział w ramach projektu POIS.02.01.00-00-0005/16-00”. Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu  - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

N.0210.60.2018

61/2018

01.08.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa młodocianych osobników głuszca” realizowanego w ramach ”Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

N.0210.61.2018

62/2018

01.08.2018 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup paliwa.

N.0210.62.2018

63/2018

01.08.2018 r.

Zmieniająca Decyzje Nr 61/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn.:”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na trenach nizinnych”.

N.0210.63.2018

64/2018

07.08.2018 r.

W sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Łowieckiego na czas urlopu wypoczynkowego Leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Ruszów.

N.0210.64.2018

65/2018

09.08.2018 r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowej”.

N.0210.65.2018

65a/2018

13.08.2018 r.

W sprawie zmiany zespołu przyjmującego od dnia 13.08.2018 r. do 03.09.2018 r., którego zadaniem jest ocena przyjmowanych do ewidencji składników majątku trwałego w Nadleśnictwie Ruszów.

N.0210.65a.2018

66/2018

24.08.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn.: „Dostawa paliwa.”

N.0210.66.2018

67/2018

24.08.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie (malowanie pomieszczeń) budynku biurowo – administracyjnego Nadleśnictwa Ruszów”.

N.0210.67.2018

67 A/2018

24.08.2018 r.

W sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pn.: „Spławikowe zawody wędkarskie o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów”.

N.0210.67A.2018

68/2018

24.08.2018 r.

W sprawie jednostronnego przekazania i przejęcia majątku i dokumentów Nadleśnictwa Ruszów będących na stanie kierownika ds. transportu – Pana Józefa Mesjasz w związku z odejściem na emeryturę.

N.021.68.2018

69/2018

30.08.2018

W sprawie przekazania – przejęcia Leśnictwa Łowieckiego w związku z powrotem z urlopu wypoczynkowego Leśniczego ds. łowieckich w Nadleśnictwie Ruszów.

N.0210.69.2018

70/2018

30.08.2018 r.

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Dostawa paliwa”.

N.0210.70.2018

71/2018

10.09.2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: „Dokarmianie głuszców oraz bieżące konserwacje urządzeń poza okresem adaptacji”  realizowanego w ramach  „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

N.0210.71.2018

72/2018

10.09.2018 r.

w sprawie zaliczenia stażu kandydackiego do Polskiego Związku Łowieckiego

na terenie OHZ LP (obwód nr 73 w zarządzie Nadleśnictwa Ruszów) niezbędnego do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

N.0210.72.2018

73/2018 21.09.2018 r. W sprawie poziomu cen bazowych w procedurze podstawowej i otwartej w Portalu Leśno-Drzewnym na 2019 rok N.0210.73.2018
74/2018
26.09.2018 r.

w sprawie udziału pracowników  Nadleśnictwa Ruszów w imprezie pracowniczej

 pn.: „Regionalne Zawody Wędkarskie  o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu”
N.0210.74.2018

79/2018

09.10.2018 r.

w sprawie jednostronnego przekazania obowiązków i przejęcia majątku oraz dokumentów Nadleśnictwa Ruszów będących na stanie Starszego specjalisty ds. ochrony lasu- Pana Witolda Winkler w związku z odejściem na rentę.

N.0210.79.2018

80/2018