Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocław, Nadleśnictwo Szklarska Poręba

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocław, Nadleśnictwo Szklarska Poręba >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Szklarska Poręba, dnia 10.09.2018
Znak sprawy: NP.1100.7.2018
 
 
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Nadleśnictwie Szklarska Poręba
 
 
Stanowisko: Specjalista ds. stanu posiadania
 
 
Wymagania niezbędne:
1.      wykształcenie wyższe leśne i 2 lata pracy lub średnie leśne i 4 lata pracy
2.      obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat,
3.      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4.      niekaralność za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
5.      ukończony staż zawodowy zakończony zdanym egzaminem,
6.      zdany egzamin do Służby Leśnej.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      umiejętność obsługi SILP i SILPWEB w zakresie dotyczącym stanowiska specjalisty ds. stanu posiadania,
2.      gotowość zamieszkania w miejscu umożliwiającym wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych,
3.      znajomość prawa zamówień publicznych,

 Oczekiwane umiejętności i predyspozycje:

1.      umiejętność dobrej organizacji pracy,
2.      umiejętność pracy w zespole,
3.      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych w tym pracy pod presją czasu,
4.      sumienność, dokładność staranność, odpowiedzialność, systematyczność i terminowość, komunikatywność,
5.      znajomość technik GIS,
6.      znajomość leśnej mapy numerycznej
 
Zadania ogólne dla stanowiska specjalisty ds. stanu posiadania:
  1. Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących stanowiska pracy.
  2. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianami w obrocie zewnętrznym i wewnętrznym gruntami nadleśnictwa: w szczególności prowadzenie rejestru gruntów nadleśnictwa, czuwanie nad jego zgodnością z danymi w Powszechnej Ewidencji gruntów i Budynków oraz w Księgach Wieczystych:
  • wydzierżawianiem gruntów,
  • przygotowaniem danych wyjściowych do deklaracji podatków: leśnego, rolnego i od            nieruchomości
  1. Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z prawem zamówień publicznych z zakresu urządzania lasu w tym geodezji 
Wymagane dokumenty:
1.      list motywacyjny,
2.      cv z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu do kontaktu,
3.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
4.      oświadczenie, że kandydat nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek,
5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 6.      oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy uniemożliwiającym mu zatrudnienie w nadleśnictwie w wymiarze pełnego etatu.
Dokumenty sporządzone przez kandydata winny być podpisane czytelnie imieniem  i nazwiskiem. W przypadku braku podpisu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Termin i miejsce składania ofert:
1.      Dokumenty należy składać w terminie do 25 września 2018 roku osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba oraz pocztą elektroniczną na adres szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl
2.      W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu a nie data stempla pocztowego, dokumenty, które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane.
3.      Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. stanu posiadania”, w lewym górnym rogu należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.
4.      Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną telefonicznie powiadomieni o jej terminie.
 
Dodatkowe informacje:
1.      Oferujemy dobre warunki pracy, umowę o pracę, możliwość rozwoju i szkoleń.
2.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.
3.      Dokumenty można odebrać w terminie do31 października 2018 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
4.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba nie zapewnia mieszkania.
5.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
6.      Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyn.
7.     Kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną zobowiązany jest do okazania: kserokopii świadectw pracy, kserokopii dyplomów potwierdzających wykształcenie        i dodatkowe informacje.
 
Plik do pobrania

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Szklarska Poręba 14.07.2017r.

Informacja z otwarcia ofert na  Wykonanie kontroli budowlanej budynków i budowli w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

W dniu 14.07.2017r o godz. 1015 ustalonym jako termin otwarcia ofert dla zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia nie podlegającego PZP na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie kontroli budowlanej budynków i budowli w Nadleśnictwie Szklarska Poręba”
Zamawiający Nadleśnictwo Szklarska Poręba, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:
1. Przewodniczący - Jerzy Sapiela
2. Sekretarz - Krystyna Sędziak
3. Członek - Barbara Pasiek
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym jak wyżej. Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 58-580 Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego nr 6.
Do upływu terminu składania ofert (14.07.2017 r. godz.10⁰⁰)

Plik z otwarcia do pobrania poniżej

Plik do pobrania

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Szklarska Poręba, dnia 07.07.2017r.

Znak spr: DAG.270.2.2017.SB

 

                                   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                                   Zgodnie  z  art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

z  dnia  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.  Nr 113,  poz. 2164 z 2016r. poz.831,996 oraz 1020 ze zm.) Zamawiający   Nadleśnictwo Szklarska Poręba z siedzibą przy ul. Krasińskiego nr 6 w Szklarskiej Porębie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania  p.n.  

 „Plac i droga przy budynku biurowym Nadleśnictwa Szklarska Poręba w Szklarskiej Porębie ul. Krasińskiego 6”

 

przeprowadzonym  w  trybie art.4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  najkorzystniejszą ofertę    o  najniższej  cenie  złożyła  firma:

Konsorcjum:

Lider Konsorcium

1/ Janina Zimmer

     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DORADO”

     58-508 Jelenia Góra – Łomnica

     ul. Karkonoska 99

Uczestnik Konsorcium

2/ Marek Zimmer

     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO”

     58-508 Jelenia Góra – Łomnica

     Ul. Klonowica 5

 

Plik do pobrania

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

  

    Szklarska Poręba, dnia 12.05.2016

DGL.7400.2.2016.ZZ

                 Ogłoszenie o wyniku przetargu

Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że w dniu 12.05.2016 roku w siedzibie Nadleśnictwa

przy ul. Krasińskiego 6, został rozstrzygnięty pisemny przetarg nieograniczony  na dzierżawę

użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie

Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Do dnia 22.04.2016 do godz.1000 zostało złożonych dziewięć ofert.

Odrzucono cztery ofert  złożone przez oferentów Jarosława Chruściela, Łukasza Pojaska, 

Andrzeja Pojaska oraz Roksany Pojasek.

Podstawą prawną odrzucenia ofert jest pkt  16 i 19 a  regulaminu. Oferty złożone przez wymienione

osoby co do istoty nie zostały podtrzymane , gdyż  pismami z dnia 03.05.2016r oferenci 

oczekują sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zmierzając do uznania przez Nadleśnictwo,

że oferty zawierają stawki czynszu inne  niż wymienione bezpośrednio w ofertach. 

Brak jest podstaw prawnych do uznania, że oferenci dopuścili się oczywistej omyłki pisarskiej.

Tym samym należy uznać, że oferenci złożyli  nowe oferty po terminie, czyli zachodzi podstawa

prawna do ich odrzucenia  zgodnie z pkt  16 i 19 a  regulaminu. Ewentualnie możliwe jest uznanie,

że oferty budzą wątpliwości a złożone wyjaśnienia doprowadziły do uznania ich za nowo złożone

( pkt 19 b regulaminu).

     

               W wyniku zakończonego postępowania przetargowego na oferowane przez Nadleśnictwo grunty rolne 

wyłoniono następujących dzierżawców według poniższego zestawienia:

do pobrania druk pdf

 

                                                                                               podpisała Nadleśniczy

                                                                                               Nadleśnictwa Szklarska Poręba

                                                                                                 mgr inż. Zyta Bałazy

.....................................................................................................................................................................


Zn.spr.: DGL.7400.2.2016.ZZ

 

 

 

                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej,

położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

1.     Nadleśnictwo uzyskało zgodę Dyrektora RDLP na wydzierżawienie w/w gruntów na czas nieokreślony.

2.     Zasady i warunki dzierżawy zostały podane w projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

3.     Okres planowanej dzierżawy – na czas nieokreślony.

4.     Czynsz dzierżawny za grunty ustalony zostanie na cały rok przez przyjęcie do przeliczeń średniej krajowej ceny skupu pszenicy za poprzednie półrocze,

tj. ostatnią przed dniem zawarcia umowy, ogłoszoną przez GUS. Średnia cena skupu przyjmowana będzie na podstawie komunikatu Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

5.     Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 stycznia 2016 r., średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2015 r. wyniosła 65,99 zł za 1 dt.

Podanie ceny pszenicy ma na celu umożliwienie oferentom wyliczenie wysokości czynszu właściwego dla momentu składania oferty, uwzględniającego

wysokość przyjętego w ofercie współczynnika.

6.     Przed złożeniem oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się na miejscu ze stanem zagospodarowania gruntu rolnego,

bezpośrednim otoczeniem, przewidując i uwzględniając ewentualne trudności techniczne, organizacyjne i logistyczne związane z użytkowaniem.

Osoby do kontaktu w celu przeprowadzenia ewentualnej wizji i uzyskania informacji o gruntach:

 

Lp.

Leśnictwo

Imię i nazwisko leśniczego

Telefon kontaktowy

1

Szklarska Poręba

Aleksander Orłowski

691 140 885

2

Orle

Miłosz Motaczyński

691 141 628

3

Zieleniec

Juliusz Pussak

691 141 642

4

Kamieńczyk

Radosław Zieliński

691 141 554

5

Michałowice

Bronisław Dąbek

691 141 348

6

Górzyniec

Wojciech Torbus

691 140 463

7

Szronowiec

Mieczysław Gołąb

691 141 585

8

Kamieniecka Góra

Krzysztof  Woźniakowski

691 111 317

 

 

7.      Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez oferenta, bądź uprawnionego przedstawiciela oferenta.

8.      Ofertę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

9.      Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.

10.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w wysokości 200,00 złotych w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godz. 1000.

11.    Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2,

b) dowód wniesienia wadium.

12.    Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Nie otwierać do dnia 22.04.2016 r. do godz. 1015", w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres:

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godziny 1000.

Za ofertę złożoną z zachowaniem terminu uważa się ofertę, która znajdować się będzie w sekretariacie Nadleśnictwa o godz. 1000 w dniu 22.04.2016 r.

13.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godzinie 1015 w siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba (w świetlicy).

14.    Oferty, złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą brały udziału
w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najwyższa cena – waga 100 %) z zastrzeżeniem pracowników i emerytów, którym przysługuje

deputat rolny zgodnie z zapisami §16 PUZP dla pracowników PGL LP.

16.    Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną wezwane do uzupełnienia z wyjątkiem ofert nie zawierających dowodu wniesienia wadium, które zostaną odrzucone.

17.    Oferta dla każdego adresu leśnego będzie oceniana odrębnie.

18.    Nadleśnictwo Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, nie rozstrzygnięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

19.    Ze względu na tryb postępowania odwołania nie przysługują.

20.    Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

a) nie wpłynęła żadna oferta,

b) żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej cenie wywoławczej,

c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.

21.    Przetarg przeprowadza się w przypadku, gdy wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

22.    W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

b) zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

c) oferowana stawka czynszu jest niższa od ceny wywoławczej.

23.    O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu i zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Nadleśnictwa

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_szklarska_poreba/komunikaty_i_ogloszenia.

24.    Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem

w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu na stronie internetowej Nadleśnictwa

 (http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadlszklarska poreba/komunikaty_i_ogloszenia).

25.    Informacji dotyczących niniejszego przetargu udziela Bożena Barszczak – pod numerem  telefonu (75) 717-23-32 wew. 331 w godzinach i dniach urzędowych od 700 do 1500.

26.    Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),

oraz mapy gospodarcze nadleśnictwa (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) z lokalizacją użytków rolnych według numeracji załącznika nr 1 są dostępne

na stronie internetowej Nadleśnictwa: (http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_szklarska_poreba/komunikaty_i_ogloszenia) oraz w siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

  

 

                                                                                                                                                                      Podpisała Nadleśniczy

                                                                                                                                                             Nadleśnictwa Szklarska Poręba

                                                                                                                                                                        mgr inż   Zyta Bałazy

 

  

załączniki:

ogłoszenie - do pobrania

 załączniki numer 1 - Zestawienie nieruchomości gruntowych do przetargu - do pobrania

 mapy do załącznika nr 1 do ogłoszenia - poz. 1 do 15 do pobrania

mapy do załącznika nr 1 do ogłoszenia poz. 16 do 30 - do pobrania

mapy do załącznika nr 1 do ogłoszenia poz. 31 do 45 - do pobrania

mapy do załącznika nr 1 do ogłoszenia poz. 46 do 58 - do pobrania

 

 załącznik numer 2 - druk oferty - do pobrania 

załącznik  numer 3  - Projekt umowy - do pobrania

regulamin - do pobrania

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba                                    Szklarska Poręba, 30.11.2015 r.


                                                             

                                                               OGŁOSZENIE


Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza przetarg na sprzedaż 43,60 m³ drewna rozbiórkowego po rozbiórce budynku

w Szklarskiej Porębie przy ul. Schroniskowej 2.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach do 05.12.2015 r
do godz. 10⁰⁰ w sekretariacie Nadleśnictwa Szklarska Poręba w Szklarskiej Porębie przy ul. Krasińskiego 6.
O wyborze oferty decyduje zaoferowana najwyższa cena.
Odbiór zakupionego drewna powinien nastąpić w terminie 21 dni od dnia zakupu.


                                                                                                                 ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
                                                                                                                           Jerzy Majdan
 

..................................................................................................................................

 

Znak spr: DAG.270.10.2015.SB

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

na wykonanie zadania p.n.

„Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego w Szklarskiej Porębie

przy ul. Schroniskowej 2 na działce nr 74/80, obręb 0008”

 

     Zgodnie  z  art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia  29 stycznia 2004 r.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 ze zm.)

Zamawiający   Nadleśnictwo Szklarska Poręba z siedzibą przy ul. Krasińskiego nr 6

w Szklarskiej Porębie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania  p.n. 

 „Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego w Szklarskiej Porębie przy ul. Schroniskowej 2 na działce nr 74/80, obręb 0008”

przeprowadzonym  w  trybie art.4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych,  najkorzystniejszą ofertę  

  o  najniższej  cenie  złożyła  firma:

Jerzy Nowak

Zakład Ogólnobudowlany

58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 33 B

 

 

 

Szklarska Poręba  02.11.2015r.                                                                      Nadleśniczy

                                                                                                                   Zyta Bałazy

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                             

                         OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

                                                NIEZASIEDLONEGO - PUSTOSTANU

                            

          Lasy  Państwowe  Nadleśnictwo  Szklarska  Poręba  z  siedzibą  przy  ul. Krasińskiego 6

          58 - 580  Szklarska  Poręba  zgodnie  z  art. 40a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r.

          o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1153) podaje do publicznej wiadomości

          wykaz lokali wolnych pustostanów do sprzedaży zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora

          Generalnego Lasów  Państwowych  ogłoszony w  BILP  Nr 3  (219)  w  marcu 2011 roku

          str. 23 poz. 1.

       

załącznik do    pobrania

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak spr: DAG.270.6.2015.SB

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

na wykonanie zadania p.n. „Budowa garażu w Szklarskiej Porębie ul. Kasprowicza 49”

 

Zgodnie  z  art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

z  dnia  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 ze zm.) Zamawiający   Nadleśnictwo Szklarska Poręba

z siedzibą przy ul. Krasińskiego nr 6 w Szklarskiej Porębie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania

 p.n.  „Budowa garażu jednostanowiskowego w Szklarskiej Porębie ul. Kasprowicza 49”przeprowadzonym  w  trybie art.4 pkt. 8

Prawa Zamówień Publicznych,  najkorzystniejszą ofertę    o  najniższej  cenie  złożyła  firma:

WPN Sp.zo.o.58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 150

 

 

 

                                                                                            Zastępca Nadleśniczego

                                                                                                   Jerzy Majdan

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak spr: DAG.270.7.2015.SB

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

na wykonanie zadania p.n.

„Przebudowa części poddasza budynku leśniczówki na łazienkę w Szklarskiej Porębie

ul. Kasprowicza 49”

 

     Zgodnie  z  art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

z  dnia  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 ze zm.) Zamawiający

  Nadleśnictwo Szklarska Poręba z siedzibą przy ul. Krasińskiego nr 6 w Szklarskiej Porębie informuje,

że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania  p.n.  

 „Przebudowa części poddasza budynku leśniczówki na łazienkę w Szklarskiej Porębie

ul. Kasprowicza 49” przeprowadzonym  w  trybie art.4 pkt. 8 Prawa zamówień Publicznych, 

najkorzystniejszą ofertę    o  najniższej  cenie  złożyła  firma:

 Andrzej Żurawski Zakład Usługowo-Handlowy „ROOSBUD”

59-550 Wojcieszów ul. Kościelna 1a

 

 

 

 

                                                                                            Zastępca Nadleśniczego

                                                                                                   Jerzy Majdan

 

 

                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach naboru w Nadleśnictwie Szklarska Poręba  na stanowisko

                                                                Podleśniczy 

 

 

 

 

 

Pani Agnieszka Kondracka  uzyskała najwyższą ocenę  oraz wykazała się znajomością technik GIS.

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Nadleśnictwo   Szklarska   Poręba   z  siedzibą  przy   ul.  Krasińskiego  6

           58-580   Szklarska  Poręba   informuje   o   zamiarze  zbycia   w  trybie  art. 40  a  ustawy 

           z  dnia 28 września 1991 r   o lasach   ( Dz. U.  Nr 12   poz. 59 z 2011 roku  z  późn.  zm.)

           nieruchomości  zgodnie z poniższym  wykazem,  który  został  opublikowany w BILP nr 5: 

  

           

             WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI NIEZASIEDLONYMI

                   NADLEŚNICTWA SZKLARSKA PORĘBA   PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

                           DLA UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW I BYŁYCH PRACOWNIKÓW

                                                  w trybie art. 40 a ustawy  o  lasach

Nazwa obrębu ewidencyjnego

Gmina

Adres nieruchomości

Numer ewidencyjny działki

Numer KW

Pow. działki  (m²)

Rodzaj zabudowy i sposób zagospodarowania

 

Antoniów

Stara Kamienica

Antoniów 74

58-512 Stara Kamienica

 

 

441-2

JG1J-00042917-5

898

 

Budynek mieszkalno-gospodarczy, jednorodzinny, pustostan, wraz z dwoma budynkami gospodarczymi

 

Piechowice 0003

Piechowice

ul. Słoneczna 1

58-573 Piechowice

 

363/1

JG1J/00051347/4

1072

 

Budynek mieszkano-gospodarczy,

Jednorodzinny, pustostan wraz z budynkiem gospodarczym

 

                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                                              z upoważnienia

                                                                                                                      DYREKTORA GENERALNEO

                                                                                                                        LASÓW PAŃSTWOWYCH

                                                                                                                      mgr inż. Wiesław Krzewina

                                                                                                                      ZASTĘPCA  DS.  STRATEGII,

             Warszawa, 22 kwietnia 2015 r                                                   ORGANIZACJI  I  ROZWOJU        

                                   

       

 

                                 Uprawnieni   pracownicy   i  byli   pracownicy  Lasów   Państwowych   mają 

           prawo    zgłosić   do  Nadleśnictwa   Szklarska  Poręba   zamiar   nabycia  wymienionych

           nieruchomości zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z dnia 1 października

           2013 r  Dz. U. poz. 1206, w formie pisemnego wniosku, w terminie do dnia 3 lipca 2015 r.

 

           Szczegółowe    informacje   o   zasadach   i   trybie   sprzedaży    nieruchomości   można

           uzyskać  w  biurze Nadleśnictwa Szklarska Poręba,  pokój  nr  12.

 

          

           Szklarska Poręba, 02 czerwca 2015 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szklarska Poręba, 01.06.2015r        

 

 

                         Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że w wyniku zapytania

      cenowego   na   zakup  i  dostawę  materiałów   biurowych   oraz   materiałów  

      eksploatacyjnych  do  drukarek  i  urządzeń   wielofunkcyjnych  w  roku  2015,

      w dniu  27 maja 2015 roku  do  realizacji   wybrano  ofertę   firmy   NETPRINT

      Spółka Cywilna Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, z siedzibą 32-500 Oświęcim  

      przy ul. Unii  Europejskiej 10.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
               

          Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone

                          na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

2.       Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 3 miesiące od dnia podpisania umowy

            (określić czas realizacji zamówienia)

3.       Kryteria oceny i wyboru ofert : -cena 70 %

                                                -termin wykonania 20%

                                                -okres gwarancji 10%

                                                                          (wskazać jakie)-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.       Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

(np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

         - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają

           obowiązek ich posiadania,

          -posiadają wiedzę i doświadczenie,

         

 

        -spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,7.Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza

             się pracownika merytorycznego w osobie : Jerzy Sapiela, Grażyna Oliwa

Wykonawca winien oświadczyć, że:

-spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo   zamówień publicznych,

-oraz że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania

a ponad to spełniają niżej wymienione warunki

-jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

   zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (na potwierdzenie kopia polisy ubezpieczeniowej)

- osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia jeżeli

 ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień

(na potwierdzenie kopia uprawnień budowlanych wraz z wpisem do izby inżynierów)

            -w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- 

     w tym okresie, wykonali min 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym

     stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości min. 50.000,00 zł brutto każde, a roboty te zostały wykonane zgodnie

    z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (na potwierdzenie  wykaz robót z informacją o wartości

   całkowitej, miejscu wykonania robót, nazwą zleceniodawcy i czasie realizacji)

5.       Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej,

 podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: Oferta na: Budowa garażu jednostanowiskowego

 w Szklarskiej Porębie ul. Kasprowicza 49”

(nazwa zadania)

6.       Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 27.05. 2015 roku, do godziny 10,00 w sekretariacie

Zamawiającego przy ul. Krasińskiego 6 w Szklarskiej Porębie osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

 

              Nadleśniczy                                                                                    

Zyta Bałazy

          Do pobrania dokumenty:

 

 

- Projekt pobierz

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone

                        na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

1.      Zamawiający :Nadleśnictwo Szklarska Poręba   58-580 Szklarska Poręba   ul. Krasińskiego 6

 

     (nazwa i adres Zamawiającego)

 

       zaprasza do złożenia oferty na :

 

Przedmiot zamówienia:  Przebudowa części poddasza budynku leśniczówki na łazienkę w Szklarskiej Porębie  

 

ul. Kasprowicza 49 zgodnie z załączonym projektem, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną

 

       (nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 

 

 

2.      Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 2 miesiące od dnia podpisania umowy

     (określić czas realizacji zamówienia)

 

 

3.      Kryteria oceny i wyboru ofert : -cena 70 %

 

                                                -termin wykonania 20%

 

                                                -okres gwarancji 10%

                                                            (wskazać jakie)

 

 

4.      Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

 

(np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

           - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy

 

             prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

          -posiadają wiedzę i doświadczenie,

 

-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

 

-spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

Wykonawca winien oświadczyć, że:

 

-spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych,

 

-oraz że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego

 

  postępowania

 

a ponad to spełniają niżej wymienione warunki

 

-jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej

 

z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (na potwierdzenie kopia polisy ubezpieczeniowej)

 

- osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia

 

jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień

 

(na potwierdzenie kopia uprawnień budowlanych wraz z wpisem do izby inżynierów)

 

            -w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia

 

           działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min 2 zadania, odpowiadające  swoim rodzajem

 

           i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości min. 25.000,00 zł brutto

 

          każde, a roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone

 

         ( na potwierdzenie  wykaz robót z informacją o wartości całkowitej, miejscu wykonania robót, nazwą        

 

         zleceniodawcy i czasie realizacji)

 

 

 

5.      Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej,

 

     podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację: Oferta na : Przebudowa części poddasza budynku

 

      leśniczówki na łazienkę w Szklarskiej Porębie ul. Kasprowicza 49”

 

nazwa zadania)

 

 

 

6.      Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2015  roku, do godziny 10,00

 

     w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Krasińskiego 6 w Szklarskiej Porębie osobiście, faksem,

 

     pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

 

 

 

7.      Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w  osobie

 

      Jerzy Sapiela, Grażyna Oliwa.

 

                    Nadleśniczy                                                                                      

                                                                                                     Zyta Bałazy

 

 Do pobrania dokumenty:

       - Opis pobierz

 

 -   Projekt pobierz

 

- STWiOR pobierz

 

- Umowa - druk pobierz

 

- Zabezpieczenie należytego wykonania pobierz

 

- Przedmiar pobierz

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 

1.        Zamawiający:   Nadleśnictwo  Szklarska  Poręba z  siedzibą przy ul. Krasińskiego 6  58-580 Szklarskiej Porębie,   

zaprasza  do  złożenia oferty  na  zadanie  pod  nazwą :  

  Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do    drukarek    i  urządzeń  wielofunkcyjnych  w  roku  2015.   

2.     Przedmiot zamówienia:  przedmiotem zamówienia jest  zakup i sukcesywna dostawa do siedziby  Zamawiającego  materiałów  biurowych 

oraz  materiałów eksploatacyjnych do drukarek  i urządzeń wielofunkcyjnych.  Zamawiane materiały winny być fabrycznie nowe,  tonery i  tusze

oryginalne, nie regenerowane i zalecane przez producenta sprzętu; dostarczane partiami, stosownie     

do potrzeb do dnia 31.12.2015r na koszt Wykonawcy, w terminie 24 godzin od momentu  złożenia zamówienia,  w dniach  pracy Zamawiającego.  

      3.     Termin realizacji zamówienia :  od dnia zawarcia umowy  do  dnia   31.12.2015 roku.

4.     Kryteria oceny i wyboru ofert :     cena    -    100 %  wagi. 

5.     Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego :

Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia, posiadać

odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia oraz odpowiednią zdolność finansową.  

6.     Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę

i adres Zamawiającego oraz adnotację:   „Oferta na zadanie pod nazwą  Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz  materiałów eksploatacyjnych

do drukarek i urządzeń  wielofunkcyjnych  w  roku 2015 ” .

 

Do oferty  należy załączyć :

         -  aktualny na dzień składania ofert dokument   ( wystawiony nie wcześniej, niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)  dopuszczający 

Wykonawcę  do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie - dotyczy to każdego z nich.

              -    pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki

Cywilnej lub uczestników konsorcjum ;  pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,

 -   oświadczenie Wykonawcy stanowiące  załącznik  nr  2,

-   wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie lat  2013 – 2014  i  I  kwartał  2015 r   stanowiący zał. nr 3,

 -   referencje wystawione przez  Zamawiających  z sektora publicznego  (wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),  

                 -   oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości dostarczonych materiałów biurowych, tonerów i tuszy,

                  -   wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz  z  załącznikami  poświadczony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

7.     Miejsce i termin złożenia ofert:ofertę należy złożyć do dnia 22.05. 2015 roku, do godziny 9⁰⁰  w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Krasińskiego 6

w Szklarskiej Porębie  osobiście,   pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

      8.     Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego   w osobie :  

Barbara Pasiek  specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych.

 

 

                                                                                                   NADLEŚNICZY

 

                                                                                                         Zyta Bałazy          


 

do pobrania dokumenty:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz

Oświadczenie wykonawcy         pobierz

Wykaz wykonanych głównych dostaw pobierz

Projekt  umowy pobierz

Formularz ofertowy  pobierz

 


 

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                               Szklarska Poręba, dnia 05.05.2015

Znak sprawy: NP.1101.3.2015

 
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w

Nadleśnictwie Szklarska Poręba

 

Stanowisko: Podleśniczy

 

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne,

2.      obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat,

3.      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4.      niekaralność za przestępstwa popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek,

5.      ukończony staż zawodowy zakończony zdanym egzaminem,

6.      posiadanie prawa jazdy min. kat. B.

  

 

Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość obsługi rejestratora leśniczego i jego urządzeń peryferyjnych,

2.      umiejętność obsługi strony  portalu leśniczego w zakresie dotyczącym stanowiska podleśniczego,

3.      gotowość używania pojazdu prywatnego do celów służbowych,

4.      gotowość zamieszkania w miejscu umożliwiającym wywiązywanie się z obowiązków pracowniczych.

 

Oczekiwane umiejętności i predyspozycje:

1.      umiejętność  dobrej organizacji pracy,

2.      umiejętność pracy w zespole,

3.      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych w tym pracy pod presją czasu,

4.      sumienność, dokładność i staranność, odpowiedzialność, systematyczność i terminowość, komunikatywność,

5.      znajomość technik GIS.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      wykonywanie czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych, mających na celu realizację zadań ustalonych

dla leśnictwa, ochrona zasobów leśnych i innego majątku, według poleceń, wskazówek i instruktażu leśniczego oraz z własnej inicjatywy,

2.      do obowiązków podleśniczego należy miedzy innymi:

·         wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym,

·         wykonywanie prac związanych ze sporządzaniem szacunków brakarskich, dokonywaniem obmiarów robót i odbioru drewna,

wydawaniem drewna wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji,

·         kontrolowanie prac wykonywanych systemem zleconym w zakresie przestrzegania obowiązujących instrukcji technologicznych

i technicznych, bezpieczeństwa pracy oraz jakości robót.

 

Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny,

2.      cv z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.      kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5.      kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy

kwalifikacyjnej),

6.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,

7.      oświadczenie, że kandydat nie był karany sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek,

8.      opinie z poprzednich miejsc pracy,

9.      oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zatrudniania nowych pracowników w Nadleśnictwie Szklarska Poręba,

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji

procesu naboru na wolne

stanowisko zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  nr 101 poz. 926 ze zm.),

11.  oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy

uniemożliwiającym mu zatrudnienie

w Nadleśnictwie w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty sporządzone przez kandydata winny być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. W przypadku braku  podpisu, oferta zostanie

odrzucona z przyczyn formalnych.

Termin i miejsce składania ofert:

1.      Dokumenty należy składać w terminie do 20 maja 2015 roku osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, lub przesłać pocztą na adres:

Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba.

2.      W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu a nie data stempla pocztowego, dokumenty,

które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane.

3.      Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podleśniczego”, w lewym górnym rogu należy zamieścić

adres korespondencyjny kandydata.

4.      Dokumenty przekazywane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

5.      Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

1.      Oferujemy dobre warunki pracy, umowę o pracę, możliwość rozwoju i szkoleń.

2.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.

3.      Dokumenty można odebrać w terminie do 15 sierpnia 2015 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

4.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba nie zapewnia mieszkania.

5.      Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyn.


dokumenty do pobrania:

aneks do regulaminu zatrudniania     pobierz

druk nabór na stanowisko podleśniczego pobierz

druk nabór na stanowisko podleśniczego - 2 str pobierz

regulamin zatrudniania nowych pracowników pobierz

kwestionariusz osobowy  kandydata do pracy pobierz

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szklarska Poręba dnia, 09.04.2015 r. 

Zn.spr.: DGL.2217.3.2015.ZR


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

1.       Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2,

b) dowód wniesienia wadium.

2.       Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną wezwane do uzupełnienia z wyjątkiem ofert nie zawierających dowodu wniesienia wadium, które zostaną odrzucone.

3.       Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Nie otwierać do dnia 27.04.2015 r. do godz. 1015", w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba, w terminie do dnia 27.04.2015 r. do godziny 1000. Za ofertę złożoną z zachowaniem terminu uważa się ofertę, która znajdować się będzie w sekretariacie Nadleśnictwa o godz. 1000 w dniu 27.04.2015 r.

4.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2015 r. o godzinie 1015 w siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba (w świetlicy).

5.       Oferta dla każdego adresu leśnego będzie oceniana odrębnie.

6.       Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

7.       Nadleśnictwo Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, nie rozstrzygnięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

8.       Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

a) nie wpłynęła żadna oferta,

b) żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej cenie wywoławczej,

c) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

9.       Przetarg przeprowadza się w przypadku, gdy wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

10.   W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

b) zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

c) oferowana stawka czynszu jest niższa od ceny wywoławczej.

11.   O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu i zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej Nadleśnictwa http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_szklarska_poreba/komunikaty_i_ogloszenia.

12.   Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu na stronie internetowej Nadleśnictwa (http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_szklarska_poreba/komunikaty_i_ogloszenia).

13.   Informacji dotyczących niniejszego przetargu udzielają: Kamil Kondracki – Starszy referent i Alina Sudoł-Kornalewicz – Specjalista Służby Leśnej pod telefonem (75) 717-23-32 w godzinach i dniach urzędowych od 700 do 1500.

14.   Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), oraz mapy gospodarcze nadleśnictwa (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia)
z lokalizacją użytków rolnych według numeracji załącznika nr 1 są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa: (http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_szklarska_poreba/komunikaty_i_ogloszenia) oraz w siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.


  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba

                                                                                                      Zyta Bałazy

  regulamin_przetargu_10_04_2015.pdf pobierz    

   tabela_grunty_rolne_zal_1_10_04_2015.pdf pobierz

  formularz_ofertowy_zal_2_10_04_2015.pdf pobierz

  projekt_umowy_zal_3_10_04_2015.pdf pobierz

  mapki_1_5.rar pobierz

  mapki_6_10.rar pobierz
  mapki_11_15.rar pobierz   

    mapki_16_20.rar pobierz
    mapki_21_25.rar pobierz
      mapki_26_30.rar pobierz
      mapki_31_35.rar pobierz
      mapki_36_40.rar pobierz
      mapki_41_45.rar pobierz
      mapki_46_50.rar pobierz
      mapki_51_55.rar pobierz

 

 

2015.04.29

 

Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że w dniu 27.04.2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa przy ul. Krasińskiego 6, został rozstrzygnięty pisemny przetarg nieograniczony  na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

 

     ogłoszenie o wyniku     pobierz

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                                      Nadleśnictwo   Szklarska   Poręba   z  siedzibą  przy   ul.  Krasińskiego   6,  58-580   Szklarska  Poręba   informuje   o   zamiarze  zbycia   w  trybie  art. 40  a   ustawy  z  dnia 28 września 1991 r   o lasach   ( Dz. U.  Nr 12   poz. 59 z 2011 roku  z  późn.  zm.),   nieruchomości  położonej  w  Kopańcu  nr  169  gmina  Stara Kamienica.   W   skład   przeznaczonej   do   sprzedaży   nieruchomości,   dla    której   Sąd  Rejonowy      w   Jeleniej  Górze  prowadzi  Księgę   Wieczystą   nr  JG1J/00050438/2,   wchodzi    lokal mieszkalny  nr 1 – niezasiedlony  ( pustostan )  oraz  udział  w  działce   nr  784/2   obręb 0004   o  powierzchni   580,00  m² .    Budynek   wraz   z  infrastrukturą   leży  przy  drodze   leśnej,  na  której  została  ustanowiona   nieograniczona  w  czasie  służebność  przejścia  i przejazdu  dla  każdoczesnego  właściciela  działki   j. w.  – jest  to  droga  gruntowa,  nie  urządzona,  o powierzchni  215 m².

         Uprawnieni   pracownicy   i  byli   pracownicy  Lasów   Państwowych   mają   prawo    zgłosić   do    Nadleśnictwa    Szklarska  Poręba   zamiar   nabycia   wymienionej  nieruchomości  w  formie  pisemnego wniosku.

           Szczegółowe    informacje   o   zasadach   i   trybie   sprzedaży    nieruchomości   można    uzyskać   w   biurze  Nadleśnictwa  Szklarska  Poręba,   pokój  nr  12.

           
 

           Szklarska Poręba, 17 czerwca 2014 r.

 

 

 
 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szklarska Poręba ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Szklarska Poręba, dnia 13.03.2015

Znak sprawy: NP.1101.1.2015

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Nadleśnictwie Szklarska Poręba

 

 

Stanowisko: specjalista ds. finansowo-księgowych w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,

2.      wymagany kierunek (rachunkowość, finanse, księgowość lub podobne),

3.      minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z księgowością,

4.      znajomość Pakietu Ms Office (w tym: Excel, Word),

5.      znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

1.      umiejętność formułowania odpowiedzi na pisma urzędowe,

2.      umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych w tym pracy pod presją czasu,

3.      umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,

4.      umiejętność pracy w zespole,

5.      sumienność, dokładność i staranność, odpowiedzialność, systematyczność i terminowość, komunikatywność,

6.      znajomość zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,

7.      znajomość podsystemów w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych,

8.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.  

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów (dowodów księgowych) wpływających do nadleśnictwa wraz z ich przygotowaniem do księgowania (dekretowanie, kompletowanie, wystawianie dowodu KW itp.),

2.      prowadzenie tabeli amortyzacyjnej oraz pełnej ewidencji zakupu, sprzedaży, modernizacji oraz likwidacji środków trwałych,

3.      prowadzenie ewidencji inwestycji, remontów, ogrodzeń oraz rozliczanie paliwa do samochodów służbowych,

4.      sporządzanie faktur na sprzedaż usług i materiałów (za wyjątkiem drewna),

5.      prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi,

6.      rozliczanie wykonawców z powierzonych materiałów,

7.      rozliczanie inwentaryzacji oraz analiza i uzgodnienia kont syntetycznych i analitycznych związanych z zakresem czynności,

8.      rozliczanie usług wewnętrznych.

 

Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny,

2.    CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5.    kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

6.    oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zatrudniania nowych pracowników w Nadleśnictwie Szklarska Poręba,

7.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru na wolne stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.),

8.    oświadczenie kandydata, że w przypadku jego wyboru zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy uniemożliwiającym mu zatrudnienie w nadleśnictwie w wymiarze pełnego etatu.

Termin i miejsce składania ofert:

1.      Dokumenty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2015 roku osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Szklarska Poręba, lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, ul. Krasińskiego 6, 58-580 Szklarska Poręba.

2.      W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu a nie data stempla pocztowego, dokumenty, które wpłyną po terminie – nie będą rozpatrywane.

3.      Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy: specjalisty ds. finansowo-księgowych”, w lewym górnym rogu należy zamieścić adres korespondencyjny kandydata.

4.      Dokumenty przekazywane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

5.      Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni pisemnie lub telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

1.      Oferujemy dobre warunki pracy, umowę o pracę, możliwość rozwoju i szkoleń.

2.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.

3.      Dokumenty można odebrać w terminie do 15 czerwca 2015 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

4.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba nie zapewnia mieszkania.

5.      Nadleśnictwo Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

6.      Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyn.

---------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach naboru  w Nadleśnictwie Szklarska Poręba   na stanowisko

 

 Specjalista ds. finansowo- księgowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana osoba:

Pani Krystyna Sędziak

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Krystyna Sędziak uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 

 

Podpisała:

Nadleśniczy mgr inż. Zyta Bałazy

 

 

 

 

Szklarska Poręba, dnia 07.06.2016

DGL.7400.2.2016.ZZ

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje,  że w dniu 02.06.2016 wpłynęła informacja od przedstawiciela

firmy  CITY ENERGY Sp. z o. o z Warszawy o odstąpieniu od podpisania umowy.  W związku z przeprowadzeniem kolejnego posiedzenia prac komisji Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje, iż poniższe użytki rolne  będą przedmiotem podpisania kolejnej umowy na dzierżawę użytków rolnych.

 

podpisał

Zastępca nadleśniczego Jerzy Majdan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- STWiOR pobierz

- Umowa- druk pobierz

- Zabezpieczenie należytego wykonania pobierz

- Przedmiar pobierz

- Opis pobierz

 

1.       Zamawiający :Nadleśnictwo Szklarska Poręba   58-580 Szklarska Poręba ul. Krasińskiego 6

 (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na:Przedmiot zamówienia: Budowa garażu jednostanowiskowego  w Szklarskiej Porębie

ul. Kasprowicza 49 zgodnie z załączonym projektem, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną

  (nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 

 

 

 

Podpisał

Nadleśniczy

 Zyta Bałazy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana osoba:

 

Pani Agnieszka Kondracka, Giebułtów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zapisz

 

 

      

Pliki do pobrania:
      nabor_na_wolne_stanowisko.pdf pobierz
      ...kontakty.docx pobierz
      ogloszenie_o_wyniku_grunty_rolne.pdf pobierz
      regulamin.pdf pobierz
      projekt_umowy.pdf pobierz
      druk_oferty_.docx pobierz
      zalacznik_nr_1__zestawienie.pdf pobierz
      ogloszenie_grunty_rolne.pdf pobierz
      poz_16_do_30.pdf pobierz
      poz_1_do_15.pdf pobierz
      poz_31_do_45.pdf pobierz
      poz_46_do_58.pdf pobierz
      druk_oferty_grunty_rolne.docx pobierz
      grunty_rolne___przetarg___formularz_ofertowy___zalacznik_nr_2___akt._16.03.2016.docx pobierz
      regulamin_naboru_pracownikow.pdf pobierz
      jakuszyce_sprzedaz__2015_ogloszenie.pdf pobierz
      ogloszenie_o_naborze.pdf pobierz
      regulamin_przetargu_10_04_2015.pdf pobierz
      formularz_ofertowy_zal_2_10_04_2015.pdf pobierz
      mapki_11_15.rar pobierz
      mapki_16_20.rar pobierz
      mapki_1_5.rar pobierz
      mapki_21_25.rar pobierz
      mapki_26_30.rar pobierz
      mapki_31_35.rar pobierz
      mapki_36_40.rar pobierz
      mapki_41_45.rar pobierz
      mapki_46_50.rar pobierz
      mapki_51_55.rar pobierz
      mapki_6_10.rar pobierz
      projekt_umowy_zal_3_10_04_2015.pdf pobierz
      tabela_grunty_rolne_zal_1_10_04_2015.pdf pobierz
      grunty_rolne_ogloszenie_o_wyniku_przetargu_29.04.2015.pdf pobierz
      nabor_stanowisko_podlesniczy_001.jpg pobierz
      nabor_stanowisko_podlesniczy_1.1_001.jpg pobierz
      doc130315_002_regul._zatrud..pdf pobierz
      kwestionariusz_dla_kandydata_001.jpg pobierz
      regulamin_zatrudniania.tif pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~doc120515_001.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~doc120515.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~zalacznik_nr_1___materialy_biurowe_2015r.docx pobierz
      zaproszenie_do_skladania_ofert__na_dostawe_materialow_biurowych_2015_rok.docx pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~zal._nr_2__mat.biurowe_2015r.docx pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~zal._nr_3__mat._biurowe_2015_r.docx pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~umowa__druk.doc pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~zabezpieczenie_nalezytego_wykonania.docx pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~przedmiar_lazienka___lesnicz._szron.__1__v1.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~01_opis.pdf pobierz
      garaz.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~garaz_opis_techniczny.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~garaz_stwior.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~umowa_z__zabezpieczeniem.doc pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~przedmiar_garaz___lesnicz._szron.__1__v1.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~px_dg_rdlp_wroclaw_nadl_szklarska_poreba_dg_rdlp_wroclaw_nadl_szklarska_poreba_zabezpieczenie_nalezytego_wykonania_2.docx pobierz
      lazienka.pdf pobierz
      dg~rdlp_wroclaw~nadl_szklarska_poreba~nal.docx pobierz
      jakuszyce_4_m1_ogloszenie_sprzedaz_ii_2015r.pdf pobierz
      informacja_o_wyniku___strona_bip.pdf pobierz
      protokol_z_otwarcia_ofert.ks.pdf pobierz
      ochrona_danych_osobowych.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Majdan
Data modyfikacji: 2018/09/20 09:26:54
Redaktor zatwierdzający: Grzegorz Sochacki
Wprowadzający: Grzegorz Sochacki