Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

 

 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Sulechów, Lipinki, Wymiarki

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Sulechów, Lipinki, Wymiarki na lata 2020-2029.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP w Zielonej Górze (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 09 grudnia 2019 r.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustalenia z Narad Techniczo-Gospodarczych w Nadleśnictwach Lipinki, Sulechów Wymiarki.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu ustaleń z Narad Techniczno-Gospodarczych w Nadleśnictwach Lipinki, Sulechów, Wymiarki.
 
Ustalenia udostępnione są stopce strony (Nazwa Nadleśnictwa_protokół NTG) począwszy od 06 listopada 2019 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Narady Techniczno - Gospodarcze dla Nadleśnictw Lipinki, Sulechów, Wymiarki

 

 

 

 

 

Konsultacje projektu planu urządzenia lasu nadleśnictwa Lubsko 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu Urządzenia Lasu nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028.
Projekt PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 13.12 2018 r.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ustalenia z Narady Techniczo-Gospodarczej w Nadleśnictwie Lubsko.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu ustaleń z Narady Techniczno-Gospodarczej w Nadleśnictwie Lubsko
 
Ustalenia udostępnione są stopce strony (protokół NTG) począwszy od 30 października 2018 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictw Krzystkowice, Przytok, Zielona Góra, Nowa Sól, Krzystkowice, Żagań, Szprotawa

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” Nadleśnictw Krzystkowice, Przytok, Zielona Góra, Nowa Sól, Krzystkowice, Żagań, Szprotawa.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół KZP) począwszy od 30 października 2018 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisje Założeń Planu oraz Narady Techniczno - Gospodarcze

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia o:
1. Przystąpieniu do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu na lata 2021-2030 dla nadleśnictw: Przytok, Zielona Góra, Nowa Sól, Krzystkowice, Żagań, Szprotawa. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.
2. Przystąpieniu do końcowego etapu tworzenia PUL nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028. Na Naradzie Techniczno-Gospodarczej będą prezentowane wyniki prac.
Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, poprzez udział w posiedzeniach KZP i NTG lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń PUL.
Terminy i miejsca posiedzeń KZP i NTG:
- w dniu 25 IX 2018 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Szprotawa, ul. Henrykowska 1A.
- w dniu 26 IX 2018 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Krzystkowice, Nowogród Bobrz., ul.  Leśna 1.
- w dniu 1 X 2018 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Żagań, ul. Żarska 14.
- w dniu 2 X 2018 r., godz. 900  w Nadleśnictwie Przytok, Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a
- w dniu 17 X 2018 r., o godz. 900  w Nadleśnictwie Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9.
- w dniu 18 X 2018 r., o godz. 900  w Nadleśnictwie Zielona Góra, Wilkanowo Przys. Rybno 31.
- w dniu 19 X 2018 r., o godz. 800  w Nadleśnictwie Lubsko, ul. E. Plater 15.
Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniach proszone są do zgłoszenia udziału w odpowiednich nadleśnictwach, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje 
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu na lata 2018 – 2027 dla Nadleśnictw:

 

Babimost          - pismem z dnia 13 lipca 2018 r. zn.spr. DL-I.611.25.2018

Świebodzin      - pismem z dnia 19 lipca 2018 r. zn.spr. DL-I.611.26.2018

 

Treść Planów urządzenia lasu oraz uzasadnienie i pisemne podsumowanie o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235) dostępna w stopce strony

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Świebodzin i Babimost

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Świebodzin i Babimost na lata 2018-2027.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 07 lutego 2018 r.
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictw Lipinki, Sulechów, Wymiarki.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” Nadleśnictw Lipinki, Sulechów, Wymiarki.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół KZP) począwszy od 09 listopada 2017 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Komisje Założeń Planu oraz Narady Techniczno - Gospodarcze

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje 
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 dla Nadleśnictw:

 

BRZÓZKA            - pismem z dnia 24 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.45.2017

GUBIN                  - pismem z dnia 24 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.48.2017

KROSNO              - pismem z dnia 13 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.41.2017

BYTNICA              - pismem z dnia 24 czerwca 2017 r. zn.spr. DL-I.611.44.2017

 

Treść Planów urządzenia lasu oraz uzasadnienie i pisemne podsumowanie o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235) dostępna w stopce strony

 

 


 

Komisja Projektu Planu Nadleśnictwa Bytnica

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zwołuje Komisję Projektu Planu Nadleśnictwa Bytnica na lata 2017-2026. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, w siedzibie RDLP w Zielonej Górze, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 24A, w sali nr 415.

 

Celem posiedzenia jest omówienie uwag i wniosków złożonych w ramach upublicznienia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Bytnica oraz ich rozstrzygnięcie, będące częścią uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2  Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Posiedzenie ma charakter debaty publicznej.

 

 Harmonogram posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia przez Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.

2. Sformułowanie i uzasadnienie wniosków przez wnioskodawców.

3. Dyskusja.

4. Sformułowanie rozstrzygnięcia wnioskowanych kwestii - celem ich zaprotokołowania.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Protokół z posiedzenia w stopce strony.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Gubin, Brzózka, Krosno, Bytnica na lata 2017-2026.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 15 grudnia 2016 r..
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planu urządzenia lasu” Nadleśnictwa Lubsko.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół KZP) począwszy od 09 listopada 2016 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia o:
1. Przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla nadleśnictwa Lubsko. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.
2. Przystąpieniu do kolejnego etapu tworzenia PUL nadleśnictw: Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica na lata 2017-2026. Na Naradzie Techniczno-Gospodarczej będą prezentowane wyniki prac.
Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, poprzez udział w posiedzeniach KZP i NTG lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń PUL.
Terminy i miejsca posiedzeń KZP i NTG:
- w dniu 10 X 2016 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Lubsko, ul. E.Plater 15.
- w dniu11 X 2016 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Krosno, Osiecznica ul. Krośnieńska 42.
- w dniu 20 X 2016 r. godz. 900 w Nadleśnictwie Brzózka, Dychów 6a.
- w dniu 21 X 2016 r., godz. 900 Nadleśnictwo Bytnica, gminne centrum Kultury- sala narad, Bytnica 52d,
- w dniu 25 X 2016 r., o godz. 900  Nadleśnictwo Gubin, budynek edukacji ekologicznej w Dzikowie.
Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniach proszone są do zgłoszenia udziału w odpowiednich nadleśnictwach, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje 
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu na lata 2016 – 2025 dla Nadleśnictw:

CYBINKA - pismem z dnia 19 lipca 2016 r. zn.spr. DLP-I.611.50.2016

SŁAWA ŚLĄSKA - pismem z dnia 19 lipca 2016 r. zn.spr. DLP-I.611.51.2016

TORZYM - pismem z dnia 19 lipca 2016 r. zn.spr. DLP-I.611.51.2016

Treść Planów urządzenia lasu oraz uzasadnienie i pisemne podsumowanie o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235) dostępna w stopce strony

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Założenia do planów urządzenia lasu nadleśnictw Świebodzin i Babimost

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planów urządzenia lasu” następujących nadleśnictw: Świebodzin, Babimost
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokoły KZP) począwszy od 02 listopada 2015 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Założenia do planów urządzenia lasu nadleśnictw Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu „Założeń do planów urządzenia lasu” następujących nadleśnictw: Brzózka, Gubin, Krosno, Bytnica.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokoły KZP) począwszy od 26 listopada 2014 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zawiadamia o:
1. Przystąpieniu do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu na lata 2020-2029 dla nadleśnictw: Wymiarki, Lipinki i Sulechów. Na Komisji Założeń Planu będą ustalane założenia do PUL.
2. Przystąpieniu do końcowego etapu tworzenia PUL nadleśnictw: Babimost i Świebodzin na lata 2018-2027. Na Naradzie Techniczno-Gospodarczej będą prezentowane wyniki prac.
Informujemy o możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, poprzez udział w posiedzeniach KZP i NTG lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń lub ustaleń PUL.
Terminy i miejsca posiedzeń KZP i NTG:
- w dniu 17 X 2017 r., godz. 800 w Nadleśnictwie Babimost, ul. Leśna 17.
- w dniu 18 X 2017 r., godz. 900 w Nadleśnictwie Lipinki, Żary, ul. Budowlanych 21.
- w dniu 19 X 2017 r. godz. 900 w Nadleśnictwie Wymiarki, ul Łąkowa 1.
- w dniu 24 X 2017 r., godz. 800 Nadleśnictwo Świebodzin, OW "Leśnik" w Łagowie, ul. Chrobrego 10.
- w dniu 25 X 2017 r., o godz. 900  Nadleśnictwo Sulechów, ul. Bankowa 2.
Osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniach proszone są do zgłoszenia udziału w odpowiednich nadleśnictwach, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną.”
Niniejszym zrealizowano wymóg Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ustalenia z Narad Techniczo-Gospodarczych w Nadleśnictwach Świebodzin i Babimost.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz o wytyczne zarządzenia Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie Instrukcji urządzania lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o wyłożeniu do wglądu ustaleń z Narad Techniczno-Gospodarczych w Nadleśnictwach Świebodzin i Babimost.
 
Założenia są udostępnione w stopce strony (protokół NTG) począwszy od 09 listopada 2017 roku przez okres 21 dni.
 
Uwagi i wnioski do założeń prosimy przesyłać w powyższym terminie, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra lub na adres poczty elektronicznej: rdlp@zielonagora.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków jest Dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Konsultacje projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw Świebodzin, Babimost.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje o możliwości zapoznania się z projektami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictw: Świebodzin, Babimost.
Projekty PUL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w stopce strony oraz w siedzibie RDLP (dokumentacja szczegółowa, opisy, mapy).
Ewentualne wnioski i uwagi do projektu można składać w formie pisemnej na adres RDLP w Zielonej Górze, ul. Kazimierza Wielkiego 24a. 65-950 Zielona Góra, w terminie 21 dni począwszy od 07 lutego 2018 r..
Właściwym do rozpatrzenia wniosków jest dyrektor RDLP w Zielonej Górze.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje 
o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska planu urządzenia lasu na lata 2019 – 2028 dla Nadleśnictw:

 

Lubsko          - pismem z dnia 08  lipca 2019 r. zn.spr. DL-WGL.4100.33.2018

 

Treść Planów urządzenia lasu oraz uzasadnienie i pisemne podsumowanie o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235) dostępna w stopce strony

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Realizując zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje, że  przystępuje do końcowego etapu tworzenia projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw: Sulechów, Lipinki i Wymiarki na lata 2020-2029.
Prezentacja wyników prac i założeń planistycznych odbędzie się podczas narad techniczno-gospodarczych. Terminy i miejsca posiedzeń NTG:
- 10.10.2019 r., godz. 800 w siedzibie Nadleśnictwa Lipinki w Żarach, ul. Budowlanych 21,
- 11.10.2019 r., godz. 800 w Nadleśnictwie Sulechów, ul. Bankowa 2,
- 29.10.2019 r., godz. 830  w Nadleśnictwie Wymiarki, ul. ul Łąkowa 1.
 
 
Podczas obrad NTG będą omawiane m. in. następujące tematy:
 
  Ocena gospodarki ubiegłego okresu gospodarczego
- referat nadleśniczego,
- koreferat wykonawcy planu u.l. oraz Zespołu Ochrony Lasu,
wyniki monitoringu oddziaływania planu u.l. na środowisko.
  Końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych tworzonego projektu planu u.l.:
rozstrzygnięcia w zakresie sposobu rozwiązania problemu rozbieżności ewidencyjnych,
-  zatwierdzenie projektu zmian podziału powierzchniowego,
-  przyjęcie wielkości zasobów drzewnych ustalonej metodą próbnych powierzchni kołowych,
-  przyjęcie powierzchni drzewostanów do przebudowy,
-  przyjęcie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,
-  przyjęcie zadań z zakresu ochrony i hodowli lasu,
-  program ochrony przyrody,
-  główne wnioski prognozy oddziaływania na środowisko projektu PUL,
-  plan ochrony przeciwpożarowej,
-  program edukacji leśnej społeczeństwa,
-  inne specyficzne dla nadleśnictwa zagadnienia.
 
 
W trakcie obrad wszyscy uczestnicy mają prawo do formułowania uwag i składania wniosków dotyczących omawianych tematów. Ponadto po zakończeniu posiedzeń zostaną sporządzone protokoły, które zostaną wyłożone w siedzibie RDLP w Zielonej Górze oraz upublicznione na stronie internetowej BIP RDLP w Zielonej Górze. Do protokołu można będzie składać uwagi i wnioski w okresie 21 dni od momentu podania ich treści do publicznej wiadomości.
 
Orientacyjny czas trwania narad to 6-7 godzin.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach, telefonicznie lub poprzez e-mail - w odpowiednich nadleśnictwach (kontakty podane na stronach internetowych jednostek).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pliki do pobrania:
      Lipinki - projekt Planu urządzenia lasu V rewizji pobierz
      Sulechów - projekt Planu urządzenia lasu V rewizji pobierz
      Wymiarki - projekt Planu urządzenia lasu V rewizji pobierz
      Lipinki - protokół z NTG pobierz
      Sulechów - protokół z NTG pobierz
      Wymiarki - protokół z NTG pobierz
      Lubsko - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Lubsko - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Lubsko - Program ochrony przyrody Rew.V (załączniki) pobierz
      Lubsko - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Lubsko - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Lubsko - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Protokół KZP Krzystkowice pobierz
      Protokół KZP Nowa Sól pobierz
      Protokół KZP Przytok pobierz
      Protokół KZP Szprotawa pobierz
      Protokół KZP Żagań pobierz
      Protokół KZP Zielona Góra pobierz
      Protokół NTG Lubsko pobierz
      Babimost - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Babimost - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Babimost - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Babimost - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Babimost - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Świebodzin - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Świebodzin - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Świebodzin - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Świebodzin - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Świebodzin - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Protokół KZP Lipinki pobierz
      Protokół KZP Sulechów pobierz
      Protokół KZP Wymiarki pobierz
      Brzózka - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Brzózka - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Brzózka - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Brzózka - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Brzózka - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Gubin - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Gubin - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Gubin - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Gubin - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Gubin - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Krosno - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Krosno - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Krosno - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Krosno - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Krosno - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Bytnica - Plan U.L.Elaborat Rew.V pobierz
      Bytnica - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Bytnica - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Bytnica - protokół z KPP pobierz
      Bytnica - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Bytnica - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Protokół z KZP Lubsko pobierz
      Cybinka - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Cybinka - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Cybinka - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Cybinka - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Cybinka - zatwierdzenie PUL Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Sława Śląska - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Sława Śląska - zatwierdzenie PUL Rew. V pobierz
      Torzym - Plan U.L. - Elaborat Rew.V pobierz
      Torzym - Program ochrony przyrody Rew.V pobierz
      Torzym - Prognoza oddziaływania na środowisko Rew.V pobierz
      Torzym - Podsumowanie strategicznej oceny Rew. V pobierz
      Torzym - zatwierdzenie PUL Rew. V pobierz
      Protokół KZP Świebodzin pobierz
      Protokół KZP Babimost pobierz
      Wolsztyn Decyzja_Rew.V pobierz
      Wolsztyn - Plan U.L. - Elaborat_Rew. V pobierz
      Wolsztyn - Program ochrony przyrody_Rew. V pobierz
      Wolsztyn - Prognoza oddziaływania na środowisko_Rew. V pobierz
      Krzystkowice - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Krzystkowice - Program ochrony przyrody pobierz
      Krzystkowice - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Krzystkowice - Opinia PWIS pobierz
      Krzystkowice - Opinia RDOŚ pobierz
      Krzystkowice - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Krzystkowice - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Nowa Sól - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Nowa Sól - Program ochrony przyrody pobierz
      Nowa Sól - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nowa Sól - Opinia PWIS pobierz
      Nowa Sól - Opinia RDOŚ pobierz
      Nowa Sól - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Nowa Sól - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Szprotawa - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Szprotawa - Program ochrony przyrody pobierz
      Szprotawa - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Szprotawa - Opinia PWIS pobierz
      Szprotawa - Opinia RDOŚ pobierz
      Szprotawa - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Szprotawa - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Zielona Góra - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Zielona Góra - Program ochrony przyrody pobierz
      Zielona Góra - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Zielona Góra - Opinia PWIS pobierz
      Zielona Góra - Opinia RDOŚ pobierz
      Zielona Góra - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Zielona Góra - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Przytok - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Przytok - Program ochrony przyrody pobierz
      Przytok - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Przytok - Opinia PWIS pobierz
      Przytok - Opinia RDOŚ pobierz
      Przytok - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Przytok - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Żagań - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Żagań - Program ochrony przyrody pobierz
      Żagań - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Żagań - Opinia PWIS pobierz
      Żagań - Opinia RDOŚ pobierz
      Żagań - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Żagań - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Lipinki - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Lipinki - Program ochrony przyrody pobierz
      Lipinki - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Lipinki - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Lipinki - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Sulechów - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Sulechów - Program ochrony przyrody pobierz
      Sulechów - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Sulechów - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Sulechów - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Babimost - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Babimost - Program ochrony przyrody pobierz
      Babimost - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Babimost - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Babimost - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Świebodzin - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Świebodzin - Program ochrony przyrody pobierz
      Świebodzin - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Świebodzin- Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Świebodzin - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Lubsko - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Lubsko - Program ochrony przyrody pobierz
      Lubsko - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Lubsko - Podsumowanie strategicznej oceny pobierz
      Lubsko - Decyzja Ministra Środowiska pobierz
      Wymiarki - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Wymiarki - Program ochrony przyrody pobierz
      Wymiarki - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Brzózka - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Brzozka - Program ochrony przyrody pobierz
      Brzózka - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Brzózka - Opinia PWIS pobierz
      Brzózka - Opinia RDOŚ pobierz
      Gubin - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Gubin - Program ochrony przyrody pobierz
      Gubin - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Gubin - Opinia PWIS pobierz
      Gubin - Opinia RDOŚ pobierz
      Krosno - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Krosno - Program ochrony przyrody pobierz
      Krosno - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Krosno - Opinia PWIS pobierz
      Krosno - Opinia RDOŚ pobierz
      Bytnica - Plan U.L. - Elaborat pobierz
      Bytnica - Program ochrony przyrody pobierz
      Bytnica - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Bytnica - Opinia PWIS pobierz
      Bytnica - Opinia RDOŚ pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Grochala - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2020/01/27 08:42:11
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Cieślik
Wprowadzający: Dariusz Miernik